چگونه می توان زمینه روی آوردن بانوان غرق در خرافاتِ ایرانی به خردگرایی را فراهم آورد؟ ۳۶

با بررسی سطح جامعه و مشاهده آنچه که در آن می گذرد به آسانی می توان  بدین مسئله پی برد که بانوان ایرانی نسبت به مردان، بیشتر به خرافات و باورهای مذهبی ایمان داشته و درباره اعتقادات شان بسیار متعصب می باشند و حتی حاضر به گفتگو نیستند و تاب شنیدن دیدگاه های مخالف اسلام را ندارند. آنان کمترین آگاهی درباره ماهیت راستین اسلام و قوانین ضد انسانی آن و همچنین زن ستیزی نهادینه شده در این آیین ارتجاعی ندارند و بر این باورند که زنان طبق گفته الله، ناقص الخلقه بوده و از لحاظ درک و شعور و هوش از مردان پایین تر می باشند.

بسیاری از زنان ایران زمین که روزی ستارگان درخشان علم و ادب و دانش و هنر و فرهنگ بوده اند، امروزه به بردگان بی چون و چرای الله مدینه در آمده و هیچ اختیاری از خود ندارند. آن دسته از بانوان ایرانی خردباخته طرفداران پر و پا قُرص خرافات هستند و به فال گیری و جِن گیری و دعا نویسی علاقه خاصی نشان می دهند. ایشان همچنین رابطه های تنگاتنگی با آخوند برقرار کرده و مدام با آخوندهای بی سوادِ مفت خور در رابطه با پرسش های دینی شان گفتگو می کنند و اجازه می دهند که آخوند، ذهن آن ها را شستشو داده و مغزشان را با دروغ و مزخرفات بی پایه و اساس پُر کند.

فرتور بانوان خردباخته و غرق در خرافات ایرانی را نشان می دهد که ۱۲۰۰ سال است که در سالگرد مرگ گدای سامره یا همان امام رضا، عزاداری کرده و گریه و زاری می نمایند. ایشان سمبل عقب افتادگی زنان ایرانی و عدم پیشرفت جوامع مسلمان می باشند. مگر امکان دارد یک پندار یک انسان متمدن در ۱۲۰۰ سال پیش گیر کرده و هیچگونه پیشرفتی نداشته باشد؟

فرتور بانوان خردباخته و غرق در خرافات ایرانی را نشان می دهد که ۱۲۰۰ سال است که در سالگرد مرگ گدای سامره یا همان امام رضا، عزاداری کرده و گریه و زاری می نمایند. ایشان سمبل عقب افتادگی زنان ایرانی و عدم پیشرفت جوامع مسلمان می باشند. مگر امکان دارد که پندار یک انسان متمدن در ۱۲۰۰ سال پیش گیر کرده و هیچگونه پیشرفتی نداشته باشد؟

چنانچه از زن ستیزی اسلام و قوانین ارتجاعی دین بیابان گردان با بانوان خردباخته مسلمان سخن بگویید، آن ها خواهند گفت که به عدالت و هوش و توانایی الله مدینه باور داشته و اگر مشکلی در اسلام است، از مسلمانان است و هیچ عیبی در ذات اسلام نیست. ایشان همچنین ادعا خواهند کرد که انسان زمینی توانایی فهمیدن آیات قرآن و سخنان الله را ندارد و هر کس به اندازه فهم و درکش از تازینامه برداشت می کند. این دسته از بانوان خردباخته به یک مُشت مغلطه نخ نما چنگ زده و کمترین آگاهی درباره آنچه که بر زبان می آورند، ندارند.

چون نیک بنگریم بسیاری از مادران ایرانی خرافات و آموزه های غلط دینی را با زور به خورد کودکان خُردسال خویش می دهند و کودکان ساده و بی آلایش را به مردان و زنانی خردباخته و متعصب در آینده تبدیل می کنند که جایگاه شان در صفوف امت حزب الله و بسیجیان و مزدوران ضد مردمی سید علی خامنه ای است. به راستی باید به حال این فرشتگان که اینگونه غرق در جهل و خرافات بوده و در چنگال خون آلود اسلام به بند کشیده شده اند، زار زار گریست و به فکر راه درمانی، برای نابودی این سرطان عقب ماندگی اسلامی بود.

بسیاری از بانوان ایرانی نه تنها به آسانی و از صمیم قلب و با عشق به انجام فرایض موهوم دینی اسلام تن می دهند، بلکه به قول معروف پیاز داغ آن را نیز زیادتر نموده و موجب بسط خرافات و جهل در جامعه شده و به دروغ ها و اعمال و فرایض پلشت اسلامی دامن زده و به گسترده شدن مهملات اسلامی در جامعه کمک می کنند. حال پرسش این جاست که با در نظر گرفتن این همه ظلم و جنایتی که در این هزار و چهارصد سال و مخصوصن در سه دهه ننگین گذشته، بر پایه قوانین اسلامی در حق زنان روا داشته شده است، چرا باز هم برخی از بانوان ایرانی در حال محافظت از بیضه ی مبارک اسلام می باشند؟

بدون شک این فرتور برای یکایک شما خوانندگان آشناست، این زن و نوزاد شیرخوارش که لباس عربی تنش کرده اند تا مثلن شبیه علی اصغر باشد، سمبل قشر عظیم عقب افتاده و مرتجع جامعه مسموم خرافات زده ماست، حال آیا از این زن و زنان و مردان دیگر بیشماری که چون ایشان فکر می کنند، انتظار قدری پیشرفت و حرکت رو به جلو می رود؟

بدون شک این فرتور برای یکایک شما خوانندگان آشناست، این زن و نوزاد شیرخوارش که لباس عربی تنش کرده اند تا مثلن شبیه علی اصغر باشد، سمبل قشر عظیم عقب افتاده و مرتجع جامعه مسموم خرافات زده ماست، حال آیا از این زن و زنان و مردان دیگر بیشماری که چون ایشان فکر می کنند، انتظار قدری پیشرفت و حرکت رو به جلو می رود؟

آیا به راستی این دیوانگی و خرد باختگی نیست که شخصی در مقابل کتابی که تمام دستوراتش بر علیه حقوق انسانی وی می باشد، کمر خم کرده و سر تعظیم فرود آورد؟ آیا در هیچ آیین و مسلکی به اندازه اسلام قوانین زن ستیزانه یافت می شود؟ آیا در هیچ دین دیگری به جز اسلام زنان چنین جایگاه پست و بی ارزشی دارند؟ راه مقابله با این خردباختگی و درمان این بیماری عقب ماندگی برخی از زنان جامعه مان چیست؟

نگارنده در زیر به چند راه حل اشاره می نماید، چنانچه شما پندارهای دیگری نیز دارید، لطفن با دست اندرکاران فضول محله در میان بگذارید:

– زمانی که در جمع خانواده و دوستان و آشنایان خود قرار داریم، با زنان در مورد قوانین ضد زن در ” تازی نامه ” به بحث و گفتگو بنشینیم و با دلایل مستند و منطقی به آنان ثابت کنیم که دین اسلام، زنان را بسیار پست و ناچیز می داند و از آن ها بپرسیم که آیا به راستی تمام لیاقت و شایستگی زنان و آنچه که ایشان از زندگی می خواهند، چهارچوب محدودی است که الله مدینه برای شان ترسیم کرده است؟

– با زنان و دختران اطراف خود از فرهنگ غنی ایران زمین و همچنین داستان ها و روایاتی که در مورد ارزش و مقام والای زن در تاریخ این سرزمین وجود دارد سخن به میان آوریم و آنان را با سخن های منطقی وادار کنیم تا در ذهن خود مقایسه ای بسیار ساده میان اسلام ناب محمدی و فرهنگ اصیل و غنی این آب و خاک، انجام دهند و متوجه شوند که اسلام مقام والا، ارزش معنوی و جایگاه گرانقدر زنان را در جامعه ایرانی را ویران کرده و آن را به لجن کشیده و مسلمانان راستین با تکیه بر قوانین الله مدینه، زنان را فقط شایسته نوکری در آشپزخانه و خدمت در رختخواب می دانند.

– بانوان آشنا و زنان دوست و فامیل را با مقام ارزشمند اجتماعی زن و نقش تاثیر گذارش در تمامی عرصه ها، در جوامع آزاد و دموکراتیک آشنا کنیم و به آنان بفهمانیم که این اسلام است که دست و پای آنان را بسته و ایشان را آنچنان خوار و ذلیل کرده و فرصت پیشرفت و درخشیدن را از آنان دریغ نموده است.

– باید به زنان ایرانی آموخت که این دین جنایت پیشه ی اسلام است که به مردان اینچنین میدان داده تا با زنان شان همانند برده های جنسی برخورد کرده و آنان را محدود به آشپزخانه و رختخواب نمایند. زنان باید بدانند که قوانین چندش آور صیغه و همچنین اجازه کتک زدن زنان توسط شوهران شان در مواقع لزوم و همچنین تمامی قوانین زن ستیزانه دیگر اسلامی به دست پیامبر اسلام و الله موهموش ساخته و پرداخته شده اند و اسلام کمترین ارزشی برای زنان قائل نیست.

فرتور آخوند بی سوادی را در حال سان دیدن از دختر بچه های بینوا که خردباختگان اسلامی آینده و ارتش مزدروران رژیم را تشکیل خواهند داد، نشان می دهد. آخوند با نزدیک شدن به دختران و زنان ایرانی مغز ایشان را شستشو داده، خرد را از ایشان گرفته و به جای آن مهملات اسلامی را در اذهان آنان قرار می دهد.

فرتور آخوند بی سوادی را در حال سان دیدن از دختر بچه های بینوا که خردباختگان اسلامی آینده و ارتش مزدروران رژیم را تشکیل خواهند داد، نشان می دهد. آخوند با نزدیک شدن به دختران و زنان ایرانی مغز ایشان را شستشو داده، خرد را از ایشان گرفته و به جای آن مهملات اسلامی را در اذهان آنان قرار می دهد.

– زنان باید درک کنند که در جامعه ی سکولار، تمامی حقوق انسانی آنان رعایت شده و به تمامی باور ها و اعتقاداتشان به شرطی که سلامت فکری جامعه را به خطر نیاندازند و مذهب شان را در چهارچوب خانه های شان نگاه دارند، احترام گذاشته خواهد شد.  زنان باید به این امر که جامعه دیکتاتوری مرد سالار امروز ایران زمین از دل قوانین ارتجاعی اسلام بیرون آمده است، پی برده و بیشتر مطالعه کرده و با حقوق انسانی سلب نشدنی شان آشنا شوند و برای احقاق حقوق پایمال شده ی شان، قد علم کنند.

پ.ن: این مقاله در راستای دفاع از حقوق زنان و مشکلات موجود در راه ستاندن حقوق ایشان نگاشته شده است؛ مطالبی که در رابطه با خرافات و باورهای غلط دینی و ماهیت اسلام راستین نوشته شده است در رابطه با مردان جامعه ایرانی نیز صدق کرده و در مقاله، فقط به دلیل حفظ چهارچوب نگاشته، نامی از مردان در کنار زنان برده نشده است.

 • Razmjoo Kafar

   هیچ دین و مذهبی کثیف تر از اسلام ناعزیز وجود ندارد.
  تمام بدبختی ما ایرانیان از این مصیبتِ سرطان زاست.
  انهائی که هنوز سنگِ پای این دینِِ بی ابرو را به سینهِ خیلی تمیز خود می زنند، یا نادانند و یا مزدور.
  مذهبی که اورندهِ بدنامش فاسد، هرزه و کودک گرا بوده است، جز نجاست چیز دیگری در بدنهِ خانه برانداز خود ندارد و همانا که برای ابریزگاه خوب است و بس!!!
  رزمجو از طایفهِ ( صد در صد ایرانی و محترمِ ) کفار

  • wwwww

    salam
   aya fekr mikonid bedoon mazhab mitavan zendegi kard

   • Razmjoo Kafar

    با درود،
    چرا که نمی شود؟؟؟
    مصیبت واقعی انست که این دین لعنتی با قدرت هم صیقه خواهری خوانده است و با در نظر گرفتن زمان، جنایاتی را مرتکب می شود که حدود هفتصد سال پیش کلیسا انجام میداد.
    لازم به بیان است که به باور من دین و اعتقادتِ هر کس، موصوعی است کاملا خصوصی ولی این به هیچوجه حقی را ایجاد نمی کند که دیگران را مجبور به پذیرش ان کنیم.
    ان نامرحوم، امام راحل گور بگور شده، بارهای بار تاکید می کرد که: اسلام با همه چیز شما کار دارد!!! مفهومِ صحیحِ این کلام یعنی 
    * زور *.
    شاید انسانی بخت برگشته ای که شوربختانه در یک مملکتِ
    اسلامزده متولد شده است، بعد از تجربیاتش تصمیم بگیرد که فقط گاو را پرستش کند، به دیگران چه ربطی دارد که او را محارب بنامند و حق طبیعیِ حیات را از او بگیرند؟؟؟ 
    تا قبل از اینکه حکومتِ نامنزهِ اسلامی سرنوشتِ ایران و ما ایرانیان اسیر در این ماتم سرای ولائی را در دستان کثیف و الوده خود بگیرد، مگر کسی با اینها کاری داشت؟ خوب می چریدند و مردم هم تا اندازه ای برایشان احترام قائل بودند.
    از اولین روزی که به تختِ فرمانروائی نشستند، دنیا را به سوی نا ارامی سوق دادند، جنایت و خیانتی نیست که اسلامیان به ان دست نزده باشند.
    اگر بجای این اسلام زورگو، مسحیت و یا هر مذهب دیگری این چنین با ازادی و حرمتِ انسانیت، بازی میکردند، همین ایراد ها نیز به انها وارد میبود.
    با مهر
    رزمجو

 • Abazarghafary

  این جماعت ، خواهران زینب اند ….در خیابان کیر پر پر میکنند //پیروان خط رهبر عاشق کیر  کلفت .. از برای لقمه ای کیر، له له میکنند //گرد این تابوت به یاد کیر جمع میشوند .. ورنه این تابوت را کون پیامبر میکنند //صبح ها در مسجد دهند عصرها سر قبر امام …شبها در جمکران آیه ال کیر را سر میکنند.//شعر بلندی از اباذر غفاری شاعر مرتد هست که به هیچ وجه بی تربیت نیست ولی حقایق اسلام تخمی را افشا میکند … و  به  زودی  همه  شعر خواهد آمد. 

  • Fatemeh_ff_2012

   ta vaghti adabet ine hamun behtar ………………………………..

 • Abazarghafary

  یاران غیر مسلمان و بی دین این صفحات و سایت میهنی، اباذر غفاری نویسنده اشعار مستهجن نیست بلکه برای انتقام گرفتن از تحقیر بانوی ایرانی  با عنوان “بد حجابی” که این رژیم کثیف مذهبی این لغت” بد حجابی” را به صورت فحش در ذهن ما ملتجا انداخته است برای تحقیر شدن آن بانو که توسط این عجوزگان فاحشه چادر بسر شلاق میخورد و،،،،،،این اشعار را میسریاد باشد تا دل آن بانوی شلاق خورده و تحقیر شده در خیابان با خواندن این اشعار کمی آرام گیرد .

 • Pariw

  man khodam shahed in khaharan zeanab hastam ka aksar onha faheshi zaman shah hastan hala tager ghiafeh dadan va kharahn zeanab shodan va dar khaiban be khahran ma dasdorat deeni medhan yaki as onha dokhtar hamsaeh khod man hast ka dar zaman shah haroz ba yek pesar dost va ham khabi mekard hal shodeh khara zenab, in deen salam joz aghab mandegi va kotah fekeri chiz naseb mardom menikonad va ba in helih bar mardom hokomat mekonand,

 • Roya_9095

  اگر دین ندارید حد اقل آزاده باشید و به عقاید و کتاب دیگران احترام بگذارید هر چند آنها را نمی پسندید
  در ضمن هیچگاه کوته فکری و اشتباهات حکومتها را به پای دین و دینداران نگذارید
  این هم توصیه اسلام به مسلمانان است که حتی به بتهای کفار هم دشنام ندهید
  وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَیَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ (انعام  ۱۰۸)
  چیزهایی را که آنان به جای
  الله می خوانند ، دشنام مدهید که آنان نیز، بی هیچ دانشی ، از روی
  کینه توزی به خداوند دشنام دهندکدام پسندیده تر است کلام شما یا کلام اسلام و قران؟؟؟**امید میرود که منتشر کنید**

  • Razmjoo Kafar

   این از اولین حقوق خردگرایان است که نجاستِ اسلام، این دین لعنتی را که کشور و ما مردم اسیر در انرا به اسارت گرفته است، افشاه بکنند.
   مذهبی که اورنده اش شخصی بود فاسد، هرزه و کودک گرا.
   باشد که باز ایراد بگیرید و اعتراض کنید که نه!!! اخرین همسر حضرت محمد، نه ۹ ساله بلکه ۲۹ ساله بود.
   رزمجو!
    

  • kartal

   با درود به همه و رویا ۹۰۹۵ .
   در قران از این تناقض گویی ها زیاد هست . در خیلی ایات دیگر هم حملات شدیدی به کفار{کسانی که اسلام را قبول ندارند } شده و جان و مال ناموس انها برای مسلمانان حلال اعلام شده است .   و یا در مورد جهاد در اسلام که بارها اشاره شده {جهاد یعنی فضولی و دخالت و تحمیل عقیده مسلمانان اگر شده با زور شمشیر وغیره …. به دیگران .   پس در نتیجه 
   اگر کسی خوهان احترام دیگران به عقیده خود هست باید اول خودش به عقیده دیگران احترام بگذارد . مگه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • Ehsan

  من از سیستمی که میگه دیه ی زن نصفه مرده بیشتر طبعیت میکنم تا سیستمی که به یه زن ده ها هزار دلار میده تا عکس لختشو رو مجلش چاپ کنه. به نظر من کسی که به یه مرد میگه حق نداری به زنه نامحرم نگاه کنی بیشتر به اون احترام میزاره تا کسی که با تحریک میل جنسیه چند هزار نفر میخواد ملیون ها دلار به جیب بزنه

  • Maryamw

   mardak ablah magar ham zanha in tor hastan ka hame ra be yek did mebin, , hameja khob va bad hast, in dali nemish ka begi hagh zan bayd paymal besh chon zan hai hastan ka ba badan lokht aks megeran ya az in karah ka shogelshon hast, shoma feker mekoni dar in nezam salami fhash va in karhanest kami on maghz pook va aghalt ra ke nemidanm dari ya na ro be kar bendaz va hame ro be yek did  negah nakon ka chon baziha in karo mekonand pas hagh zan bayd paymal besh, in did shoma adamahi nadan va ablah hast, agar deen aslam khob bod pas chera da afeghanesta , pakestan ingadar ka salami va motaseb hastan tajavoz  be bechha va ba zanha dar in ghesher zad haste chon felani ba felan pesar beron rafteh be dokhtar da mal am tajavoz mekonad in hast maram esalm gand mohamadi, vagti ka mohammd in ham zan baz va fagat feker bala va payensh bodeh za mardom nadan va kotah feker che entezari hast to ham as hamongheshre hasti nadannnnnnnnn.

  • kartal

   با درود بر احسان.
   از کوته فکری شما تا این اندازه متاسفم . اولا سود ان عکس متعلق به ان زن است پس به شما مربوط نیست . دوما با علا قه خودش کار میکند باز به شما مربوط نیست . سوم .کسی از این کار ضرری نمیکند بلکه عکاس+مجله فروش+کمپانی تولیدی مجله +افراد که در مجله کار میکنند + کمپانی واسطه قرار داد عکس+ وکیل زنه +گریمر+طراح لباس+ کمپانیهای تولید لباس زیر + کارکنانش+ +++ خود زنه {که قبلا گفتم به شما مربوط نیست } سود میکنند   چهارم . شما میتوانید اگر روزی خدایی نکرده مادر شما با یه ماشین تصادف کرد و مرحوم شد از این سیستم تبعیت فرموده نصف حقوق یک انسان را دریافت نمایید { این به شما مربوط است ؟ نه؟

 • Kkol

  بسیار زیبا، متشکر.

  • Annonymous

   خیلی تابلو بر ضد اسلام نوشته شده و نگارنده این مطلب فقط از یک دیرچه به دنیا نگاه میکنه.تا الان همه انهایی که فهم دارند فهمیده اند که دین نباید به ابزاری در دست دیکناتورها برای حکومت تبدیل شود.تاریخ رنسانس را از یاد نبرده.

 • Rtghaba

  dard ra shenakhteed vali darman ra na…

 • Desbiliun

  به نظر شما مارک واجبی مورد استفاده امام حسین در کربلا چه بود؟ بررسی کامل واقعه کربلا و افسانه های القا شده به ما در مورد عاشورا (مقاله کامل)Filed under: مقالات, نقد دین — ۴۹ دیدگاه نوامبر ۲۹, ۲۰۱۱
   همه ما داستان حسین و عاشورایش را شنیده ایم. جامعه و روحانیت شیعه مغز ما را از خردسالی با این داستان به ظاهر قهرمانانه و حماسی آشنا کرده اند.داستان حسین تشنه لب داستان زینب کبری داستان علی اصغر شیر خواره داستان ابوالفضل علم دار کربلا. به ما گفته اند که حسین آزادمردی بزرگ بود و یارانش جوانمردانی بی همتا.اما آیا این داستان و وقایع آن را به صورتی که واقعا اتفاق افتاده بود به ما گفته اند؟ یا که نه همه این ها دروغی برای باز نگه داشتن در دکان پر نعمت آخوندها و روضه خوانان بوده است؟در این نوشته سعی کرده ام با استفاده از منابع خود روضه خوانان و آخوندها واقعیت این داستان را به خودم و دوستان نشان بدهم پس با ما باشید تا آخر داستان حسین تشنه لب!نزدیک به ١۴٠٠ سال است مذهبیون شیعه حسین را در این روزها (عاشورا و تاسوعا) پای منبرهای دروغ و نیرنگ می‌کشند و حسینم حسینم راه انداخته و لعنت بر یزید می‌فرستند. عده‌ای هم که نه از تاریخ آگاهی دارند و نه بخود زحمت داده‌اند در این مورد تحقیق نمایند کور کورانه به سر و کول خود زنجیر و قمه زده نذر می‌کنند حسین واقعا که بود و چه کرد؟ آیا حسین واقعا ارزش بر سر و سینه کوفتن را داردحسین چه راهی رفته که ملایان از گفتن حقیقت داستان واهمه داشته و آنرا زیر قمه‌زنی و زنجیرکشی و فریادهای یا حسین مخفی می‌نمایند؟ آیا هرگز از خود سئوال کرده‌اید چرا؟! به ما گفته اند حسین و یارانش تشنه لب شهید شدند. جالب است که کتاب های خودشان به صراحت به وجود آب در خیمه ها اشاره شده تا جایی که حسین و یارانش قبل از جنگ به حمام می روند و برای رفع موهای زاید واجبی می کشند!تا وقتی که می خواهند بعد از مرگ با حوریان بهشتی هم آغوش شوند پاکیزه باشند! به این روایت توجه کنید: واجبی کشیدن امام حسین قبل از شروع جنگ آیا حسین تشنه شهید شد؟ چون به حسین نزدیک شدند، فرمود که برای او سراپرده ای برافراشتند، آنگاه فرمان داد که اندازه ای مشک آوردند و در جامی بزرگ با آب در آمیختند. در این هنگام حسین به درون شد و نوره مالید و سر و تن بشست و بر سراسر پیگر نازنین گلاب افشاند و شادان و چابک و دمان و آراسته بیرون آمد. عبدالرحمن بن عبد ریه و بریر بن خضیر همدانی بر در سراپرده ایستاده و هریکی کوشیدند که پس از حسین، او به درون رود و خود را بپیراید و بیاراید. بیر به شوخیگری با عبدالرحمن پرداخت. عبدالرحمن گفت: به خدا سوگند که این نه هنگام کار یاوه است. بریر گفت: مردمان من میدانند که من در جوانی و پیری به کار یاوه گرایشی نداشته ام، ولی از آنچه بر سرمان خواهد آمد، شاد و مژده یاب هستم. به خدا میان ما با دخترکان زیبای فراخ چشم بهشتی جز همین به جای نمانده است که ایشان با شمشیرهایشان بر ما تازند و آنگاه ما یکراست به آغوش آنان بال کشیم. چون حسین بپرداخت، این دو به درون رفتند. تاریخ کامل، نوشته عزالدین ابن اثیر، برگردان دکتر سید حسین روحانی، انتشارات اساطیر، تهران ۱۳۸۲،   پوشینه پنجم برگ ۲۲۳۵

  • Fatemeh_ff_2012

   ey kash az dide budism ha va masihi ha be emam hosein negh mikardi una ke dg dar in khoraft nabudan

 • nima

  تعجب نکنید پیامبر اسلام با یک کودک ۹ ساله ازدواج کرده بود و با وی تماس جنسی بر قرار می کرد! این جا تعدادی از روایات در این مورد جمع آوری شده اند برای اطلاع بیشتر می توانید روی مقاله ها کلیک کنید و در مورد سن عایشه و زنان دیگر پیامبر اطلاعاتی به دست آورید
  ﺷﺒﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖﺭﺍﻧﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﮐﻦ،ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮﺩﻭﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﮐﺪﻡ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﻭﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺭﺍﻧﻬﺎﯼ ﻣﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ.ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﮐﺘﺎﺏ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ۰۲۷۰
  ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦﺩﺧﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ۷ﮐﺘﺎﺏ۷۱ﺷﻤﺎﺭﻩ۶۶۰
  ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﻦ ﺁﺏ ﻣﻨﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﯼﺟﺎﻣﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ،ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎﻧﺎﺧﻨﻬﺎﯾﻢ ﻣﯿﺘﺮﺍﺷﯿﺪﻡ)ﺗﺎ ﭘﺎﮎ ﺷﻮﺩ.(ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﮐﺘﺎﺏ۲ﺷﻤﺎﺭﻩ۵۷۲
  ﻫﺮﮔﺎﻩ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵﮐﻨﺪ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﻢ،ﺳﭙﺲ ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ۱ﮐﺘﺎﺏ۶ﺷﻤﺎﺭﻩ۲۹۹
  عجب پیامبری واقعا عجب الگوی خوبی بوده!

 • NARIMAN

  خانوم رویا :                                                                                                                         

  اینکه شما تز روشنفکرانه به خود گرفته اید و میفرمایید باید به عقاید دیگران احترام گذاشت در جای خود مضحک است  !!!!!!
  اگر اینطور بود که باید انسانها در قرن گذشته به مکتب نازیسم و رژیم اپارتاید و خمرهای سرخ و …. احترام میگذاشت !!!!!و انها هم باید ادامه ی حیات میدادند ….
  شما از دریچه ای نظرات خود را شانتاژ میکنید که هیچ تخفیفی به طرف مخالف خود نمیدهد !!!!
  منظورم را که متوجه شدید ؟؟؟؟؟؟؟ اسلام را میگویم ….
  اگر اسلام برایتان دین صلح و دوستیست و میگوید که تمامی ادیان با هم یکی هستند .
  اگر میتوانید برای امتحان هم که شده بروید به ظاهر خود را مسیحی معرفی کنید و بگویید از  دین اسلام خارج گشته ام ……………
  انوقت حتمن میدانید که چه سرنوشتی در انتظارتان میباشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
  ریختن خونت حلال میشود ………

  • Musiclove538

    bebin ablah to ahkame eslam ro be masihhiat bar migardoni ta be hal sabeghe nadashte dar keshvarhaye europi ye nafar ro be khatere mosalman shodanesh edam konnand ama dar iran ,afghanestan, arabestan, sourie ,aragh ,va sayere keshvar haye eslami barha va barha in amr tekrar shode albate mosalmanane kasif sare ashkhase masihi shode ra boridand va be dar ektefa nakardand

 • NARIMAN

  خطاب به Annonymous :
  شما هم از نظرت معلومه که قالبی از احساسات کودکانه بر شما غلبه کرده و متن شما عاری  از یک کلمه موجه و مستند در به نقد کشیدن مقاله بالا نشان دهنده ی احساسی بودنتان است !!!!!!!!!
  میگویی رنسانس ؟؟؟!!!! این را بدان که وجود اشخاصی مثل تو در اروپا رنسانس را در ان برهه از تاریخ بوجود اوردند و کلیسا را صاحب جان و مال و اندیشه و …….. خود کردند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  اقای به ظاهر نو اندیش   با خود بیشتر بیندیش

 • خلیج همیشه عربی

  خفه بمیرید همتون
  دین مبین اسلام بود که به شماها حیوانات هرزه ی بی وجود ارزش بخشید وخوی تجاوزو غارتگری رو درشما ازبین برد
  شما الدنگهای خارج نشین خوب براخودتون میبرین میدوزین و………………………………
  اون جونور توهمی (کوروش) حرفاشو اگه به عنوان علف جلوی همنوعتون بذارید شرمش میشه بخوره
  ارزشی که به زن دراسلام داده شده به هیچ وجه قابل درک توسط شما حیوونا نیست.
  اصولا این موجودات توچادر زیباتر وباوقارترن

  • Mani

   توی نادان باز دهان همچو پشتِ گشادت را باز کردی.
   اخر بچه ُپررو مگه تو مغز خر خوده ای که هی چرتو پرت میگی؟
   دین کثیف اسلام، پیشکش تو!
   ارزشی که اسلام پر از حقه تون برای زنان قائل بوده و هست، در تمام تاریخ این دین بی همه چیزها، به درستی ثبت شده است.
   اون پیغمبر تون ( بقول جناب رزمجوی کافر، کودک گرا )هر زن زیبائی رو که میدید، فوری دهنش اب میافتاد و حتی از الله بی غیرت تون هم ایه ای میاورد که دیگه اون زن به شوهش حرومه چون پیامبر فاسد ازش خوشش اومده.
   بنابراین اگر درش را بزاری، سنگین تری!

   • Fatemeh_ff_2012

    khosh behale to ke az paki dari mimiri.hamoon esme mani vasat behtare .kafer hamera be kishe khod pendarad.khodet enghad fasedi ke alam o adam ro fased miduni bichare

  • Daris

   mardak ablah nadan kaleh pook, baz on dahan goshadat ro baz kari va yaveh goi mekoni, ondeen ghand mohammdi ka joz fhasha, tajavoz, virani, koshtar barkat degari nadarad che sodi bari to darad, man feker  mikonam to as on adami hasti ka as in karah lezat mebari ka ingadar hami in jani ha hasti mohamd ka mard kasif va zan bazi bod hadafi joz in karha nadash va on deen ganesho be ma irani ha ba zor va shamshir khorand ka khoda lanatash konad, to mardak avazi ham as on tabar hasit yani angal jameh, pas on dahan goshadat ro beband va khafeh sho,adami rani mesl shoma hamegi salmi va motasef hastan,ka liagat shoma ahman mohammd zan baz hast.

  • kartal

   ای خلیج همیشه عربی 
   هرزه دهانت را گشودی . هرزه کتابت را باری پیش کش نکن ای هرزه ی عرب .
   این دین به درد شما خوکهای عرب میخورد تا زنان وکودکان و خواهرانتان همچون کالایی جنسی با ایراد چند کلمه وقیح عربی پیش کش هم کنید . ای ملخ خور در بیابان ای عرب ای کثیفتر از خوک .

  • Musiclove538

    har ja miram in arabe bou gandou ounjast baba kodoum kharkosdei be to farsi yad dade malakh khor???mohhamd va aeine kasife mohhamadit ro gaeidam !!!!mohhamadiash salavat

  • Musiclove538

    aldang khodeti !!!be inke madareto akhonda migan eftekhar mikoni????zane arab ro hamoon akhonda began behtare choon ma pars ha heyvoon nemigaeim mesle mohhamade choopan va goosfand bazet

 • سر چشمه بنیادین بینش ،رفتار،کردار و گفتار شارلاتانی و فریبکاری اسلامی، بر آمده از سرشت و فرهنگ اهریمنی محمد تازی است که هم الله است و رسول، و هم قانون شریعت قرآن: الله مکارترین مکاران است { قرآن سوره ۳ آیه ۵۴ }

 • Aghajoon

  دلخوش به این مقدار نباشید که فقط گرانی می آوریم،اعتیاد را همگانی میکنیم.دزدی را گسترش میدهیم. فحشا را توسعه میدهیم.نا امنی ایجاد میکنیم. فقر را به همه جا می کشانیم.دزدی را به طور صحیح سازماندهی میکنیم. تجاوز ها را گروهی میکنیم.بیکاری را همه گیر میکنیم.دلخوش به این مقدار نباشید.ولایت وقیح پشتیبان شماست 

  • نسل سوخته

   خمینی اگر ۳۳ سال پیش همین حرفهای بالا رو هم میزد.
   بازهم یک عده الاغ پیرو اون میشدن.
   مشکل ایران آن روز نادانی و حماقت نسل قبل بود.

 • kartal

  با درود
  نمیتوان . 

 • Rezaa003

  مشکل اصلی در جوامع اسلامی محروم بودن زنان از حقوق اجتمایی ، سیاسی و اقتصادی ست و طبعن فقدان حقوق فوق آنها را بمنظور ایجاد امنیت مجازی بسوی مذهب، خرافات  ، فال گیری ، نذر و نیاز و …بنوعی چنگ زدن به ریسمان اللهی سوق میدهد. و از آنجا که شخصیت طفل (دختر و پسر) تا سنین ۸-۹ شکل می گیرد و بیشترین ساعات خود را با مادر و تحت نظر وی تربیت می شوند، بدیهیست ناخود آگاه نوع  تفکر مادر به فرزند منتقل می شود. که البته درصد بالایی از پسرها در سنین جوانی ،استقلال فکری و مالی راه خود را تغییر می دهند اما دخترها خانم ها که خود معلمین آینده هستند به لحاظ (زن) بودن در جامعه اسلامی ، ناگزیر راه مادر را ادامه می دهند.
  البته حضور پر رنگ زنان  در جنبش اعتراضی سال ۸۸ زنگهای خطر را برای حکام زن ستیز به صدا درآورد و امید است زنان شجاع ایران زمین راه خود را تا احقاق حقوق از دست رفته ادامه دهند. چرا که این بهترین راه رهایی ست.  

 • Musiclove538

  yadame !!!man ye bar az madaram soal kardam chera ghadim ha dokhtaran dar sene paein ezdevaj mikardan madaram dar javab goft pedar va madar ha dar oun vaght aghl nadashtan !!!!dar edame goft  ,,,khariat ,,,pesaram khariat!!!!man dar javab goftam pas hazrate mohhamad ham khar boud ya aghlesh kam  boud ke be ejdevaje fateme va ali sar dar dad!!!! doostan madaram khndid va javabi nadasht bede faghat goftt khak be saram in che harfie mizani ama az labkhandesh maloom bod in harfe man moaser boode shoma ham emtehanesh konisd 

 • Shiraz201242

  این مقاله چندان اساس علمی و تحقیقی ندارد و کاملا ذهنی و فرضی است.امر خرافه و عقب ماندگی در جامع ایران مختص زنان نیست و مردان ماهم از آن رنج می برند.اما این یک امر اجتماعی و سیاسی است و به ساختار قدرت استبدادی در ایران از دیر باز مربوط می گردد که اتفاقا زنان ما در شکستن این خرافه ها و قید و بند ها بسیار هم تلاش کرده اند.