علی در نهج البلاغه می گوید: زنان دارای عقل و ایمان ناقصند – بخش نخست ۱۵

این هم عکس شاه دزدان، علی آقا- به هیکل فربه، خپل، و چاق او نگاه کنید و ببینید آخوندهای بشکه نشان از کجا این چنین غول پیکر و بی خاصیت سده اند!.

این هم عکس شاه دزدان، علی آقا- به هیکل فربه، خپل، و چاق او نگاه کنید و ببینید آخوندهای بشکه نشان از کجا این چنین غول پیکر و بی خاصیت سده اند!.

بخش نخست – ناقص بودن زنان در عقل، ایمان، و ارث بردن

پیشگفتار:

در کوچه و خیابان به کرّات نامِ ” یا علی‌” به گوش می‌رسد. مردم چه پیر و جوان از رویِ عادت و تقلیدِ کور در ذهنِ خویش “نجات دهنده” و “امید دهنده” می‌سازند تا به قدرتِ اراده‌ او کاری را به انجام رسانند، این موضوع در دل تاریخ ایران نیز نهفته است، ایرانیانِ باستان، باورمندِ به “میترا “، در انتظارِ آمدنِ او برای رهایی از مشکلات و گرفتاری بودند و ایرانیانِ امروز باورمندِ به ” مهدی، امام خیالی” ، در مکتبی‌ از “انتظار” غوطه‌ ور‌ند.

دلیلِ اصلی این امر عدمِ شناخت مردم از قدرتِ عظیمِ فکر و اراده‌ی فردیست، انسانِ ایرانی‌ برای انجامِ کاری “یا علی” می‌گوید و در ضمیرِ ناخود آگاهِ خود به این باور می‌رسد که “آقایِ علی‌ابنِ ابیطالب” او را یاری می‌دهد و زمانی‌که توسطِ قدرت فکر، اراده ی فرد باعث انجام کار می‌شود، با شگفتی می‌پندارد که “آقایِ علی‌ ابنِ ابیطالب” او را کمک کرده است.

هرچند که سخن از ایشان پیرامونِ ایرانی‌ ستیزی اش بسیار است و در کتبِ تاریخی‌ از جمله تاریخ طبری می‌توان به کرّات از نگاهِ ایران ستیزانه‌ اش یاد کرد اما در این نوشتار تلاش می‌کنم گوشه‌ای از نگاهِ  علی‌ابنِ ابیطالب را با بیانِ یکی‌از جملاتِ ایشان از نهج البلاغه، در ذهنِ خواننده به تصویر کشم، باشد تا ایرانی‌ از خود پرسش کند به چه دلیل چنین فردی برایش مقدس شده و مقدس باقی‌مانده است؟

نهج البلاغه خطبهٔ ی هشتادم:

ترجمه آیتی:

اى مردم ، بدانید که زنان را ایمان ناقص است و بهره‏ مندیهایشان ناقص است و “عقلهایشان ناقص” است . اما ناقص بودن ایمانشان از آن روست که در ایام حیض از خواندن نماز و گرفتن روزه معذورند و ناقص بودن عقلهایشان، بدان دلیل است که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و نقصان بهره‏مندیشان در این است که میراث زنان نصف میراث مردان است . از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب حذر کنید و کار نیک را به خاطر اطاعت از آنان انجام مدهید، تا به کارهاى زشت طمع نکنند.[۱]

بفرمایید، این هم نورالله یا امام زمان شما- از آنجا که اسلام دین تیره، سیاهی، جهل و تاریکی است، همه جا دربدر دنبال نور می گردند و همه چیز و همه کس را با چراغ قوه نشان می دهند.  

بفرمایید، این هم نورالله یا امام زمان شما- از آنجا که اسلام دین تیره، سیاهی، جهل و تاریکی است، همه جا دربدر دنبال نور می گردند و همه چیز و همه کس را با چراغ قوه نشان می دهند.

* نهج البلاغه خطبهٔ ۸۰، ترجمهٔ آیتی[۱]

ترجمه شهیدی:
پس از پایان نبرد جمل، در نکوهش زنان: ایمان زنان ناتمام است، بهره آنان ناتمام ،خرد ایشان ناتمام؛ ایمان، معذور بودنشان از نماز و روزه است به هنگام عادتشان، و نقصان بهره ایشان، نصف بودن سهم آنان از میراث است نسبت به سهم مردان و نشانه ناتمامى خرد آنان این بود که گواهى دو زن چون گواهى یک مرد به حساب رود. پس  از زنان بد بپرهیزید و خود را از نیاکانشان واپایید، و تا در زشت طمع نکنند، در کار نیک از آنان اطاعت ننمایید.[۲]

* نهج البلاغه خطبهٔ ۸۰، ترجمهٔ شهیدی [۲]

ترجمه حسین انصاریان:

از سخنان آن حضرت است پس از پایان جنگ جمل در مذمّت زنان: اى مردم، زنان از نظر ایمان و ارث و عقل ناقصند. اما نقصان ایمانشان به اعتبار معاف بودن از نماز و روزه در ایام قاعدگى است. اما نقصان ارثشان به اعتبار اینکه سهم ارث آنان نصف سهم ارث مردان است. اما نقصان عقلشان، به اعتبار اینکه شهادت دو زن برابر شهادت با یک مرد است. از بَدان آنان بترسید، و از خوبانشان بر حذر باشید، و در امور پسندیده از آنان پیروى نکنید تا در اعمال ناشایسته طمع پیروى نداشته باشند.[۳]

* نهج البلاغه خطبه ۸۰، ترجمهٔ حسین انصاریان[۳]

بررسی خطبه ی هشتادمِ نهج البلاغه:

در بخشِ پیشین به خطبه‌ هشتادم نهج البلاغه اشاره کردیم:

“اى مردم ، بدانید که زنان را ایمان ناقص است و بهره‏ مندیهایشان ناقص است و “عقلهایشان ناقص” است . اما ناقص بودن ایمانشان از آن روست که در ایام حیض از خواندن نماز و گرفتن روزه معذورند و ناقص بودن عقلهایشان، بدان دلیل است که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و نقصان بهره‏مندیشان در این است که میراث زنان نصف میراث مردان است . از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب حذر کنید و کار نیک را به خاطر اطاعت از آنان انجام مدهید ، تا به کارهاى زشت طمع نکنند.”

در این عکلس می بینیم که دختران ایرانی نما پارچه فلسطینی ها را به گردن بسته، و آماده شهید شدن در راه جنایتکاران و مفتخوران تازی هستند. بازهم بگوییم که چرا اسلام گفته زنان عقل و خرد ندارند؟!.

در این عکلس می بینیم که دختران ایرانی نما پارچه فلسطینی ها را به گردن بسته، و آماده شهید شدن در راه جنایتکاران و مفتخوران تازی هستند. بازهم بگوییم که چرا اسلام گفته زنان عقل و خرد ندارند؟!.

برای روشن شدنِ موضوع،  در بخش  دوم سخنِ علی‌ابنِ ابیطالب خواهیم پرداخت و ارتباطِ آن را با کتابِ قرآن نشان خواهیم داد. ایشان در بخش نخست زنان را ناقص در ” ایمان “، ” ارث ” و ” عقل ” توصیف کردند و برایِ هر کدام دلایلی را آوردند که به آنها خواهیم پرداخت.

 • roya

  لطفا”
  چاپ کنید:

  حداقل
  وظیفه ما در مقابل خون شهدا و زنان و مردان و جوانانی که بخاطر شرف و عزت و دفاع
  از ما مردم در زندانها زیر شکنجه اند، اطلاع رسانیست.

  دوباره
  محرم و سوءاستفاده این رژیم فاسد از ما مردم احمق و خرافاتی! تا کی؟ شاید تا جهنم!

  عزاداری
  امام حسین یعنی پیروی و رفتن راه امام حسین، یعنی کمک به مردم فقیر و محتاج و
  آبرومند، یعنی قیام بر علیه ظلم و بیعدالتی، یعنی مبارزه بر علیه فساد و ریا و
  تظاهر، یعنی عدم پیروی از حاکمان و زمامداران فاسد و دزد و ظالم، یعنی از بین بردن
  دروغ و ریا و نفاق و … یعنی حمایت از مظلوم، یعنی کمک به همنوع از هر دین و
  آیین.

  ما مردم
  همیشه باید عزاداری کنیم نه برا امام حسین بلکه برا خودمون! چون از زنان و مردانی
  که بخاطر ما الان تو زندانند و زیر شکنجه حمایت نکردیم، چون راه شهدای پاکی که راه
  حقیقی امام حسین را ادامه دادند و به خاطر ما مردم بیغیرت زیر شکنجه شهید شدند را
  ادامه ندادیم، هنوز خون پاک شهید ستار بهشتی رو کفن خشک نشده، آیا از خودمون
  پرسیدیم چکار کردیم؟ چه راهی دارم میریم؟ آیا برامون مهمه که مادرش چه شکلی داره
  تو این گرونی زندگی میکنه یا مادر و خواهرش هنوز تو اجازه خروج از خونه رو ندارند
  و تحت نظرند! و صدها نفر مظلوم و بیگناه دیگه که شاید گمنام باشند و کسی اون هارو
  نمیشناسه!

  زن
  و مرد، مجرد و متاهل سرگرم شدیم به فساد و دزدی و دروغ و نفاق و تظاهرو غیبت و
  جاسوسی! کارمون شده از هر راهی که بتونیم پول در بیاریم و خوش باشیم و فقط به
  خودمون فکر کنیم!

  آیا
  امام حسین هم همینطور بود؟ ولله ولله نه، پس خودتو گول نزن با یه عزاداری ظاهری!

  تو
  کلمون کردند که خدا و امام حسین و حضرت فاطمه و پیغمبرخوشحال میشند و ثواب داره
  اگر:

  مثل
  دلقک سیاه بپوشیم و تو سر و سینه بزنیم! بزور اشک بریزیم! ظاهرمونو بشکلی بگیریم
  که یعنی غم و مصیبت بزرگی داریم! تو سر و کله هم بزنیم که غذای نذری بگیریم! عوض
  اینکه به چند تا مستحق واقعی کمک کنیم پولامونو بریزیم تو یه ضریح باصطلاح
  امامزاده تا این مفسدین فی الارض باهاش تو اروپا و آمریکا و… خوش بگذرونند (کمک
  بلاعوض ۱۳ میلیاردی حرومزاده واعظ طبسی به دوست دخترش در دبی) یا سالی حداقل یکبار
  بریم مکه و عتبات عالیات! تا چی؟ تا دشمن و استکبار جهانی ببینه ما چقدر به دین و
  مذهبمون اعتقاد داریم!!! اطمینان داشته باشید که این باصطلاح دشمن و استکبار جهانی
  که این آخوندا و مداحا ۳۳ ساله تو مغز ما مردم احمق و خرافاتی کردند و همه بی
  لیاقتی و فساد و دزدیشونو تو سرش خراب میکنند چیزی نیست جز خرافه پرستی و مرده
  پرستی ما! ما مردم احمق میدونیم که تعداد امامزاده‌ها در ایران طبق آماری که در
  اول انقلاب گرفته شد، هزار و ۵۰۰ عدد بوده، اما این رقم روندی صعودی داشته و تا
  سال ۹۰ بیش از هفت برابر شده است. این امامزاده‌ها از کجا و چگونه پیدا شده‌اند؟ سالانه
  ۳۰۰ امامزاده بعد از انقلاب در ایران کشف شده‌اند! یعنی تا سال ۹۰ تعداد ۱۰ هزار و ۶۱۵ امامزاده رسمی و مورد تایید
  در هشت هزار و ۵۱ بقعه کشف شده‌اند!

  هنوز
  نفهمیدیم که دشمن ما جهل و نادانی و اعتقادات خرافاتی ماست، دشمن ما بی تفاوتی و
  سکوت ماست که باعث شده روز به روز نه بلکه لحظه به لحظه فقیرتر و بدبخت تر بشیم،
  جان و مال و ناموسمونو از دست بدیم و فقط به فکر سیر کردن شکممون باشیم و زیر شکم
  البته همش با توجیهات اسلامی و قرآنی! خودمونو گول بزنیم که دین و اعتقاداتمونو
  داریم حفظ میکنیم!

  همه
  چیزمون برخلاف دستور خدا و قرآنه پس چه انتظاری داریم خدا شر این حکومت فاسدو از
  سر ما کم کنه! پس بیخودی دعا نکنید.

  ارتشی
  که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم و این کشور باشه الان شده حافظ جان و مال و
  ناموس دشمنان مردم! کار نیروهای مسلح ما شده دست بوسی مراجع دنیا طلب فاسد و
  سایر مفسدان و متظاهرین بخاطر کسب مقام و ارتقاء! ننگ بر این ارتش و سپاه! ننگ بر
  این نیروهای باصطلاح مصلح ما! آهای ارتشی، سپاهی، نیروی انتظامی فراموش کردید هدف
  از این لباس مقدس نظامی چیه! هدف اونیه که تو قرآن اومده و خدا گفته یعنی دفاع از
  ما مردم بدبخت، دفاع از مردم بی پناه که برای یه لقمه نون مجبور نشه زن و بچه
  هاشو بفرسته تو خونه یا شرکت خصوصی فلان حاج آقا یا مداح یا سپاهی و اطلاعاتی و
  اقازاده هاشون! یعنی دفاع از اون کارگر بدبختی که به خاطر گرفتن حقش و چندین
  ماه حقوق ناچیز عقب افتادش اعتراض میکنه اونوقت تو نظامی بی غیرت با باتوم و
  گاز سمی به این مردم بی پناه حمله میکنید! بترسید از عذاب خدا و بدونید که وعده
  خدا بر حقه یعنی دفاع از مظلوم و انتقام از ظالم. آقای نظامی ازت سوال میشه چرا به
  مردم بی دفاع حمله کردی؟ چرا از اونها حمایت نکردی؟ چرا از مظلومین دفاع نکردید؟
  چرا از عقلت استفاده نکردی؟ مگه نگاه نکردی که اونها بدنبال حقشون اومده بودند؟ مگه
  ندیدی که حاکمان و مسولان همه فاسد و دزد ومنافقند! هر دفاعی کنی فایده نداره! اونجاست
  که خداوند میگه “هیچ عذری قابل قبول نیست و جایگاهتان دوزخ است”.

  از
  ما مردم خرافاتی هم میپرسند که چرا از عقلتون استفاده نکردید؟ چرا فکر نکردید؟ مگر
  با چشماتون فساد و دزدی و دروغ و ریا و نفاق را در مسولان و حکمرانان فاسد ندیدید؟
  پس چرا باز از اونها پیروی کردید؟ چرا سکوت کردید؟ چرا بیتفاوت بودید؟ چرا از
  مظلومین دفاع نکردید؟ چرا از خونهای بیگناهان خونهاهی نکردید؟ چرا؟؟؟؟؟ هیچ جوابی
  نداریم بیدیم.  اونجاست که خداوند میگه
  “هیچ عذری قابل قبول نیست و جایگاهتان دوزخ است”.

  ترا
  بخدا فکر کنید هدف از قیام امام حسین چی بود؟ امام حسین متنفره از این دلقک بازی و
  سیاه بازیهای ما امت منافق، امام حسین بیزاره از اینکه ما همه با اسم اون خلاف
  دستوراتش عمل میکنیم! اون قیام کرد تا دین جدش رسول خدا رو زنده کنه، دینی که
  معاویه و یزید و … با اون از مردم احمق و نادان و خرافاتی اون زمان سوءاستفاده
  میکردند، همه پیشنماز بودند و مفسر قرآن و آمران به معروف و ناهیان از منکر! همه
  حج و طواف خانه خدا میکردند! ولی همه متظاهر و فاسد و دزد و دروغگو! خوردن مال
  مردم را حق خودشون و فامیل و طرفدارانشون میدونستند! مردمو و ناموسشونو برای خودشون
  حلال میدونستند! چیزی که خامنه ای همه را حق خواص خودش دونسته، امام حسین قیام
  کرد تا اینها رو از بین ببره پس نیازی به اشک و عزاداری ما مردم نادان و خرافاتی
  نداره. بشینیم برای خودمون گریه و عزاداری کنیم!

  سخت
  نیست، یه کم فکر کنید، تو این دنیا همه چی تکرار میشه ولی ما نمیفهمیم، البته
  خودمونو به نفهمی میزنیم! یه عده بیسواد و دزد و فاسد و دروغگو و منافق بنام خدا و
  قران و پیامبر و امامان دارند جان و مال و ناموس و کشومونو غارت میکنند، از هر
  نیرنگ و حیله ای هم استفاده میکنند ولی همه ما میدونیم که اینها دزد و فاسد و
  ریاکارند! پس وقتشه تکونی بخوریم و بیدار بشیم و متحد بشیم و از هم حمایت کنیم و
  ریشه همشونو بکنیم.

  در
  غیر اینصورت در پیشگاه خدا باید جواب بدیم!

  میدونم
  شرایط زندگی خیلی سخته، برای هممون سخته، ولی ترا خدا اگه میخواید برا امام حسین
  واقعا” اشک بریزید و عزاداری کنید تو خونه هاتون اینکارو بکنید ترا خدا نرید
  تو این مراسم هایی که یه عده آخوند و مداح فاسد برا سوء استفاده از حضور ما مردم
  برگذار میکنند! معلوم نیست با کدوم پول حرومی خرج غذا و مراسمو میدند! لذت این
  لقمه حرومه که ما مردمو بیتفاوت و بیغیرت بار آورده! حرومخورای فاسدی که برا نیم ساعت مداحی
  یا سخنرانی از طرف هیاتهای رزمندگان اسلام وسایر مراکز دزد و فاسد ۲-۳ تا ماشین
  آزورو به ارزش بالای ۱۰۰ میلیون میگیرند! (۳ سال پیش حاج آقا مومنی در مشهد و و
  سعید حدادیان در تهران) هنوز نفهمیدیم که چرا همسرای بعضی از شهدای عزیزمون مثل
  شهید همت و شهید باکری از این مراکز فساد و علما و مداحای فاسد و دزد دوری میکنند.

  خیلی
  حرف دارم، وقتی تو خیابونای تهرون میبینم دوباره این حکومت فاسد خوشحاله که محرم و
  صفر اومده و ما مردم احمق و خرافاتی مثل گوسفند و الاغ ریختیم تو خیابونا و حسینیه
  ها و … تو سر و مغزمون میزنیمو از این آخوندا و مداحای فاسد طلب التماس دعا
  میکنیم! حالم به هم میخوره.

  نمیفهمیم
  همه زندگیمونو ازمون گرفتند و ما برای یه غذای مفتی (خودمونو گول میزنیم که غذای
  نذری!) از سر و کول هم بالا میریم و با هم درگیر میشیم!

  ولله
  ولله این پولا حرامه، رفتن به این مجالس حرامه، هر چیزی که باعث بشه تا این حکومت
  فاسد ازش به نفع خودش سوءاستفاده کنه حرامه، هر چیزی که باعث بشه تا زندگی ما مردم
  نکبت و کثافت بشه حرامه، قبول نداری اون دنیا میبینیم.

  اون
  دنیا ما مردم مجازات میشیم که چرا از عقلمون استفاده نکردیم؟ چرا کورکورانه تقلید
  و پیروی کردیم؟ بس نیست ۳۳ سال نکبت و فساد و دزدی و ریا و فقر و …

  هرچی
  تو این قرآن به عنوان گناه و نکبت اومده تو مملکت ما عادیه و شده عرف جامعه! این
  یعنی خدا داره آمادمون میکنه برا عذاب بزرگ! مثل مثالهایی که از اقوام لوط و صالح
  و …. زده.

  اگه
  به این بازاری حرومخور بگند یه کمکی به یه بدبختی بکن ، تا مطمءن نشه که یه مورد
  برا عشق بازیشه اینکارو نمیکنه! تو بازار همه چیز ربا و حرومه حالا برا امام حسین
  از اون پول حروم عزاداری میکنند!

  ولله
  ولله ولله اینها حرامه.

  دوباره
  محرم و سوءاستفاده این رژیم فاسد از ما مردم احمق و خرافاتی!

  اطمینان داشته باشید که با این راهی که
  داریم میریم نه دنیارو داریم نه آخرتو!

  • داراب

    چیزی که مردم ازییروان سینه چاک حسین ابن علی دیده اند جنایت و ردالت در حد اعلی بوده است و این همان روش حسین ابن علی بوده است

  • Wase_m2011

   ای دختر احمق تو خودت واقعا حرف اون امام رو تایید کردی.
   تو اصلا می دونی خرافات به چیه ها میگن .
   تو فقط لیاقت نجاست مردم سیا پوست کافر رو داری که به دهانت خالی کنند.

 • Sam

  ای دیوانگان و خرد باختگان، فراموش نکنید که همهٔ امامان و پیام آورن
  دین تازی  در یک چیز با هم تا به امروز متحد و یک سخن بوده‌اند و آن نفرت و
  دشمنی افسار گسیخته‌شان با ایرانی‌ و تاریخ و فرهنگ ایرانی‌ ایست.
  از  گفته‌های حسین تازی فرزند علی‌ قداره بند جانی و آدم کش بزرگ اسلام:

  “ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند.
  روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما
  هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد زنانشان را
  بفروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت”
   

  • Milad

   آخه چرا دروغ می نویسی انقدر جرات داشته باش که حقیقت را بگی.مگه سلمان فارسی ایرانی نبود،مگه پیامبر نفرمود که سلمان منی یعنی سلمان از اهل بیت ماست.مگر وقتی در زمان خلافت عمر(لعنت الله علیه) دختر یزگرد سوم که مادر امام سجاد میشه را اسیر نکردند که حضرت علی(ع) آمد و کفت که ایشان از اشرافیان و بزرگان ایران هستند و خوب نیست که با ایشان اینگونه رفتار شود.پس حواست جمع کن و برو تحقیق کن بعد بیا اینجا نظر بده.    
   دلش به ما عجمی زادگان بود مایل            اگرچه لیلی صحرا نشین ما عرب است

 • Babak

  اگر زنان ما روشن و آگاه بودند هیچگاه روزگارمان اینچنین نمی شد. اگر مادران مان آگاه تر می بودند ما را آزادمنش تر و اگاه تر تربیت می کردند تا زیر هر زور و حرف خرافی نرویم. اگر زنان ما آگاه تر بوند مردان خویش را بهتر راهنمایی و ترغیب می کردند. به امید اینکه روزی همه زنان و مردان ایرانی زنان و مردانی آگاه، روشن باشند.

 • Tanha_behruz

  fuck you ,admin of this site
   

 • behzad

  درود بر شرفتون که باعث بیداری خیلی از مردم و ایرانیان میشین .
  مطالب هم فوق العاده بود .
  به امید این که خرافات و اسلام از ایران ریشه کن بشه و بره به همون جایی که باید باشه.
  ممنون و پاینده باشید.

 • داراب

  ای اقا این علی شرخر اگه یه چو عقل داشت که این حرفها را نمی زد.محمد میدانست علی فرد منفوری بین اعراب است که قبل از مرگش توصیه کرد نکشندش.

 • Wase_m2011

  من نمی دونم شما های که بدون فکر و اندیشه این حرفها رو می زنید آیا می دانید که در مورد کیها لب باز کرده و بدگوی می کنید.
  من فکر می کنم که شما ها همه از خر و نجاست تشناب پست تر هستید و فقط از روی حوس و عشق به دنیا این حرفها رو میزنید من یقین دارم که ذات شما ها پاک هست اما شما ها نفهمیده و گوش به کسانی می کنید که من نجاست خود را هم حیف آنها میدانم.
  من دوست دارم که مردی پیدا شه و بتونه آنلاین با من بحث کند.
  منم می خوام مثل شما ها گمراه شم فقط منتظر شیرمرد هستم که منو گمراه کنه.
  این ایمل آدرس رو بخاطر بسپارید من منتظر پاسخ شما ها هستم.
  wase_m2011@yahoo.com

  • unknown unknown

   ببین من بهت پیشنهاد میکنم که بری تاریخ بخونی تاریخ شیعه نه چون شیعه گری محور اصلیش نکوهش و مبالغه علی هست اگر شما انصاف داشته باشی میفهمی که علی هم دزدی بود مثل هزاران دزد دیگه این فرد اصلا مورد اعتماد و علاقه ی مردم نبود به طوری که زمانی که پیامبر مرد اون فقط ۴ تا دوست داشت که حاظر به بیعت با اون بودن این فرد اصلا ژنرال و رهبر جنگی خوبی نبود چون جریان جنگ صفین رو خودتون بهتر میدونید بسیاری از اعراب با اون دشمن بودن این دشمنی از زمانی شروع شد که پیامبر در آخرین حج علی رو میفرسته جنگ برای غارت یک سری بت پرست خلاصه اون هم میره و غارت میکنه و غنایم جمع میکنه در در پایان جنگ اعراب میان پول ها و طلا ها رو بین خودشون تقسیم میکنن اما علی میاد اون ها رو میگیره و صاحب میشه از اونجا دشمنی شروع میشه و به قدری بود که همون زمانم میخواستن بکشنش که دیگه پیامبر مجبور میشه میگه اعراب اگر منو دوست دارید علی رو هم دوست داشته باشید و باهاش کاری نداشته باشید.
    در دوران خلافت بدترین زمان خلافت برای مسلمین بود و با بی سیاستی هایی که داشت تنفر همه گان رو بر انگیخت اعراب بعد از غارت ایران و مصر ثروتمند شدن و دیگه همون گرسنه های گدای زمان پیامبر نبود این بابا میخواست سیاست اون زمان رو برای اعرابی پیاده کنه که حالا ثروتی اندوخته اند .
   اینها رو مردم نمیخواستن بعدش هم دوستای خودش دم مسجد ریختن سرش و کشتنش
   علی صفات خوبی هم داشت نمیگم کاملا خوب بود یا کاملا بد بود اون فرد شجاعت صداقت و بخشندگی داشت ولی قاتل هم بود نامرد هم بود از زبان تاریخ عرب علی انسان بود صفات خوب و بدی داشت اما شیعه دیگه شورش رو در آورده و واقا با تحریف تاریخ این فرد رو با مبالغه و اختراع داستان تا سطح خدا دیگه بالا بردن انقدر که میگفتن علی معمار جهان بوده و خدا بنا!
   اگر میگن خیبر جنگ بدر و دلاوری های این فرد همش اختراع شیعه هست تاریخ چیز دیگه ای میگه برای آگاه شدن برو تاریخ طبری و تاریخ ابن خلدون رو بخون میفهمی حقیقت چیه
   بدرود

 • Rouholla_adl2006

  با سلام و خسته نباشید
  فقط میخواستم بدانم عکسی که از علی در اینجا به تصویر کشیده شده بر اساس چه سندی است؟ آیا این این عکس اعتبار دارد یا خیر؟
  موفق و پیروز باشید 

  • unknown unknown

   بله ببینید با توجه به تاریخ هایی مثل طبری و ابن خلدون  علی فردی قد کوتاه و چاق و با قیافه ای خشمگین بود و با توجه به ویژگی های ظاهری این فرد این بهترین تصویری هست که نمایان گر علی هست

 • دوست دار مولا علی

  be khatir paki ve merdangi ali az khoda me kham ke rishe at ra azamin bar kanad

 • اکبر

  در نگاه تاریخ و حقیقت، تفاوتی ندارد، که تو این مرد بزرگ را بشناسی یا نشناسی، چون حقیقت و تارخ گواهی می دهند که وجدان شرف پدر شهیدان، علی بن ابی طالب، فریاد عدالت، انسانیت و شخصیت جاودان شرق است.