حُسین اِبن عَلی؛ سَمبُلِ خودخواهی، قُدرت دوستی و جاه طَلبی! ۱۵۰

بی تردید عنوان این مقاله خونِ بسیاری از شیعیانِ خردباخته مرتضی علی را به جوش آورده و ایشان را به قَدری پریشان ساخته که یا شخصَن خواهان کُشتنِ نگارنده اند و یا آرزوی به هلاکت رسیدنش را کرده و از صمیم قلب خواستارِ هر چه زودتر “از صحنه روزگار مَحو شدن” نویسنده این نگاشته، به دست الله مدینه و پیروانش می باشند.

نگارنده با آگاهی کامل از پیامدِ نگاشتن چنین مقاله تابو شِکن و خُرافات ستیزی که بدونِ شَک به قیمتِ جانَش تمام خواهد شد، این نگاشته مُستَنَد و تحقیقی را به عِشقِ کودکان ایران زمین و نسل های آینده آن مرز و بوم نوشته و آن را پیشکش به پیشگاهِ ملتِ شریف و آزادی خواه ایران می کُند تا به قول زنده یاد کَسروی: “بخوانند و داوَری کنند…”

اُمید است که اینگونه مقالات روشنگرانه که در راستایِ خردگرایی و خرافات ستیزی نگاشته می شوند، چراغِ راهی شَوند برای آیندگانِ آن سَرزمینِ نازنین تا روزی از راه رسَد که مامِ میهن دیگر شاهد اسیر شُدنِ فَرزندانش در دامِ دین و روحانیون نباشد.

فرتور چهره حسین ابن علی را آنگونه که روحانیون شیعه برای مان ترسیم کرده اند نشان می دهد، مردی خوش صورت و مهربان با هاله از نور الهی به دور سرش و شمشیر به دست که برای آزای خواهی جانش را از دست داده؛ البته که حقیقت غیر از این است و حسین، مرد قدرت طلبی است که عشق به خلافت، عقل و منطق را از وی ربوده بود.

فرتور چهره حسین ابن علی را آنگونه که روحانیون شیعه برای مان ترسیم کرده اند نشان می دهد، مردی خوش صورت و مهربان با هاله از نور الهی به دور سرش و شمشیر به دست که برای آزای خواهی جانش را از دست داده؛ البته که حقیقت غیر از این است و حسین، مرد قدرت طلبی است که عشق به خلافت، عقل و منطق را از وی ربوده بود.

– رابطه فامیلی حُسین ابن عَلی با یَزید:

یَزیدِ فَرزندِ مُعاویه و از طایفه “بنی اُمَیه” بود؛ پدر بزرگش ابوسُفیان و جَدِ پدری اَش “عبدالمطلب” نام داشتتند. از طَرفی حُسین فَرزندِ علی (امام اول شیعیان) و از طایفه “بَنی هاشم” بود و پدربزرگانش محمد (پیامبر اسلام) و ابوطالب و همچنین جَدِ پدری اَش “عبدالمطلب” نام داشتند.

از رابطه بالا می توان نتیجه گرفت که حُسین و یَزید پسرِ پسر عَمویِ هَم بودند، علی و معاویه پسر عَمو بودند، معاویه و محمد نیز پسر عَمو بودند، ابوسفیان و ابوطالب بَرادر بودند و ابوسفیان عَمویِ علی و محمد بوده است. این تاریخچه خانوادگی به روشنی نشان می دَهد که جنگِ میانِ بنی هاشم و بنی امیه، از ابتدا بَر سرِ قدرت بوده است و هیچ سُخنی از حسِ آزادی خواهی طَرفین وجود نداشته است.

– شرایطِ صُلحِ امام حَسن با معاویه و سَهم حسین از این قَرارداد:

– آنچه در بیت المالِ کوفه هَست به امام حَسن تعلق گیرد و همچنین خَراجِ شهر دارابگرد (از شهرهای ایران) متعلق به امام حسن شود. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفخه ۲۷۱۵)

– هر سال مبلغ دو میلیون درهم نیز به امام حسین پرداخت شود. (اخبارالطوال ، صفحه ۲۴۱)

– مقرری امام حسن و امام حسین در زمان عُمر سالیانه ۵ هزار درهم بود که در زمان خلافتِ مُعاویه به سالی یک میلیون درهم (معادل ۴ هزار کیلو نقره) رسید. (تاریخ تمدن اسلام ، جلد ۴ ، صفحه ۸۸)

– رابطه امامان حَسن و حُسین با مُعاویه پَس از صُلح:

– دَر سَفر هایِ مُعاویه به مکه و مدینه امام حسن و امام حسین از نُخستین کسانی بودند که به پیشوازِ مُعاویه می شتافتند و معاویه را در آغوش می گرفتند. (اخبار الطوال،صفحه ۲۴۳) (روضه الصفا ، جلد ۳ ، صفحه ۸۰ . ۸۳ )

– رابطه امام حُسین با معاویه به شکلی بود که در سالِ ۴۹ هجرت به فَرمانِ مُعاویه دَر جَنگِ قسطنطنیه شرکت کرد. (زندگانی امام حُسین، صفحه ۱۲۲)

– امام حُسین در نامه ای که به معاویه نوشت تأکید کَرد که مَن خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم و یه یارانش فَرمود: “تا زَمانی که مُعاویه زنده است، باید خانه نشینی را پیشه خود سازید. (اخبار الطوال، صفخه ۲۴۴) (روضه الصفا، جلد ۳ ، صفحه ۱۵)

– قُدرت طلبی خاندانِ بَنی هاشم:

پَس از اینکه عَلی ابن ابوطالب، به دَلیل عَدمِ داشتنِ لیاقت، کفایت و شایستگی کافی کنار گذاشته شد و مُعاویه رویِ کار آمد و حکومت دودمان بنی امیه پایه ریزی شُد، همواره چَشم بَنی هاشم به دُنبالِ باز پَس گیری قُدرت و نابود کردن حکومت بنی امیه بود.

اما حَسنِ اِبن عَلی مزه پول باد آورده و ثروت زیاد را به رویِ تَخت نشستن و حُکم راندن ترجیح می داد و بنابراین با دریافت رشوه های کلان و حقوق های ماهیانه از بیت المال و از دَستِ معاویه، دَهانش را بَست و مشغول عیش و نوش و زندگانی اش شد؛ البته حسین ابن علی نیز به هنگامِ خلافیت معاویه، سربازِ مطیعِ خلیفه و جیره خوار حکومت بنی امیه بود.

در این ویدیو، آقای مشیری، با استناد به نوشته چند تاریخ نویس اسلامی، بیان می کند که چگونه عشق به پست و مقام و رسیدن به خلافت چشمان حسین را کور کرده بود.

از آنچه گفته شَد نتیجه میگیریم که تنها جنگ و دعوای میان بَنی هاشم و بنی امیه، جنگ بَر سر قدرت بوده و این لذت به قدرت رسیدن و حکمرانی کردن بود که حُسین را روانه کربلا ساخت و تمامی روایات و قصه های مربوط به آزادی خواهی حُسین، خیالی، دروغین و زاییده پندارهای پوسیده روحانیون شیعه است.

– جاه طَلبیِ حُسین اِبن عَلی:

نویسنده و پژوهشگر گرامِ میهن، زنده یاد علی دشتی در رابطه با قدرت طلبی در تاریخ اسلام می نویسد: “چون نیک بنگریم، تاریخ اسلام جز تاریخ رسیدن به قدرت نیست. تلاش مُستمریست که ریاست طَلبان در راهِ وُصول به امارت و سلطنت بکار بسته اند و دیانت اسلام وسیله بوده است نه هدف…”

به راستی جمله یاد شده شاید بهترین تعریف و توضیح درباره حُسین ابن عَلی باشد؛ حُسین که تا پیش از مرگِ معاویه وی را خلیفه بَر حق می دانست و سربازِ معاویه و جیره خوار حکومت بنی امیه بود و سالیانه دو میلیون درهم از بیت المال دریافت می کرد، پَس از مرگِ معاویه به یکباره شرایط را بَرای به چنگ آوردن قُدرت مناسب دید.

حُسین با فاسد و نا لایق خواندنِ یزید، که یک انسانِ بسیار آزاد اندیش، شاعر و روشنفکر (نسبت به زمان خودش) بود و همچنین معرفی خود به عنوان نوه پیامبر اسلام و خلیفه و پیشوایِ بَر حَق مسلمانان، در تلاش بود تا جایگاه مردمی یزید را از میان برده و خود در دل و جان مردمان مسلمان، ارزش و اعتباری بیابد.

در فرتور یک پدر شیعه ایرانی دیوانه را مشاهده می کنید که یا قمه سر کودک خردسال خویش را زخمی می کند تا بلکه آقایش امام حسین از او راضی باشد، آیا این کار جنایت نیست؟آیا نباید این به اصطلاح پدر و همه ی دیگر پدران و مادرانی را که چنین جنایاتی را مرتکب می شوند، در تیمارستان بستری کرد؟

در فرتور یک پدر شیعه ایرانی دیوانه را مشاهده می کنید که یا قمه سر کودک خردسال خویش را زخمی می کند تا بلکه آقایش امام حسین از او راضی باشد، آیا این کار جنایت نیست؟آیا نباید این به اصطلاح پدر و همه ی دیگر پدران و مادرانی را که چنین جنایاتی را مرتکب می شوند، در تیمارستان بستری کرد؟

اما از آنجا که اعراب مسلمان دورانِ تلخِ خلافتِ علی را تجربه کرده بودند و می دانستند که حسین نیز فرزند همان علی معروف به “قُتال العرب” است، برای سخنانِ پوچ و بی اساس حُسین کمترین ارزشی قائل نشدند و تمامی آن سخنرانی ها و ترور شخصیتی یزید به یک نامه از سویِ مردم کوفه مُنجر شد که البته فرجامِ خوشی برای حسینِ قدرت طلب داستان مان، نداشت.

به هَر روی حسین تنها برای به چَنگ آوردن قدرت و تکیه زدن بر صندلیِ حُکمرانی به همراهِ یارانِ بینوایِ اَندکش که تعداد قابل توجهی از آنان را زنان و کودکان تشکیل می دادند، راهیِ عراق شد و در محلی به نام کربلا، با سپاهیانِ یزید رو به رو گشت.

– آیا کربلا، کویر بود و حُسین و یارانش در حال هلاک شدن از فرطِ تشنگی بودند؟

پاسخ بدین پرسش بی تَردید با آنچه تا کنون شنیده اید بسیار متفاوت است؛ حقیقت این است که کربلا، جلگه ای حاصلخیز و سَر سبز بوده و نه یک کویر خشک و بی آب و عَلَف و هوا نیز خُنَک بوده و نه داغ و سوزان!

دَهم محرم سال ۶۱ هجری قمری برابر با ۲۱ مهر ماهِ سال ۵۹ هجری شمسی است؛ بَله بر خلافِ آنچه که تا کنون می پنداشتید، عاشورا در فصل پاییز بود و نه در تابستانی خُشک و سوزان! در این ماه از سال هوا رو به سردی میگذارد و لازم به توضیح است در زمانی که زمین اینقدر آلوده نبوده، هَوا از نیمه دوم شهریور ماه رو به سردی گذاشته و در مهر ماه کاملن خنک بوده است.

عراق سرزمینی جلگه ای و حاصلخیز می باشد و یافتن کویری خشک و بی آب و علف (آنگونه که روحانیون شیعه میگویند) در آن سخت است. کربلا دقیقن در کنار رود فرات و تقریبن در مَدار جغرافیایی شهر اصفهان قرار دارد و خشک بودن و بیابانی بودن آن در سال ۶۸۰ میلادی باور نکردنی است.

در فرتور نمونه ای از کودک آزاری های اسلامی را مشاهده می کنید. یک دیوانه شمشیری را بر گلوی لطیف نوزادی بینوا می فشارد تا یادی از علی اصغر، فرزند امام حسین کرده باشد، باید این جانور را چه نامید؟ آیا باید به اعتقاد ایشان احترام گذاشت؟

در فرتور نمونه ای از کودک آزاری های اسلامی را مشاهده می کنید. یک دیوانه شمشیری را بر گلوی لطیف نوزادی بینوا می فشارد تا یادی از علی اصغر، فرزند امام حسین کرده باشد، باید این جانور را چه نامید؟ آیا باید به اعتقاد ایشان احترام گذاشت؟

رودخانه فرات یکی از پر آب ترین رودخانه های منطقه است که عرض آن در بعضی از نقاط به چند کیلومتر هم می رسد، پَس چگونه ادعا می شود که این رود را سپاه یزید بر سپاه امام حسین بسته است؟! دَر جُلگه حاصلخیز کربلا با کندن ۴ الی ۵ متر می توان به آب رسید، آیا آن ۷۲ تن توانایی کندن زمین را هَم نداشتند و یا عقل شان نمی رسیده است؟!

– خودخواهیِ حُسینِ اِبن عَلی:

حُسین برای رسیدن به قُدرت حاضر شُد تا تمامی عزیزانش را به کامِ مرگ کشانده و یکایک شان را از دَمِ تیغ بگذراند؛ حُسین به خاطر خود و تکیه زدن بر تختِ خلافت، زمینه کُشتار خود و یارانش را فَراهم آورد و به گورستان تاریخ پیوست؛ حال چه چیز و کدام نقطه از حرکت حسین انقلابی و برای رسیدن به آزادی بوده که امروزه به سرورِ آزادی خواهانِ جهان، می خوانندَش؟

حُسین با اینکه سپاهیانِ بیشمارِ یزید را دید و می دانست که کمترین شانسی در برابر آنان ندارد و تمامی یاران و اعضایِ خانواده اش هلاک خواهند شد، باز هم به یاغی گری پایان نداد و با یک دندگی و دیوانگی مَحض، بَر علیه سپاهِ یزید، شمشیر از نیام کشیده و به مبارزه پَرداخت! آیا حسین پدَر، همسَر، برادَر، عمو، دوست و یا پیشوایِ نمونه ای بوده است؟

کدام پیشوایِ با شعور و با منطق و دارای قدرتِ تفکر بدور از تعصب حاضر است تمامی پیروانش را به خاطر به قدرت رسیدنِ شخصِ خود، روانه گورستان کُند؟ آیا حسین از نظر عقلی سالم بود؟ بدون شک خیر! یک انسانِ عاقل که از سلامتِ فکری برخوردار است، هرگز با هفتاد نَفر به جنگِ هزاران نَفر نمی رود!

حسین در یک کلام، دیوانه ای بود که عشقِ رسیدن به قُدرت، چشمانش را کور و خردش را از وی گرفته بود! حسین سَببِ به خاک و خون کشیده شدن یاران و خانواده اش گشت تا بلکه بتواند به قُدرت رسیده و خلافت را به دستِ خاندانِ بنی هاشم باز گردانَد!

حُسین ابن علی به اندازه فَهمِ یک گاو از دانشِ فیزیک کوانتوم، با آزادگی و آزادی خواهی بیگانه است؛ حسین نه سرور آزادگان جهان است و نه حتی شخصیتی لایق احترام! او آدمکی است اسیرِ عشقِ به قُدرت رسیدن که در این راه تمامی یاران و اعضای خانواده اش را قُربانی نمود.

بیایید این حقیقت تاریخی را به کودکان مان آموزش دهیم و این بُتی که از حُسین ساخته شده است را به عمیق ترین شکل ممکن شکانده و ویران سازیم! باشد که روزی تمامی ایرانیان به ماهیت راستین حُسین پِی بُرده و به این سوگواری های هر ساله شَرم آور، پایان دهند.

 • aland

  این کودک  ازاری و خود زنی  و کارهای  دیگه ای  که  اعمقها  انجام  میدن  با  اسلام  ربط  نداره  وشما  که دنبال حقیقت میگردی  دنبال  حقیقتهای  هستی که نا حقیقی  هستن  فقد  ادمهای  کثیف و سود  جو  وگناه کار   برایی  راهایی  از عزاب وجدان  اول دوم راهایی  از عزاب اخرت  دنبال  نا  حقیقت  میگردن دل  خودشون خوش  میکنن که  این  خیال  بافی  هست  و حقیقت  نداره تا  از  اون  گناه یا  عزاب وجدانی که دارن رها  بشن وشما  ای  محقق  اگه  مردی  اگه  توان  داری  بیا  روبه روی  من  با  من  با  ئیمیل  یا  تلفن  یا هر  جیزی  دیگه  حرف  بزن  تا   حقیقت  تو  مغزت  کنم تو  که کور  شدی حقیقت  نمیبینی  و  من  ایرانی  نیستم که از  من  بترسی   که  از  پشت  ضربه بزنم اهل  کردستان  عراق هستم  و  شیعه  نیستم برایی امام ها   هم  گریه  و زاری  نمیکنم ولی  اندازه  ١٠٠ تا شیعه جواب  دارام بدم شیعه بیدعه را  با  دینی اسلام اشتباه  گرفته  بیدعه  یانی  جیزی  که  بعد از  دینی   اسلام  درست  شده  یعنی بعد از فوت امام ها 
   کل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار

  هر  درست شدی  خارج شدن است  از  دین هر  خارج شدنی تو  اتیش 

  شیعه  با  جندین ایایه ای  قرئانی هم میشه بگیم اسلام نیستن  ولی  باز  من  میگم شیعه هرجی باشه از  کسافت های امثال شما  بهتر  هستن   اقای  نویسنده 

 • Masood_abdolmohamadi

  مشخصا نویسنده متن بیطرف نبوده و حس دشمنی او کاملا مشهود است و شاید خودش جیره خوار بوده وبابت این مطالب عایدی دارد ، بهرحال بعنوان بیطرف نوشته های مهاتما گاندی را درباره امام حسین بخوانید قطعا گاندی بسیار دانشمندتر از نویسنده این مطلب است .

 • W_hashemzadeh

  شما ها انسان های خود فروخته هستید .امام حسین به خاطر شما انسان ها خود فروخته جهاد کردن  شما ها یزیدیان امروز هستید جهاد با شما واجب است . کسی که به دین خود باور و ایمان نداشته باشد او نه به خود و نه به کشور خود باور و ایمان میتونه داشته باشه . من یک افغانم که در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنم و یک شیعه متعصب که توهین به امام حسین ع را برابر به کفر میدانم و به شخص توهین کننده جهاد لازم است همان طوریکه امام حسین با یزید جهاد کردن و رسول الا ص با کفار

  • Aria777

   افغان عزیز به سرزمین خودت بازگرد
   حسین اسطوره عرب بود و مناسب اعرابه
   ایران اسطوره ایرانی بسیار داره  . هر لباسی مناسب تن هر انسانی نیست .

   • Setarehkh-1358

     ریدم تو ایرانی که بویی از اسلام نبرده…خدا لعنت کنه کوروش کبیر رو….

    • m

     ریدم تو روح وپدرو مادرت مرتیکه عرب

    • کامرانی

     از تو عرب زاده بیش از این انتطاری نیست بهتر است برگردی به سر زمین ملخ خورها و آنجا با محارمت جماع کنی همان کاری که رسولت میکرد.

  • W_hashemzadehیِ عزیز!
   این‌طور که تو نوشتی، فکر کنم اگه در راه جمهوری اسلامی و شیعه و امام حسین، محبورر بشی لای مادر و خواهرت هم تفخیذ کنی، به‌راحتی اون کار را انجام خواهی داد و اسمش رو هم با افتخار جهاد در راه الله خواهی گذاشت.
   .
   البته، از امثال تو که از پیروان صدیق رسول الله هستید، حتی بدتر از این هم هیچ بعید نیست. برای توضیحاتِ بیشتر:
   .
   اثباتِ حقّ نبودنِ‌ اسلام از طریق قرآن
   http://nabard.wordpress.com/2010/09/09/haqq

   • Meraj

    نه آدمهایی مثل شما هم مادر و خواهرتان رو جر خواهید داد نه تفخیذ و اسم این کارتون رو آزادی جنسی و این جور آت آشغالا.

    • من که شخصاً به آزادی‌یِ جنسی — خارج از محدوده‌یِ اخلاق و انسانیت — هیچ اعتقادی ندارم. در بین متجددین هم کارهایی مانند تفخیذ با دختر نابالغ و این‌ها، و یا هم‌خوابگی با محارم اعمالی و … عموماً اعمالی به‌شدّت غیرانسانی و مجرمانه محسوب می‌شوند. 
     .
     در شرع اسلام هم که تفخیذ با دختر شیرخواره و سکس با دختر نابالغ قانونی است! اصلاً سنت است! آمار زنا با محارم و ناهنجاری‌های جنسی هم که بنا به اعتراف خود مسؤولان نظام اسلامی‌یِ‌ خودمان در کشور اسلامی‌شده‌یِ‌مان!!! ماشاءالله بسیار بالا رفته است (و بالاترهم هم خواهد رفت لابد!). 
     .
     و این‌ها همه از برکت عشق به حسین و محرم و این‌هاست. به‌قول خودِ روح‌الله خمینی، «ما هرچه داریم از محرم و صفر است.»
     .
     البته، حرف من هیچ ربطی به این مسائل نداشت. موضوع آن است که آدم کثافتی که افتخار می‌کند که اگر با کسی چون نگارنده‌ی این مقاله حضوراً ملاقات کند، دردم با او جهاد می‌کند (یعنی شکمش را سفره می‌کند…)، این آدم طبیعتاً سر اسلام و شیعه و جمهوری اسلامی، از خوهر-مادر و ناموس خودش هم نخواهد گذشت! 

  • سهراب

    لابد حسین ابن علی هم میخواسته جمهوری اسلامی درست کنه که  هر مخالفی را سربه نیست ویا زندانی کنه و مخالفینش را حتی اگر مسلمان هم باشند به جرم مفسد فی الارض گردن بزند!؟همین کاری که پیروانش در ایران میکنند.اگر آخوند مستحق هر مکافاتی است پس امامش هم سزاوار همان مکافات است.

   • آخوند بنده خدا تقصیر ندارد. اون بایستی از پیامبر اسلام و امامان شیعه تقلید کند و معرف شخصیت آن‌ها باشد. این ملت کوفتی هستند که در حماقت و زذالت غوطه می‌خورند. برای توضیحاتِ بیشتر:
    .
    آیا شرع اسلام ماهیتاً فاشیستی است؟
    http://nabard.wordpress.com/2011/08/14/islamofascism

  • برزو

   هاشم زاده افغان .شما افغانها همان بهتر که در افغانستان همدیگر را نفله کنید و بچه بازی کنید.زیاد حرص نخور چون ملا عمر همان نزدیکی هاست!

 • حسین

  نسبت فامیلی که خیلی بی ربط بود ، احتمالا خواننده ها رو بی شعور فرض کردید، شما اصلا معنی پیامبر و فرستاده خدا رو میدونید؟!!
  اگه صلح میکرد که با پر طاووس بادش هم میزدند و به پاش طلا میریختن، شما درک درستی ندارید ، شما اصلا میدونید ضربه شمشیر چه دردی داره و قطع شدن اعضای بدن و له شدن عزیزترین کسانت زیر دست پلیدترین آدمها یعنی چی؟! نمیدونید که دست روی چه واقعه عظیمی گذاشتید؛ نمیدونید غرق عشق خدا شدن یعنی چی؟! تا جایی که تمام هستیت رو فدای حق کنی. اگر مطالعه ندارید و مقاله مینویسید ، بدا به حال خوانندگان سایتتون که قراره از شما تاریخ رو بشنوند؛ اگر هم مطالعه کردید و میدونید که حسین (ع) چه شخصیتی بوده و حالا بدون هیچ استدلال منطقی دارید این سخنان بی پایه و اساس رو میزنید…، خدا نگهدار

  • صمد

    فقط میدانم حسین و حسن در کشتار و اسیری زنان و مردان ایرانی نقش مستقیم داشته و جنایتها مرتکب شدند.این حسین آقا چرا در زمان معاویه بر علیه باطل خروج نکرد؟

   • Setarehkh1358

     خوب کردن کشتند دستشون درد نکنه…..

    • ali

     اگه خوبه پس خواهر ومادرتو بیار بکنیم

  • تقی

    آقای حسین شما نسبت فامیلی صحیح را منشر کنید تا دیگران هم بدانند!!!

  • مرادی

   بفرض محال هم اگر هدف حسین بن علی امر به معروف بوده ایا امر به معروف با شمشیر کشیدن به روی اکثریت مردم درست است؟حسین میتوانست در مکه که محل اجتماع مردم بود سخنرانی کند و اگر حرفی داشت بزند تا مردم اگر می پذیرفتند خود راه درست را انتخاب میکردند ولی او مکه را ترک کرد و به امید نامه چند صد نفر راهی کوفه شد تا در آنجا حکومت کند.حسین بن علی در کربلا به میل و اراده خود نجگید بلکه مجبور شد یا به رای مردم گردن نهد یا به جرم قیام بر علیه حکومت کشته شود.چنانچه قبل از رسیدن به کربلا تقاضای رفتن به نقطه ای بدور از قلمرو حکومت را کرد ولی دیگر دیر شده بود و از روی ناچاری تن به جنگ داد.

 • Jamilyosufy

   یکى از شواهد زنده و روشن که با صراحت
  کامل هدف حسین علیه السلام را از حرکت از مدینه به خوبى آشکار مى سازد
  وصیت نامه اى است که از آن بزرگوار در هنگام حرکت براى محمد حنفیه
  نوشتند، در این وصیت فرزند زهراء سلام الله علیها آشکارا مقصد اصلى خود
  را بیان مى کند و سیاست کلى خویش را شرح مى دهد، وصیت نامه این است :

  یعنى این وصیتى است که حسین بن على علیه السلام به برادر خود محمد حنفیه مى نماید:حسین
  علیه السلام به وحدانیت و یگانگى خداوند شهادت مى دهد و گواهى مى دهد که
  محمد صلى الله علیه و آله بنده ى او و پیامبر او است و اعتراف مى کنم که
  بهشت و دوزخ حق است و خداوند در قیامت همگان را بر مى انگیزاند، من از
  مدینه خارج نشدم براى راحت طلبى و خوشگذرانى و نه از روى ستم و نه به منظور
  فساد کردن بلکه من از آن بیرون مى روم براى اصلاح امت و نجات دادن اجتماع
  از انحراف ، مى خواهم امر به معروف و نهى از منکر کنم و روش من مانند جدم و
  پدرم على بن ابیطالب علیه السلام است .پس هر کس مرا با این هدف حق و
  مفصد خدائى بپذیرد بصلاح و سعادت خود رسیده و آنکس که مرا رد کند، من بر
  مشکلات تحمل دارم تا هنگامى که خداوند بین من و قوم من به حق حکم نماید و
  او بهترین حکم کنندگان است و این وصیت من است به برادرم و موفقیت من با
  نیروى خدا است و بر او اعتماد کردم و به سوى او انابه مى کنم حسین بن
  على علیه السلام در این وصیت نامه بسیارى از حقایق را صریحا بین فرمودند،
  آن حضرت در ابتداء هدف مقدس خود را اصلاح امت اسلامى و تاءمین خیر و سعادت
  آنان معرفى مى کند و مى فرماید من براى راحت طلبى و یا براى فساد و ایجاد
  فتنه بیرون نشدم .آنگاه به دنبال این جمله که هدف من اصلاح اجتماع
  اسلامى است اضافه مى فرماید که من مى خواهم امر به معروف و نهى از منکر
  چیست ؟ آیا حسین مى خواهد با جوانان و خاندان خود از مدینه کوچ کند و به
  کوفه برود تا به مردم آنجا بگوید نماز بخوانید، روزه بگیرد؛ به حج بروید،
  کم فروشى نکنید، دروغ نگوئید، خیانت ننمائید؟! قطعا اینگونه نیست زیرا اولا
  این مسائل را بسیارى از مسلمانان خود رعایت مى کردند و ثانیا امر به معروف
  و نهى از منکر در این قبیل موارد از دیگران هم ساخته است .این منکرى
  که حسین علیه السلام مى خواهد براى نهى از آن قد علم کند و با زنان و
  فرزندان خود از مدینه کوچ نماید قطعا باید موضوعى باشد که به تازگى اجتماع
  اسلامى به آن دچار گردیده است و این موضوع چیزى نیست جز همان حادثه اى که
  آن بزرگوار کنار قبر جدش هنگام مناجات با خداوند و استمداد از ذات لایزال
  حق به آن اشاره کرده و عرضه داشت . خدایا حادثه اى براى امت اسلامى پیش
  آمده که تو خود مى دانى این حادثه و ابتلاى تازه چیزى جز رسیدن فرزند
  معاویه به حکومت نیست .حسین مى خواهد در برابر این منکر قیام کند، این
  منکرى که اگر همچنان باقى بماند نه تنها روزه و نماز و حج ترک یم شود بلکه
  اساس اسلام و اصول آن در معرض فنا و سقوط حتمى قرار مى گیرد، آرى آن حقیقت
  اصیل و اصولى که اجتماع اسلامى از آن انحراف پیدا کرده و احتیاج به اصلاح
  دارد همان موضوع خلافت و حکومت است ، این است مقصود واقعى از آن جمله اى که
  فرزند امیرالمؤ منین مى فرماید من براى اصلاح امت جدم از مدینه خارج شدم

 • hasan

  in    eslam e   KASSSSIFE  mohamadi  zendegi  e  maro  TABAH  kard  ,  va  zendegi e   bessiyari  ro   dar  toooool  e   tarikh  ,   marg  bar  in  eslame  SHEYTANI 

  • Meraj

   اسلام زندگی شما رو تباه نکرده بلکه آخوند ها زندگی شما رو تباه کرده ای نادان

   • صمد

     اسلام یعنی آخوند .از نظر بعضی ها.
    ما که نفهمیدیم بالاخره اسلام بر اساس کدام  مذهب درست است.حالا در همین مذهب خرافی شیعه هم دو نفر در مورد اسلام عقیده یکسانی ندارند.من که فکر میکنم محمد هم خودش نفهمید چی گفت.

   • برزو

    اگر اینچنین است که شما میگویید پس لعنت و نفرین بکن خمینی را که گفت آخوند یعنی اسلام!

 • Jamilyosufy

   
  مورخین و دانشمندان بزرگ اسلامى نوشته اند که هنگام خروج آن بزرگوار از
  مدینه ، ام سلمه نزد وى آمد و عرضه داشت :

  یا بنى لا تحزنى بخروجک الى العراق فانى سمعت
  جدک یقول یقتل ولدى الحسین بارض العراق فى ارض یقال لها کربلا فقال لها
  یا اماه و انا و الله اءعلم ذلک و انى مقتول المحالة و لیس لى من هذا
  بد و انى و الله لاعرف الیوم الذى اقتل فى و اعرف من یقتلنى و اعرف
  البقعة التى ادفن فیها و انى اعرف من یقتل من اهل بیتى و قرابتى و
  شیعتى …(۱۵۰)

  یعنى اى فرزندم با رفتن به سوى عراق مرا غمناک مساز زیرا من از جدت
  شنیدم که مى فرمود فرزند من حسین در سرزمین عراق کشته مى شود – در محلى
  که نام آن کربلا است حسن علیه السلام در پاسخ وى فرمود مادر به خدا قسم
  من این حقیقت را مى دانم و من حتما کشته مى شوم ( و از نظر مصالح حیاتى
  اسلام ) براى من چاره اى جز انجام این کار نیست و به خدا قسم مى دانم
  در جه روز و به دست چه کسى کشته مى شوم و به خوبى مى شناسم که مکانى را
  که در آن دفن مى گردم و مى شناسم کسانى را از دوستان و نزدیکانم که با
  من به شهادت مى رسند

  آرى ابن شواهد قطعى و محکم سندهاى زنده است براى
  اثبات این حقیقت که حسین علیه السلام به خوبى از شهادت خود آگاه بود و
  پایان کار رسول خدا را مى دانست ، راستى بسیار شگفت انگیز است که به آن
  حضرت نسبت داده شود که در انتخاب هدف و مقصد خود دچار تردید بوده است
  !!!

  چگونه آن بزرگوار شک و تردید داست و با آنکه در همان اولین بر خوردى که
  مثل من با فرماندار مدینه دارد صریحا به وى فرموده بود که کسى با فردى
  مانند یزید بیعت نخواهد کرد؟ و در پاسخ برادرش محمد حنفیه با قاطعیت
  اظهار داشت : برادر به خدا قسم اگر در جهان هیچ
  پناهگاه و ماءمنى براى من نشود باز هم با فرزند معاویه بیعت نمى کنم
  .

  • داراب

    جمیل جان این داستانها را آخوند ها برای رونق بازارشان ساخته اند خیلی جدی نگیر!

   • zede samad

    فقط یک کلمه:
    خیلی بی شرفی

    • حمیدی

     جواب دیگری به عقلت نرسید.بگمان من عقلی در کار نبوده.

     • ایرانی متعصب به کشورم

      نادونا حتی اندیشمندای غربی هم به درست بودن منش ورفتار امام حسین وامام علی اذعان کردن اونوقت شما بیسوادا دارید شر و ور در مورد این بزرگان مینویسید

     • Cyrus

      کدام اندیشمندای غربی؟ نامشانکو؟ پافشاری به تاریک اندیشی و باور داشتن بخرافات و اسلام واپس گرا است که نماد همه بیچارگی کشور و مردم ایران شده

     • Cyrus

      برای خودت همین جوری مانند آخوندها داستان سازی نکن! کدام اندیشمندای غربی؟ نامشان کو؟ آدم جفنگ گو که اندیشمند نمیشود

 • Dr_baclas

  با اینکه من هم با این نوع عزاداری و مراسم به شدت مخالفم و آن را تحریف به ظاهر علمای دین می دانم، اما این مقاله را هم به هیچ عنوان درست نمیدانم. چون پر است از دلایل به شدت بی منطق و بی پایه . به عنوان مثال نگارنده از کجا می داند که حسین بن علی در زمان معاویه در مدینه مشغول خوش گذرانی بوده؟ و یا اگر این طور بوده ، حسین بن علی در زمان یزید هم می توانست به همین کار ادامه بدهد و همچنین در مورد خودخواهی او، در کتب تاریخی متعدد داریم که در شب قبل عاشورا به افراد خود گفت که ماندن برابر با مرگ است و هر که می خواهد کربلا را ترک کند و بسیاری از همراهان هم این کار را کردند و فقط همان تعدادی که در عاشورا کشته شدند باقی ماندند از این دست دلایل در مقاله بسیار است اما اینجا  از حوصله خارج است. به امید رهایی از تفکرات ارتجاعی و تند روی از هر سوی.

  • تقی

   به فرض که حسین برای نیت خیری قیام کرده از این نوع قیامها در تاریخ بسیار است که خیلی هم شدیدتر بوده و جمعیتی به مراتب بیشتر قربانی شدند.چه دلیلی دارد اکنون مردم برای آنان عزاداری کنند و به سر وصورت خود بزنند بهتر است از آن وقایع درس عبرت بگیرند و عقل و اندیشه بکار اندازند و سعی کنند آزادی و عدالت را بر پا کنند و از آزادی و عدالت نگهداری نمایند.

 • این حیواناتی که هنوز سنگ حسین تازی را بر سینه میزنند کسی مجبورشان نکرده که بیایند این پیج را نگاه کنند تا رگ جهالت گردنشان بزند بیرون.۱۶ کانال داخلیه اخوندی و ۲۰ کانال خارجیه اخوندی هستند که ۲۴ ساعته عزاداری پخش میکنند.همینطور ۱۳۰۰۰ امامزاده و صد ها هزار وبسایت و مسجد و حسینیه و هیئت هم هستند که میتوانید بروید انج گل بمالید و ۴ دست و پا راه بروید و زنحیر حماقت را بر شانه های جهالتتان فرود اورید و با صدای بلندگو ها و طبلها گوش فلک رو کر کنید.ولی ما غیر از این چند پیج ممنوعه و یا زندان ها به خاطر آزادی وآزادگیه حسین و پیروانش جایی نداریم که برویم.لطف کنید تشریفتان را ببرید از اینجا.

  • Mr

   اگر منطق داشتید این طور قضاوت نمی کردید

  • Hamid24 Sajadi

   این کار چه سودی داره؟ عده جمع بشن یک طرز فکر رو هی به خورد هم بدن ! درست کاری که اخوندا هر سال تو برخی مراسم عزا داری اینا انجام میدن. لطفا حرف ها بشنوید . فکر کنید و ارامش در هر بحث رو داشته باشید

  • Setarehkh_1358

   عوضی جان اینا رو مینویسن که ماها بخونیم که مثلا برگردیم و مثل شماها حیووون بشیم..هنوز شعور عقل نداری که بفهمی؟تو اشغال که موافقی خیر سرت میدونی ماها باید بخونیم..حروم زاده جان…

   • mihan dust

    جامعه گوسفندی لایق حکومت گرگان است‏

  • اسماعیل

   سلام کونتو خریدارم
   ایمیل بده

 • Farhad

  متن بیشتر به یک عقده گشایی شبیه است تا یک تحلیل تاریخی و مستند. 

 • Ali

  من با هرچه خرافات و مرده پرستی مخالفم و قبول دارم که حسین ابن علی در جنگ برای قدرت طلبی کشته شد اصلا به فرض  که همه ی اون چیز هایی که آخوند ها میگن درست باشه حسین برای آزادی و آزادگی قیام کرد و به شهادت رسید اما سوال اینجاست که اون آزادی که این همه از اون دم میزنید و اون آزادگی کو؟ آیا آزادی به معنی زندگی کردن در یک کشور دیکتاتوری هست؟(که قبلا هم هرکی پای اسلام رو به سیاست و حکومت باز کرده یک حکومت ۱۰۰% نالایق و دیکتاتوری بوده )
  آیا آزادگی به معنی تسلیم شدن در برابر خواسته های پلید و رنج آور اسلام هست؟ یا آزادگی یعنی این که من جنایت نکنم و خودم رو بالا تر از این حرفا بدونم که برای یک شخص که ۱۴۰۰ سال پیش مرد عذاداری کنم آزادگی یعنی این که از هرچی زنجیر خرافات و مرده پرستی نجات پیدا کنی و بر اساس عقل نتیجه بگیری نه بر اساس تزریقات ذهنی که توسط آخوند ها انجام شده .
  بازم اگه این اهداف (آزادی و آزادگی) حقیقت داشت چرا هیچ حکومت اسلامی ای اونو رعایت نمیکنه؟
  حتی مردم رو جوری بار اورده که تحمل آزادی همدیگر رو ندارن به طوری که بار ها مشاهده میشود و تجربه کردم که به خاطر حرفی که متفاوت با ذهنیت بقیه بود بهم ۱۰۰ تا برچسب ضد دین و ضد اسلام و ضد حیسن و .. زده شد به راستی که اینان که برای حسین عذاداری میکنن مگر از اهداف امام حسین آگاه نیستد پس چرا مقوله ی آزادی بیان هنوز برای این افراد بیگانه هست؟ پس چرا مخالف سرکوب میشود ؟
  بازم به تناقض رسیدیم پس میتوان گفت اهداف حسین آزادی و آزادگی نبوده و نیست فقط جاه طلبی و قدرت خواهی چون اگر  بود پس اسلام دین قتل و سرکوب و دیکتاتوری نبود

 • Samad

  این آخوندها می گویند مردم کوفه برای حسین نامه نوشتند که بیا تا با تو بیعت کنیم . درست خب این مردم مگر بیست سال پیش با پدر حسین هم بیعت نکرده بودند وچنان از دستش به تنگ آمده بودند که اورا وادار کردند تا سر در چاه ندانم کاری خویش فروبرد سپس اورا کشتند و چنان از او نفرت داشتند که شبانه اورا به خاک سپردند تا دشمنان ؛یعنی همه مردم کوفه ندانند قبر او کجاست وگرنه ممکن بود اورا از قبر ……خب بیایید با هم به این بیاندیشیم که کسی که با باش متهم بود که آنچنان دنبال جنگ و آدم کشی بوده که وقت مرگش هر خانه ای از خانه های خدازده ی کوفیان دست کم یکی از فرزندانشان به علت سیاست های علی کشته شده بود، حالا آیا پذیرفتنی است که این مردم بلا دیده از ستم علی بعد از بیست سال دوباره به فرزند علی نامه بنویسند و از او بخواهند تا بیاید بر آنها حام شود ؟ راستی این عقلانی است ؟ نه این ساخته ی آخوند آدمکش دروغگو است که هرکس او را نشناخته باید فکری به حال مغز ناتوان خود بکند .وانگهی فرض که نامه نوشته باشند .حسین باید آنقدر قدرت طلب باشد که هیچ فکر نکند که این ها که با پدرم چنان کردند لابد با من هم بهتر از او رفتار نخواهند کرد.البته کسی که شهوت از هرنوعش چشمش را و عقلش را به خاموشی انداخته بی گمان نمی تواند بهتر از حسین تصمیم بگیرد که خانواده ی خودرا بردارد و روانه شود به امید این که شاه کوفه شود زهی خیال باطل . واین خیال های باطل پدر او هم داشت که مالک اشتر را با فرمان حکومت مصر تنها روانه آن ولایت کرد بی آن که فکر کند که معاویه از چه سیاست و اندیشه ی پراگماتیکی برخوردار است ودیدند تمام جهاندر آینه ی تاریخ که چگونه رسول بی همتای علی به راحتی در میانه ی راه هلاک شد وشرش از سر مسلمانها برچیده شد.بگذریم . صدای نوحه وسینه زنی یک مشت احمق دارد به گوش می رسد ومن نمی دانم من احقترم که اعصابم را به پای این حرفها فدا می کنم یا اینها که هرساله برای یک آدم ضد ایرانی بی رحم قدرت طلب ، خودشان را دارند می کشند ؟

  • امیر

   داداش من تو که نمیدونی حرف نزن.امام علی رو تو نماز کشتن قاتلشم به دست مردم کشته شد.اون حضرت فاطمه بود که شب دفن شد.

 • cyrus teezbin

   خرد باختگی و پافشاری به تاریک اندیشی و باور داشتن بخرافات و اسلام واپس گرا است

  که نماد همه بیچارگی کشور و مردم ایران ا ست

 • Arshad

  اجرای حکم اعدام در زمان هخامنشی علاوه بر شکنجه‌های متداول داریوشی، به شکل‌های متنوعی صورت می‌پذیرفت: گردن زدن، دار زدن، به صلیب کشیدن و سر را میان دو سنگ له کردن. احتمال می‌رود که قتل با روش به صلیب کشیدن از ابداعات هخامنشیان بوده باشد و توسط آنان به سرزمین‌های دیگر راه یافته باشد. والتر هینتس روش‌های اجرای احکام هخامنشیان را آکنده از قساوت و وحشت‌آفرینی دانسته است. اما بی‌رحمانه‌ترین نوع اعدام به این ترتیب بود که محکوم را در فضای خالی میان دو تغار محبوس می‌کردند تا زنده زنده بگندد.

  • cyrus teezbin

    تو عرب زاده بی نام و نشان ناگهان  به تنهایی و سر خود و یا به دستور اربابان عرب و عرب زاده های آخوند ات، اکنون تاریخ دان شده ای و به کوروش بزرگ که بگواه چندین تاریخ دان بنام، که ایرانی هم نبودند، نماد و نمونه ای بود  از آدمیت و مدنیت، کوروشی که حتی در کتاب دینی یهودیان تورات از او به نیکی و ناجی یاد شده اینچنین گستاخانه بی ادبی میکنی، نمیتوانی که ایرانی باشی این فهمیدنی است که این مرد بنام و بزرگ و همچنین گذشته و فرهنگ درخشان ایران زمین خاری است در چشمان شما عرب ها و پیروان اسلام واپسگرا و تاریک اندیشان. اکنون این سرزمین اهورایی در چنگال شما اهریمن سرشتان بار دیگر دارد دست و پا میزند. اکنون روز، روز شما است تا توان دارید به ترکتازی و  آزار و رنجاندن ایرانیان سرگرم باشید که با  ا ینکارتان تنها و تنها به بیزاری هرچه بیشتر ایرانیان، و آگاهی بیشتر آن دسته از خرد باختگان که شناخت درستی ازاین پدیده شوم اسلام ندارند نا خواسته کمک میکنید. 

   • Arshad

    کوروش دیگه کدوم خری است؟این کوروش ابله اصلا نه تو شعرهای حافظ است نه سعدی که  چسبیده به شهرشون هم هست و همچنین تو شاهنامه هم از این خون آشام یادی نشده، فقط یهود دغل باز که دنیارو به هم ریخته اصرار داره از یه پادشاه خون آشام اسطوره بسازه که عرب و اسلام و تضعیف کنه که تجمع در اون سرزمین اشغالی توجیه کنه

    • cyrus teezbin

      تو یک آدم نمای نادانی بیش نیستی که دشنام دادن و نا زسزا گویی به بزرگان و آزار دیگران تو را شاد میکند. این ویژگی در منش آدم های بیمار و سادیسمی و عقدای فراوان دیده میشود که با اینکار ها به خود آرامش میدهند بنابراین، با بیماری چون تو نبایستی دهان بدهان شد و پاسخی  بنوشته های بی پایه و بیمار گونه ات داد که همیشه گفته اند که پاسخ نادانان خاموشی است و بس.    

    • مری

     کس خواهرت مرتیکه عرب ننه جنده کس خواهرخودتو ومحمدتون

     • محمد

      خاک بر سر کس کش نجست کنن.

     • امیر

      میدونی چرا از اسلام بدت میاد چون از هرزگی منعت میکنه…
      یزید و معاویه هم یه انسان نماهایی بودن عین تو…

    • aaa

     بابات احمق حروم زاده

    • امیر

     ارشاد تو قران اسم کوروش اومده.

   • صمد

     سیروس خان از یک عرب و عرب تبار چه انتظاری داری! انتظارداری از داریوش و کورش تجلیل کند؟

    • امیر

     تو قران اسم از ذلقرنین برده شده که همون کوروش کبیره.اطلاعات نداری نظر نده

   • حقیقت گرا

    تو نادان که ادعای تمدن ایران می کنی و می گویی که نام کوروش در تورات و … آمده غلط میکنی که به حضرت محمد که نام او در انجیل و تورات به عنوان آخرین پیامبر آمده و دینش توهین میکنی ، غلط میکنی که به دینی که دانشمندان و نوابغی چون ابن خلدون ، جابر بن حیان ، ابن سینا ، ابوریحان بیرونی و زکریا رازی و ….. که تحولی بنیادین در علوم جهانی بنا نهادند توهین می کنی . چرا توهین و فحش شما خوب و زیبا است ولی تحمل دشنام به تاریخ و مقدسات خود را ندارید حال بچشید مزه توهین به اعتقادات را .

  • ali

   کس شعر نگو برو فکر کنم با اسلام اشتباه گرفتی

 • Arshad

  یکی از تفاوت‌های مهم اسکندر با کورش (که هر دو ید طولائی در خشونت‌ورزی و تجاوزگری داشتند) در این بود که اسکندر به سپاهیان خود فرمان دادبه خانه‌های مردم وارد نشوند و کورش خانه‌های مردم را به سرداران سپاه خود می‌بخشید. این نکته به مانند بخشیدن زنان به سرداران، نشان دهنده مفهوم «بخشندگی» است که گزنفون به کورش منسوب می‌دارد و بدون در نظر گرفتن مفهوم و مصداق آن، موجب خوشایند عده‌ای شده است که گزنفون را ستایشگر کورش می‌دانند.شاید دلیل اینکه نام اسکندر در شاهنامه فردوسی به نیکی ثبت شده و از کورش یادی نشده است، و مردم ایران و دیگر کشورها نیز از دیرباز تاکنون نام اسکندر (و حتی نام چنگیز و تیمور) را بر روی فرزندان خود می‌نهادند، اما نام کورش را طرد کرده بودند، در همین تفاوت مهم میان این دو تن بوده باشد.

  • Ali

    برو همون احکام اسلام رو انجام بده و حسین حسین کن برو عمو اینجا جای چرندیات نیست شما می گی که کوروش فردی خشن و دیکتاتور بود باشه ما قبول کردیم ولی سوال اگر شما راست میگید پش منشور آزادی کوروش چی بود؟ نکنه اونم ساختگی بوده؟ اگه اون فردی خشن بود پس چرا هر کس او را نیک یاد میکنه ؟ اینو جواب بده تو با چه سند و مدرکی اومدی اینجا تمدن ایرانی رو زیر سوال میبری؟ اسکندر واسه تو انسان خوبیه؟ همون که به ایران حمله کرد و شهر رو به آتیش کشید؟همین افراد وطن فروشی مثل تو رفتن درمورد تمدن خودشون چرت پرت گفتن که الان حکومت تازی داره بر ما حکومت میکنه که روز به روز فرهنگ و تمدن یک ایرانی به فراموشی سپرده میشه

   • Arshad

    اون احکام اسلام هم ارزونی خودت که هر وقت از کوروش خسته شدی اونو شیاف کنی‌،  تو از اون گونه  سوراخدران هستی‌ که سوراخت یا با اسلام یا کوروش باید پر شه 

    • Carbonsoft2008

     این یه عیب بزرگ ما مسلمون ها اینه که ظرفیت نداریم یا بهتر بگم به این روز کشوندنمون باید جواب هر حرفی رو با توهین فحش دعوا بدیم مطئنم اگر یه میزگرد با همین موضوع تشکیل میشد حتما بعدش یه خونی راه میافتاد

     • Arshad

      آره دقیقا اون رژیم و ساواک و این رژیم و قتل و شکنجه و زندان همه کار خودمونه از مریخ کسی‌ نیومده این کار هارو بکنه  همه  اینها فامیل‌های ما همشهری ما هم دهاتی ما…هستند

    • hhj

     ترک خر

 • farhad

  افراط زیاد داره اینطوری نمیشه بر ذهنیت مردمان شیعه وارد شد بلکه موجب نفرت هم خواهید شد ///// پیشنهاد میکنم ملایم تر باشید

  • cyrus teezbin

    ایران و ایرانیها در این ١۴٠٠ سال چه ها که از این پدیده شوم یعنی اسلام و غارت گران مدینه بسرشان نیامده. اکنون چگونه باید و یا میتوان باز هم خاموش بود و ناله هم سر نداد؟. تا کی بایستی مدارا کرد و خاموشی پیشه کرد؟ آیا تا ١۴٠٠ سال دیگر بایستی چشم براه آزادی و رهایی از این بیچارگی شد؟ من بر این باورم که که همانگونه که ایرانیها به زور مسلمان شدند و باز هم ۵٠٠ سال پس از مسلمان شدن با زور و تو سری، پدیده ای شوم دیگر یعنی  شیعه گری را بناچار پذیرفتند، اکنون هم میتوان و بایستی که با همان روش زور و خشونت آنها را آموزش داد و روشن کرد و اسلام شوم و واپس گرای بیگانه را برای همیشه از سرزمین مان بیرون راند و تعارف، و جون من وجون تو کردن را کنار گذاشت. چرا که ما اینگونه هستیم و همیشه در برابر زور است که سر خم میکنیم و پذیرای هر آنچه که بما خورانده میشود میشویم  

  • صمد

    از عجایب روزگار و تاریخ است که ملتی بر قاتلین و چپاولگرانش مرثیه بخواند و عزاداری کند مگر آنگه مردمانی خود باخته وتحقیر شده باشد.تحمل این جهالت مشکل است.

 • hasan

  bebinid  in  IRANE   MOBARAK  ra  dar  arze  faghat  ۳۰  sal  ,  in  eslame  KASSSSSSSSIFE   mohamadi BE  KOJA  resoonde

  • Arshad

   ۳۰ سال نیست ۲۵۰۰ ساله از وقتی‌ که پوریم (کشتار ایرانیها به دست یهود)اتفاق افتاد،هنوز هم ۱۳ بدر مردم به یابود اون کشتار به داشت و شرع پناه میبرند.

   • alikko

    سگ بر پدر هر ادم دورغ اخه پدر سگ کی میاد بخاطر قدرت با ۷۲ تن بر جنگ دورغ میگی مثل سگ

 • عزیزان ایرانی ما از دست آخوند های خودشان به تنگ آمدن و این همه سرو صدا راه انداختن خودت را اصلاح کن تا جامعه اصلاح بشه ضرور نیست به کسی دیگی اهانت کنیم بخصوص اسلام , پیامبر و امامان

 • وقتی یه ادم خر و نفهم با این اراجیفی که به هم می بافه و سید الشهدا را خوش گذران تصور می کنه خوب مردیکه الاغ اگه سید الشهدا میخواست خوش گذرانی بکنه نیازی به قیام عاشورا نبود حالا خیلی مونده تو الاغ فلسفه شهادت و عاشورا رو بفهمی

  • Ali

    حالا تو که فهمیدی بیا به ما هم حالی کن ما که نفهمیدیم چرا قیام کرد توی چنتا کامنت بالا تر توضیح دادم اما اشکال نداره بازم میگم البته با احترام که هم نویسنده ی مقاله یاد بگیره هم شما:
   یکی از هدف هایی که از امام حسین برای ما روایت شده اینه که امام حسین برای آزادی و آزادگی قیام کرد و برای زنده نگه داشتن اسلام خوب قسمت اول که نادرست و پوچ در اومد چرا که اصلا اسلام دین آزادی نیست دین اسارته دین بردگی هست اینا رو با فکر و مقایسه هم میتوان فهمید
   به طور مثال من مسجد و کلیسا رو با هم مقایسه میکنم
   خوب هر دو مکان مقدسی هستن و مکانی برای عبادت این شباهت کلی این دو مکان
   اما!
   مسجد نسبت به کلیسا جای آزادی نیست به طوری که اگه شما به کلیسا بروید یا در فیلم ها ببینید جایی هست که زن ها و مرد ها آزادانه آنجا میرن هرجا دلشون میخواد میشینن زنان بدون حجاب و زنجیر و چادری اونجا میرن و در کنار هم همگی در کمال فرهنگ و احترام کنار هم میشنن بدون هیچ گونه محدودیتی

   اما مسجد چی ؟ یک پرده گذاشته شده بین زن و مرد زنان همه چادری و در بند اسارت اسلامی
   فقط اینجا سوالی پیش میاد:
   مگه ادعا نشده که مسجد جای مقدس و پاکیست پس چرا پرده چرا چادر چرا محدودیت مگه هدف عبادت خدا نبوده پس این کارا رو برای جلوگیری از چی کردن؟ غیر از این که مسلمانان که پیروان  به اصتلاح بهترین و کامل ترین دینن نمی تونن چشم های خودشنو کنترل کنن و زنان رو دید نزنن؟ آیا این مثال نقضی برای مقدس نبودن مسجد و اسلام نیست؟ اگر نه پس برای چی اینکار رو کردن به ما هم بگید تا بدونیم.

   دوم مراسم هایی که در این دو مکان انجام میشه :
   کلیسا جایی هست که معمولا سرود ها و هم خوانی ها در آن جا انجام میشه به طوری که سبک موسیقی soul از همین سرود های کیسا گرفته شده  جایی که مراسم های ازدواج در اونجا انجام میشه و …
   اما مسجد و خوب ما که ندیدیم سرود و ازدواجی در این مکان انجام بشه جایی برای همخوانی و سرود و ازدواج و هزاران مراسم دیگر نیست چرا چون کلا اسلام چیز دیگه ایست و مسجد مکان این عبادت برای این دین که بوی پا از ۱ کیلومتریش حس میشود جایی برای شادی نیست! حالا احساس نمیشه که اسلام برای مکان عبادتش و پیروانش احترام قائل نشده؟

   این تازه یک مقایسه ی اجمالی بین این دو دین بود حسین هم برای زنده نگه داشتن همین دین خانواده و پیروانش رو قربانی کرد برای آزادی انسان ها و علم که شما دارید توجه اسلام به این دو مقوله<> و <> رو میبینید و روز به روز دشمنی این دین با اون دو مقوله بیشتر میشه
   پس فلسفه ی واقعی شهادت امام حسین چیه  ؟؟؟ شما که آگاهید ما رو قانع کنید

  • Ali

    دقیقا فلسفه ی شهادت و عاشورا چی هست؟
   به ما هم بگو شاید قانع شدیم اون چیزی که ما درمورد امام حسین و فلسفه ی شهادتش شنیدیم “زنده نگه داشتن اسلام ، نماز ، عدل ، آزادی و … (منظورم از غیره اینه که هر روز یک فلسفه ی جدید برای این اسطوره ساخته میشه) اما ما به توضیح همینا بسنده میکنیم.
   خوب اول از همه اسلام خوب در حالت کلی اگر اسلام انقدر سر کش نبود با زور قتل به کشور ما نمی اومد برای ما قابل احترام بود ولی این همه زورگویی و تحمیل و ستم گری به اصل انسانیت به هیچ وجه از این دین قابل قبول نیست با این که خودش در قرآن میگه که اصراری در دین نیست ولی عملا ثابت کرده که حرف اسلام و پیامبرش روی کرسی نشته میشه و مخالف به هر نحوی که شده نابود و اموال و ناموس و دار و ندارش بر بقیه ی پیروان این دین حلال میشه
   از تناقض های دیگر این قیام فلسفه ی آزادی و برابری هست ولی قیام حسین چه کمکی به آزادی شیعه ها کرد؟ الان به نظر شما ایران که ایمان قلبی خودش رو به این فرد ثابت کرده و از هر سو فریاد مردم بی خرد ایران برای این تازی به گوش میرسه این همه هوادار ۰٫۰۰۱ هم تاحالا آزادی رو تجربه کردن؟ کدوم برابری؟ اسلامی که خودش و حکومت سرتا پا نفرت و خرافاتش تمام ادیان دیگر رو به تمسخر و کوچکی گرفته و با زور به همه در سراسر تاریخ نشان داده که تنها چیزی که اسلام نداره آزادی و برابری هست چرا حقوق زن نادیده گرفته میشه چرا ارث زن نصف مرده شما به این میگید آزادی؟ مگه زن انسان نیست پس این فلسفه ی حجاب (یا همون زنجیر زنان) دیگه چیه؟
   صیقه کردن چطور؟ اگر آزادی در این دین بود پس چرا مخالف سرکوب میشه؟ تو اینا رو آزادی و برابری می نامی؟ اگر ترازویی برای وزن کردن اسلام بود حداقل سر مقوله ی حقوق بشری  ترازو از یک سمت منهدم میشد!
   اینه قیام حسین!!! میبینید چقدر قیام پاکی بوده؟ آخه کدوم آدم سالمی حاظر میشه برای دشمنی و قدرت طلبی خانواده خوش که چاره ی دیگری نداشتن رو به خاک و خون بکشونه؟
   اصلا به فرض که راست بود و هدفش همونایی بوده که به ما تزریق کردن اما سوال اینجاست که امت عرب و جنگ بین اون ها چه ربطی به یک ایرانی داره؟؟؟ اصلا یک اپسیلون برای ایران و ایرانی سود داشته اگر نه پس چرا سنگش رو به سینه میزنی؟ اگر آره پس ما دیگه با شما کاری نداریم فقط یک نصیحت به شما عقاید فاسد و گندتونو در محیط خانه ی خود نگه دارید و جامعه ی بشری رو به گند نکشید

   ایرانی تا کی میخواهد به پرستش تازی بپردازه؟ این چه بدهی ننگینی هست که پایان نداره

 • sasan

  مطمئنم که خود آقایان پارسا و مشیری هم مستحضرند که فرمایشاتشان سراسر مغلطه است.
  البته تلاش این دوستان_ بااینکه خود نیک میدانند که مضحکه و ملعبه شده اند_ قابل درک است.
  خوب زندگی خرج دارد. این عزیزان هم دانش و سوادی که نداشته اند. لاجرم شرف را سرمایه کرده و نان آور خانواده شده اند. بالاخره در ولایت غربت از آدم بی پول بی هنر چه کاری بر می آید جز فحاشی؟
  نمونه اینها در داخل کشور هم جناب دکتر محمود است. ماهیتا یکیند.

 • Mah Dad

  متاسفانه متنی که نگاشته اید کمترین بهره ای از استدلال منطقی ندارد. صرفاً سخنانی نابخردانه و با تعصبی همچون تعصب اعراب  میباشد. بیشتر مطالعه کنید شاید بتوانید بهتر بیان کنید.

 • Mehman

  Ėy man khahare on yazio hossino a tamame terafdarane jombori eslami ro gaiemam ba fekr non bashid ke kharbozeh abast

 • ارسطو

  اقا چرا تعصب من خودم مخالف سر سخت اسلام و حکومت اسلامیم و کلا بیخدا هستم .۱۸ سالمه
  ولی اصلا تو کتم نمیر که ما مخوایم با تاریخ زندگی کنیم من ایران رو دوست دارم ولی تعصبی ندارم برای چی خودمونه میکشیم تا ثابت کنیم کوروش خوب بوده و مسلمانان هم همین طور ثابت کنند محمد فرستاده خدا ست .
  در کتب تاریخی تناقض زیادی در مورد کوروش و محمد هست که نمیتوان اطمینا کرد .در کل من عاشق حافظ و شاعران دیگر و و بزرگان .ولی من به فکر ساختن جهانی زیبا هستم .ایران نه مالی بوده و نه هست و نه با این وضع خواهد بود .اسلامم که از اول مزخرفات کامله .بدترین تعصب تعصب ملی هستش خواهش میکنم کوروش و داریوش حافظ رو و….بزارید کنار از لحاظ تعصب و فخر فروشی  عرض میکنم و اینده رو ببینید .با اینها جهان درست نمیشه .در خاتمه یک بیت از حافظ مینویسم در وصف حسین و علی و محمد علیه السلام

                                        تازیان را غم احوال   گرانباران   نیست     پارسیان مددی تا خوش و اسان بروم
                                      
  بازم تاکید میکنم این نشانه تعصب نیست این واقعیت است .تعصب وقتی تعصبه که تو حافظ رو ببینی ولی گوته نیچه و دیگران شاعران نامی را نبینی و بگی فقط کشور من …

  • Ali

    موافقم
    ولی یک نکته رو مد نظر داشته باشید مشکلات یک ملت وقتی شروع میشه که تاریخ خودشونو نشناسن متاسفانه ملتی که با تاریخ خودش آشنا نباشه اشتباهات گذشته رو تکرار میکنه از جمله این حقیقت که به ملایان دینی نباید اعتماد کرد که ابزار سو استفاده برای اون ها فراهم بشه
   این که بنگریم و اطرافمون رو ببینیم که بقیه کشور ها دارن به کجا میرسن و ما به کجا چرا راه دور بریم همین همسایه خودمون ترکیه ببینید که روز به روز دارن پیشرفت میکنن و خودشنو بازیچه دست آخوندا و سوء استفاده غرب نمیکنن ولی ما هنوزم که هنوزه سر یک تازی که ۱۴۰۰ سال پیش مرده داریم با هم جر و بحث میکنیم
   همونطور که شما گقتید تعصب در هر چیز بسیار کار نا شایستی است و البته دشمن فکر و اندیشه کردن هم همین تعصب هست حالا میخواد درمورد دین باشه درمورد کار باشه یا هر چیزی
   درمورد اون که گفتید که ((تعصب ملی باعث میشه که من فقط دیوان حافظ رو بخونم و به دیگر کتاب ها توجه نکنم )) منو یاد یک واقعه ی تاریخی انداخت اون زمانی که مسلمانان عرب به ایران حمله کردن همه ی کتابخانه ها رو آتیش زدن چون فکر میکردن همه ی علوم و فنون در قرآن اومده!
   ولی در اون کتاب رو باز کن چه چیزی به بار علمی و فرهنگیت اضافه میشه هیچی …..

  • Arshad

   هموطنی مثل شما جای افتخار داره نه کوروش و داریوش و محمد..وجود جوانانی مثل شما دلگرمی بزرگی‌  به این سرزمین حتا اگه اغراق نباشه برای آینده جهان

 • Naeem Wassiq

  Kos e khowaharat ra pesandedam kosmadar Foozole Mahaleh bar padarat lanat bar motherat lanat choche sag bache kose saheb in page….

 • Naeem Wassiq

  Hama yahodian qarn 21 besyar past asten ke ba Iamaman Tawhen mekoned khodawand jaza e shoma kofaar ra bedehad jahelan pastan kharan padar sagan kosmadaran

 • Ali

  خال بر سرت کنن لیاقتت همین اسلام و نوکری پیامبر و امامان و تازی ها هست همین افراد عقب افتاده ای مثل تو هستن که چارتا فحش یاد میگیرن میان با عقاید بیمارگونه خود به مردم زور میگن و چماق به دست ایجاد وهشت میکنن اگه این نظام آشغال کنار بره اسلام و مسلم با همه ی دار دسته ش به زباله دونی تاریخ میرن افرادی مثل تو رو هم میگیرن و تلافی این ۳۰ سال بدبختی رو با محاکمه ی واقعی توسط قاضی میفرستنت زندان تا آب خنک بخوری جگرت حال بیاد تا تو باشی که برای مزدوری و خایه لیسی آخوندا و تازی ها ملت ایران و نسل های آینده رو بدبخت نکنی

 • mohammad ghaderi

  امام حسین آدم  تند رویی بود ولی اینجور که نویسنده این مقاله نوشته نبوده مگه امام حسین گفت که بعد مرگش بیان واسم قمه بزنید مگه امام حسین گفت بیان بعد مرگم سینه بزنید اینا گند کاری شیعه اس مطمئنم نویسنده این مقاله با اسلام مشکل داشته در ضمن بد نیست یکم به ادیان و بزرگاشون احترام بزارید اگه ادعای کوروش دارید این راه و منش کوروش نیست 

 • mohammad ghaderi

  نویسند این مقاله هرکی بوده با اسلام مشکل داشته
  در ضمن مگه امام حسین گفت بعد شهادتش بیان قمه سینه بزنید
  درسته این حکومت شیعه گند زده به اسلام ولی اگه شما ها اداعای کوروش هخامنشیان دارید
  این راه و منش کوروش نبوده نیست انسان آزاده هر عقیده فکری داشته باشه به خودش مربوطه ولی نمیتونه هرچی به فکرش برسه بگه قبول دارم مردم امروز ایرن از رو بدبختی بیچارگی بی کاری به مرده پرستی رو آوردن ولی قبول ندارم که بزرگان دین اسلام همه بد باشن چون به ایران حمله کردن ما رو مسلمون کردن مگه ما به هند حمله نکردیم بعدشم مشاهیر و بزرگای ایران تو دوره اسلامی تا قبل صفویه که بی نظیر بودن اینقدر همو نکوبونیم به جای این مقاله های مسخره کاری کنید که شیعه سنی مسیحی کلیمی کرد و بلوچ و عرب و فارس و ترکمن ایران با هم متحد بشن

 • Lovechatl

  سخنی کوتاه با روشنفکرنماهای توهین کننده به محرم: امام حسین برعلیه ظلم و روز و به اعتراض قیام کرد با دست خالیم قیام کرد چون ۴۰۰۰۰نفراز مردم نامه زدن و اکثر بچه و نوادگانش و (بقیه امامها) به همین دلیل تو زندان و حبس و مبارزه
  بودن دنبال قدرتم نبودن چون با دست خالیم قیام کردن و صاحب قدرت هم نبودن
  که تازیخ به نفع آنها نوشته شده باشد بلکه بواسطه مبارز بودن و اعتراض علیه
  ظلم و ستم در تاریخ موندگار شدن ام ام علیم ۲۵ سال تا مردم نخواستن
  چیزی نگفت امام حسین هم ۴۰۰۰۰نفر ازمردم نامه زدن و حداقل چون نماد آزادگی
  فداکاری و مبارزه بر علیه ظلم و باطل اند و اینها در فطرت انسان مثبتن در
  تاریخ موندگار موندن و مردم ادای احترام میکننامام حسین گفت اگه دین ندارین
  آزاده باشید . . . آزاده باش و در مورد مسائل تاریخی به تواتر قضاوت کن نه
  با مثال نقض که میتونه مقزضانه از تاریخ گفته بشه و به خاطر ظلم هایی که
  به نام دین به نسل من و تو شد چرا که سخن دین آزاده بودن و مطابق فطرت
  زندگی کردن است و زیاد کردن فاصله بعد حیوانیت انسان از انسانیت. . . . . والسلام

 • LOVECHATL

  در
  تاریخ به تواتر نگاه کن نه مثالهای نقضکه مقزضانه وارد تاریخ شده. علی به
  کسانی که دنبال مرکبش میدویدند گفت شما حاکمان را با این کار فاسد نیمنید و
  وقتی طرفداراش می خواستن خوارج رو که موقع سخنرانیش فحش میدادن بهش بکشن
  گفت با اونها کاری نئاشته باشین بزارید
  حرفشونو بزننن تا وقتی که شمشیر نکشیدن و۲۵ سال چیزی نگفت تا مردم برای
  بیغت رفتن و اون موقع هم گهن اگر اصرار شما نبود خلافت از از اب بینی شتر
  برای من بی ارزش تر بود اینا رو تاریخ به تواتر گفته و اونایی که استناد
  میکنید به ندرت و مقرضانه گفته شده و در تاریخ چون ما حضور نداشتیم باید به
  تواتر نگاه کرد نه مثالهای نقض که نادر و معدودن و چون نادر و معدودند
  میتونند مقرضانه گفته شده باشن چون تواتر چیز دیگه ایو میگه

 • LOVECHATL

  منبع مطالب شما کاملا بی اعتبار و یک موزد است در برابر کلی منابعی که خلاف حرف شما رو اثبات میکنه

 • F_mirkhan

  بیچاره ملت ایران که تحلیل گران دینی و مبلقین حکومت سکولارشون شماها باشین.

 • Unknow

  اون بی شعور بی شرفی که وصت نامه حسین رو نوشته باید بگم : 
  مگه آخوند نگفته  هزاران نفر برای حسین نامه نوشتند و بالاخره در نیمی از راه فهمیدند که سرکاری بوده و نتونستن برگردن و با سپاه یزید رو برو و کشته شدن ؟

 • Raza Ebrahimi

  man meedanam keh bazee az marasem moharam kamee efratee ast amma to kassi keh een maqhaleh kaseef ro neweshtee hech malomatee az tarikhe islam nadaree wa kamelan maloom ast keh az royeh yak oqhdeh een harfhayeh mozakhraf ro neweshtee toye nadan behtareh keh beree wa kamee motale eh konee shayad az jahalatee keh hala dar an gereftar hastee khalas shawee bad bakht.
   

 • Mr

  اگر حسین جاه طلب بود که جان خودش را فدا نمی کرد. شما کینه و غرض دارید که چشمتان را به روی حقیقت بسته‌اید. چطور ممکن است یک نفر دنیا دوست باشد و در عین حال جان خود و تمام عزیزانش را فدا کند؟ اصلا با عقل سازگار نیست. فقط یک دیوانه این کار را می کند در ضمن بقیه کاروان هم باید دیوانه باشند که پشت سر این دیوانه راه افتاده‌اند. شما با این نوشته‌تان به عقل و شعور مردم توهین می کنید.

 • Arghavan1387

  آیه قران است که در سوره مبارکه یس آمده: خداوند راه هدایت برخی انسان ها را به خاطر گناهان کثیرشان می بندد و نویسنده این مقاله و تایید کنندگان هم همینگونه اند و من مطمئنم که واقعاً متوجه گمراهی هلاک کننده خود نیستید! بله در قران کریم در مورد شما آمده که در لحظه مرگ که واقعیات بر شما آشکار می شود چگونه به غفلت و نادانی خود پی می برید که البته بی فایده است. بله شما در نهایت نادانی خود را روشنفکر می دانید و من واقعاً از دیدن این همه گمراهی برای شما ناراحت میشوم. خداوند به شما لطف کند و هدایتتان کند.

 • cyrus teezbin

  بهمه تازی پرستان
   

  میگید علی و حسین و همگی این تازیان خوب بودند و در راه اسلام خودشان را بکشتن دادند ؟ باشه بسیار خوب،  ولی میگید ما باید چکارکنیم؟ ١۴٠٠ساله که تو سرمون داریم میزنیم برای چه؟ مگر نه اینکه آنها بگفته و باور شما در راه اسلام فدا کاری کردند؟ خوب هم اکنون که ما برای آنها داریم اینچنین سینه چاک میکنیم و بر سر و چهره خود میکوبیم علی و حسین کجا هستند؟ مگر نه اینکه به باور خودتان اکنون در بهشت هستند و با حوریان پری پیکر خوش و سرگرم؟ پس ما چرا دیگر بایستی اینهمه و اینگونه خود آزاری کنیم؟ آیا ما خرد باخته یا دیوانه نیستیم؟
  براستی شرم آور است که ما خود را اینچنین نیشخند مردم جهان کرده ایم
      

 • cyrus teezbin

  بهمه تازی پرستان
  میگید علی و حسین و همگی این تازیان خوب بودند و در راه اسلام خودشان را بکشتن دادند ؟ باشه بسیار خوب، ولی میگید ما باید چکارکنیم؟ ١۴٠٠ساله که تو سرمون داریم میزنیم برای چه؟ مگر نه اینکه آنها بگفته و باور شما در راه اسلام فدا کاری کردند؟ خوب هم اکنون که ما برای آنها داریم اینچنین سینه چاک میکنیم و بر سر و چهره خود میکوبیم علی و حسین کجا هستند؟ مگر نه اینکه به باور خودتان اکنون در بهشت هستند و با حوریان پری پیکر خوش و سرگرم؟ پس ما چرا دیگر بایستی اینهمه و اینگونه خود آزاری کنیم؟ آیا ما خرد باخته یا دیوانه نیستیم؟ براستی شرم آور است که ما خود را اینچنین نیشخند مردم جهان
  کرده ایم
   

 • Haghighatgo

  مخترعین دوربین عکاسی اروپائی و امریکائی ها و ژاپنی ها همتون باهم برید گم شید …خودتون هم لوس نکنید ….شما ها نبودید که دوربین رو اختراع کردید…بلکه ۱۴۰۰ سال پیش عرب ها دوربین رنگی مدرن مخصوص عکس برداری از امامان (ص) (ص) (ص) …..(ص) اختراع کرده بودن….این دوربین دارای مغز مجازی بوده و اتوماتیک عکس امام ها رو با هاله نور ثبت می کرده …..مرده شور برده ساکت باش و گر و گر هم نکن و نخند و اعتراض هم نکن دیگه ….دارم برات توضیح میدم دیگه …مدرکش هم در عکس بالا موجوده …..حضرت امام حاضرند لطفا” یه قدری سر مبارکتون رو به سمت چپ به گردونید ….بله ..یه خورده دیگه …به سمت چپ نگاه کنید….شمشیرتون هم بزارید رو زانوتون بله ….به لطف خدا عکستون رو گرفتیم دو روز دیگه تشریف بیارید غاره هرا …پشت غار هرا یه پاکینک برای شترتون اختصاصی درست کردیم که بدون مشکل میتونید شترتون هم اونجا پاک کنید ….دوساعت اولش برای شما مجانیه ….پس لطف کنید تشریف بیارید عکستون رو تحویل بگیرید…  چیه زهر ومار..نخند دیگه…!!     

 • Lolo_11

  تو چه میفهمی حسین بن علی کی بود برو کونتو بده حروم زاده

  • mihan dust

   اینست روش و منش شما خرد باختگان نادان تازی پرست که بجای اندیشیدن و گفتگوی خرد مندانه کردن به بد دهنی و ناسزا گویی روی میاورید زیرا که توانایی کار دیگری را ندارید

 • Belle_mehrnaz

  باسلام:بیائید فرض رابراین بگذاریم تمام آن خصایص وویژگیهایی که برای امام حسین میشمارند درست وصحیح میباشد.ایشان سرورآزداگان میباشد.برعلیه جور و ستم وظلم بنی امیه قیام کرده وغیره…اما چه حاصل؟ بجز اینکه درتمام دوران بعداز ایشان ، ازین قیام درجهت تحمیق وبه اسارت کشیدن توده ها استفاده شده است.آیا امام حسین قیام کردکه ما برای شهادت او زنجیر وفمه بزنیم ؟آیا ۷۱ ملت دیگر اسلام که شاید وجود ایشان خبری ندارند ،چیزی را ازدست داده اند؟ و……. با احترام

  • احمد

   بله! آن اقوام خیلی چیزها را از دست داده اند. ۱- امام حسین الگوی ما در آزادگی و آزاد مردی هستند و این مردم سر جلوی اجنبی خم نکرده و خود را خوار نمی کنند درست به عکس خفت و خواری که حاکمان به ظاهر مسلمان کشورهای سنی مذهب به مردمشان تحمیل میکنند و ۲- بنا بر گفتار پیامبر اکرم (ص) هر که با حسین (ع) است با پیامبر ما است و هر که دشمنش پس دشمن پیامبر و خداوند متعال. حسین دری است از درهای بهشت پس برادر یا خواهر عزیز این گوهر ارزشمند را به راحتی و با ناپختگی های با لعاب روشنفکری از دست نده.

   • Belle_mehrnaz

    باسلام وتشکر ازپاسختان،بطور کلی این شیوه بحث کردنهای اینترنتی راهی بجایی نمی برد .بلکه ساعتها وشاید روزها بایدبحث کرد تاطرفین به نتایجی برسند.وعقیده وجهان بینی که با۴سطر نوشته تغییریابد ،عقیده نیست.شایدسالهابگذرد و درکوران روزگار عقایدوجهان بینی های ما درستی یانادرستی خودرا نشان دهد.

 • Hamid24 Sajadi

  ۱- از متن نوشته مشخص است که با عرض می نویسید.
  ۲- ظاهرا” قصد بازخورد گیری رو دارید! که توی ذهن مردم چه خبره!
  ۳- با این حساب بحث منطقی با شما منتفی ست
   اما به نظر من حادثه تاریخی کربلا بر اثر تعصب برخی ها به افراط گرویده ، همین مسئله باعث شده تا شما از این طرف یک دیدگاه تفریط گونهداشته باشید. مسلما” هیچ حادثه تاریخی پاک وتمیز به دست ما نمیرسد 
  اما بر اثر تحقیق عای از تعصب حقیقت روئت می شود.

 • Arash

  اهانت به اعتقادات مردم  حتی با فرض محال نادرست بودن نشانه سفاهت بلاهت است.

  • Ali

    درسته ولی اونطرف قضیه رو هم در نظر بگیر توی قرآن دگر اندیشان به مرگ و عذاب محکوم شدن توی اسلام دگراندیشان جاشون یا توی قبره یا زندان توهین به اعتقاد مردم توی جامعه ی اسلامی به فراونی دیده میشه رژیم خونخوار هم همینکار رو میکنه کافیه امتحان کنی و حرفی بزنی که مخالف عقاید آخوند ها و اسلام نامبارکشون باشه اونوقط میبینی که کی به عقاید چه کسی دیگه توهین میکنه مقایسه کن دوست من.

 • مهمان

  واقعا براتون متاسفم حسین ابن علی پاکترین شما ها نمیتونین اینودرک کنین چون جاهل بلفتره این اومدین اینجا ادعای روشنفکری میکنین  اگه جلوی من این حرفای بیخودو میزدین گردنتونومیزدم
  چطور امسال تو واسه عشقت خودتونو دار میزنین … این توعالم عشقه بدبخت کی میخای بفهمی بورودوتاکتاب بخون بعد بیااینجا ادعای روشنفکری کن روز قیام میفهمی معنی حرفامو

  • Ali

   اینم نماد یک شیعه ی دو آتیشه ی دیگه ” اگه جلوی من این حرفای بیخود و میزدین گردنتونو میزدم” بایدم بزنی چون حسین حسن علی پیامبرت اونا هم قاتل بودن گردن میزدن مثل سگانی وحشی به جان مردم ایران افتادن و هزاران انسان رو از دم تیغ گذروندن و گردن زدن الانم آثار نکبت بار و شکنجه گرشون  گریبان ما رو گرفته تو از تاریخ چی میدونی؟ همون چرندیاتی که آخوندا توی کتاب های تاریخی گنجاندن درسته نه؟
   خاک بر سرت بکنن که اصلا حرف تو کلت نمیره برای خردباخته های مثل شما حرف زدن مثل کوبیدن میخ توی سنگه هر شخصی اگر قد نخود انصاف و غیرت داشته باشه طرفداری قاتلان اجدادش رو نمیکنه . عشق از نظر تو بی خرد یعنی تو سر خود زدنه؟ داستان عاشورا و دروغ های درون اون واسه شما عشقه . درواقع از آدم های سنگ دل و متعصب انتظاری نمیره که عشق حقیقی رو درک کنن . روز قیامت کجا بود آدم حسابی اگر روز قیامت و عدلی وجود داشت اسلام و تازی جماعت بر ایران چیره نمیشدن قصه ی قیامت و حسین و محمد قصه ی گداییه برای جامعه ی بشری به جز تعطیلی ذهن و گسترش قتل و خشونت کاری دیگه ای انجام نداده این علم و اخلاق و فرهنگه که جامعه رو به سوی پیشرفت حرکت میده و جامعه ی خرافاتی و متعصب همیشه عقبگرد میره و جهان ۳می باقی میمونه خودت انتخاب کن:
   ۱- گدایی کردن واسه حسین
   ۲- خردگرایی حرکت به سوی پیشرفت

   مطمئنن جوابت ۱ هست چون اصلا فکر نمیکنی.

 • M Rezvani

  ای کج فهم. یک نماینده ساده حسین یعنی مسلم بن عقیل بروی ابن زیاد که میهمان بود شمشیر نکشید درحالیکه با این کار سرنوشت ماجرا عوض می شود آنوقت در مورد حسین اینگونه می پنداری؟
  خدایت نیامرزد.
  سلام و درود خدا بر حسین
   

 • sun.lion.iran@gmail.com

  ارشاد کونی تریاکتو کشیدی یانه اگر تریاکت تموم شده می تونی از دبلیو هاشم زاده که یک افغانی شیعه متعصب و ادمکش هست بگیری تریاکش اصل افغانستان است .

 • Caliam

  شاهکار حکومت آخوندی

   
  دخترهای ایرانی در دوبی در خدمت اعراب جنده های فارس
  http://www.youtube.com/watch?v=hUkIJ65riro

 • Caliam

   فرهنگ دورویی در جمهوری اسلامی

  http://www.youtube.com/watch?v=9OizpPDtno4

 • Caliam

  شاهکار حکومت آخوندی

   
  دخترهای ایرانی همه جنده شده‌اند
  http://www.youtube.com/watch?v=Q3Exl3FUbiM

 • Caliam

   آداب اسلام ناب محمدی و تربیت دختران دزدیده شده

  http://www.youtube.com/watch?v=-ZJqywUycog

 • Ali_mohammadi

  نویسنده ، قبل از نوشتن مطلب و به اشتراک گذاشتن آن در فضای اینترنت، لطفا دست خود را از روی آلت تناسلی خود بردار!!!!!!!!!  ای حرامزاده کمتر از سگ که همانا اسپرم سگ در رحم مادرت کاشته شده . 

  • Bahtia_11

    سیروس جان خیلی خوب حواله اش کردی . آفرین بر تو . این را هم من حواله کس
   ننه جنده اش میکنم . علی محمدی مادر جنده تواگر بزدل نبودی که مزدور نمیشدی
   ای بچه کونی سر راهی

 • همون اولش رو خوندم اشتباه بود نوشته رو در حدی ندیدم که ادامه بدم !

  بهتره قبل از مقاله نویسی یه تحقیقی هم بکنی ! اینجوری میشد مقاله نوشت ۷۰ میلیون مقاله نویس داشتیم !

  خوشتیپ !

  عبدالمطلب‌بن‌هاشم  هاشم هم پسر عبد مناف ابوسفیان پدرش حرب پسر أمیه الأکبر پسر عبد شمس پسر عبد مناف

  درسته یه جورایی اجدادشون پسر عمو بودن ولی نه جوری که جنابعالی گفتی.

 • Paeenbahaie

  چند مساله را باید پس از خواندن نوشته اصلی و عقاید دیگران نوشت :
  ۱- متن اصلی نوشته ای است مغشوش و مطالب ان با هیچ چسبی به یکدیگر ارتباط پیدا نمیکنند.
  ۲-
  نظرهای افرادی مانند    w _Hashemzadeh نشانه حماقت و بیسوادی و خرافه
  پرستی دیندارانی است که حد اکثر و بهترین کتاب تاریخی را که خوانده اند ”
  حلیه المتقین ” مجلسی یا دیگر تحریفاتی است که در حال حاضر در جمهوری
  اسلامی با علم و سواد کسانی مانند ” دکتر احمدی نژاد “،  یا ” مرحوم دکتر
  کردا ن “،  یا ” آخوند منتظری “، یا ” علی شریعتی ” نوشته شده اند ، و
  زمانی که خواندن  کتاب بی طرفی را به یکی از اینان پیشنهاد میکنید، بدلیل
  اینکه این یک  ” کتاب ضاله ” است از خواندن ان استنکاف میکنند. اگر روشنگری
  مقصود است تنها چیزی را که دینداران نمیفهمند همین کلمه است .
  ۳- آقا 
  یا  خانم نگارنده ( نامی که نویسنده علاقه دارد به خود بدهد ) این نوشته ،
  هیچ اطلا عی از قبایل و روابط قبیله ای ان زمان اسلام ندارد ، بنابراین چه
  لزومی به نوشتن چنین چیزی دیده است که حتی به قول خود ایشان جان خود را به
  خطر انداخته است ، آنهمه کتابهای مستدل و با مرجع پر ارزش در باره این
  موضوع  داریم ( کتابهای شادروان شجاع الدین شفا ، علی دشتی شادروان احمد
  کسروی و دیگران )  و میشود آنها توصیه کرد ، و با اینکار قصد روشنگری شان
  هم انجام میشود. و در عین حال نه به کسی توهین شده است و نه بهانه ای به
  دست احمق هایی داده میشود ، تا بتوانند به بزرگان ما و فرهنگ ما توهین کنند
  .
  ۴- ببینید آخوند ها با ایرانیان چه کرده اند، که هر بی سر و پایی
  آنچه میخواهد به تاریخ و گذشته ما میگوید و کاری هم از دستمان بر نمیاید،
  حتی افغانها هم برای ما شاخ و شانه میکشند.
  امیدوارم این توصیه مرا به بد نگیرید و بدانید جز خیر خواهی چیز دیگری را شامل نیست .   

 • Peacinerth

  به خدا قسم اگر قطعه قطعه ام کنند و در آتش بسوزانندم و خاکسترم را به باد بسپارند، باز هم خواهم گفت: یاحسین(علیه السلام) ، یا لیتنا کنا معک.
  هیچ توهینی به شما نخواهم کرد چراکه بهشت بر فحاشان حرام است ولی تا الان فقط به امید ظهور زنده بودم؛ ازین پس علاوه بر انتظار فرج، منتظر روزی هستم که ببینم چگونه به خاک می افتید و به پشیمانی خود اعتراف می کنید.
  البته یک نکته: فرصت برای توبه هم هست، چراکه : فالله خیرحافظا و هو ارحم الراحمین.

  • cyrus teezbin

     برای خرد باخته ای چون تو دیگر هیچ امیدی نیست. آرزو میکنم که تو و خرد باخته گانی چون تو هرچه زودتر به آقا و سرور خود حسین بپیوندید و شر خودرا از سر مردم ایران کم کنید. 

   • محمد

    امید واریم شما هم به مولای خود یزید بپیوندید.

  • سارمی

   میبینم که بیشتر عاشق فرج هستید چون همه قوانین اسلام در باره اطراف زیر ناف است.انسان هرچه از نطر ضریب هوشی بهره کمتری داشته باشد و جهلش بیشتر باشد اعتقادات دینی اش بیشتر است.

  • سارمی

   کسی از شما نخواست دست از اعتقادتان بردارید بلکه میخواهند شما دست از سر دیگران بردارید و مزاحم دیگران نباشید.عیسی بدین خود و موسی هم بدین خود.

 • Peaceinerth

  شیطان هم که سردسته شماست جرئت نداره به امام حسین(علیه السلام) توهین کنه و یا حتی بگه حسین بن علی؛
  .
  .توکه دست شیطونم از پشت بستی. خوب معلومه یا حروزاده ای یا حروم خوری یا با حروم سروکار داری.
  راستشو بگو چک سفید دادن بهت یا بهشون بدهکاری نکنه بهشون ……. . خلاصه نمی دونم هرکی هستی تو چاه توالت می بینمت.

  .
  مرگ بر رژیم صهیونیستی مرگ بر امریکا مرگ بر دشمنان آل الله و لعنت بر قاتلان امام حسین (علیه السلام) و شهدای کربلا.
  اگر امام حسین (علیه السلام) خودخواه بود هرگز با خانواده خود به کربلا نمی رفت…  .

 • اسماعیل مرشدی

  آخه این اراجیف چیه نوشتی اینجا ؟  اگر شعور احترام گذاشتن به اعتقادات مردم رو نداری  ، حداقل شعور داشته باش و کمی علمی و مستند حرف بزن  !!!

 • Ahadi_yasamin

  تو چه میدونی عشق چیه؟چرا خوبی ها رو مقاله نمیکنی؟میترسی؟امام حسین و عزا داراش بیدی نیستن که به این باد ها بلرزند یادتون باشه روز قیامت باید ج بدیدا حالا هی بگین حسین خودخواهه و………….اصن در این حد نیستی که آدم بخواد از عاشورا و محرم و زندگی حسین برات مثال بزنه تا بفهمی در اشتباهی بد بخت

 • Finishblack

    یزید بن معاویه لعنت الله علیه    
   حسین انصاریان 
        یزید بن معاویه بن ابی سفیان دومین خلیفه اموی در سال ۲۲ یا ۲۵ هجری به دنیا آمد.[۱] مادرش میسون دختر بجدل بن انیف کلبی بود.[۲] معاویه در اواخر دوره حکمرانی خویش، موفق شد با تهدید و تطمیعِ مسلمانان، برای یزید به عنوان خلافت بیعت بگیرد و   علی­رغم مفاد صلح نامه‌ای که با امام حسن(ع) امضاء کرده بود فرزند (فاسد) خویش را حاکم جامعه اسلامی گرداند.[۳] یزید در سال ۶۰ هجری به حکومت رسید و تا سال ۶۴ هجری، حکومتش به طول انجامید.
   اخلاق و شیوه زندگی یزید:
  عموم مورخان، یزید را فردی شرابخوار، میمون باز، سگ باز و بی اعتنا به احکام و دستورات اسلامی معرفی کرده­اند. در تاریخ آمده است:
   «عبد الله بن حنظله و گروهی از اهل مدینه به منظور آشنایی با شیوه زندگی یزید به دمشق سفر کردند. آنها پس از بازگشت به مدینه و در معرفی یزید گفتند: ما از نزد مردی آمدیم که دین ندراد، شراب می­نوشد، طنبور   می­نوازد، نوازندگان در نزد وی به لهو و لعب مشغولند، با سگ­ها بازی می­کند و…»[۴] عبدالله بن حنظله گفت: «به خدا سوگند ما در حالی از نزد یزید بیرون آمدیم که خوف آن داشتیم از آسمان سنگ ببارد.»[۵]
    مسعودی هم در مورد یزید می­نویسد: «سیره او همانند فرعون، بلکه بدتر از فرعون بود.»[۶] برخی از نویسندگان معتقدند که یزید، نزد دائی­های خود در بادیه پرورش یافت و قبیله مادرش پیش از اسلام آوردن، مسیحی بودند و هنوز حال و هوای مسیحیت در سر آنان بود و از این رو یزید تربیت مسیحی داشت.[۷] جنایات یزید:
   یزید در این دورۀ سه چهار ساله، جنایات هولناکی مرتکب شد. بزرگترین جنایت او به شهادت رساندن امام حسین(ع) و ۷۲ تن از یاران با وفای آن حضرت می‌باشد. در تواریخ آمده است:
  «یزید در ابتدای حکومت خویش نامه­ای به ولید به عتبه، والی مدینه نوشت و از وی خواست تا از امام حسین(ع) و عده­ای دیگر بیعت بگیرد. یزید در این نامه دستور داد اگر آنان زیر بار بیعت نرفتند، گردن آنها را بزن و سرهای آنها را نزد من بفرست.»[۸]
   جنایت دوم وی، حمله به شهر مدینه و قتل و غارت و جنایت در این شهر می‌باشد که به واقعه «حره» مشهور است.[۹]در این سال یزید، پنج هزار نفر از شامیان را به فرماندهی “مسلم به عقبه” به مدینه گسیل داشت. مسلم با حمله به مدینه، واقعه حره را به وجود آورد. در این واقعه، افراد زیادی کشته شدند. او سه روز افرادش را آزاد گذاشت تا هر کاری می­خواهند انجام دهند.[۱۰] دینوی می­نویسد:«در واقعه حره، هشتاد مرد از اصحاب رسول خدا(ص) کشته شدند. از مهاجرین و انصار ۷۰۰ نفر و از سایر مسلمین ده هزار نفر کشته شدند.»[۱۱]
    جنایت دیگر وی حمله به شهر مکه و شکستن حرمت حریم کعبه و سنگ باران کعبه می‌باشد.[۱۲] مسلم بن عقبه پس  از جنایت حره برای نبرد با ابن زبیر به سوی مکه حرکت کرد وی در بین راه به هلاکت رسید. حصین بن نمیر به فرماندهی لشکر یزید انتخاب شد. لشکریان شام مکه را محاصره کردند و با منجنیق به این شهر حمله کردند حرم امن الهی را آتش باران کردند. در این واقعه، خانه کعبه ویران شد و بسیاری از خانه‌های مردم دچار حریق شدند. و در سال ۶۴ هجری به دنبال انتشار خبر هلاکت یزید، لشکریان به شام بازگشتند. [۱۳]
   هلاکت یزید:
   شیخ عباس قمی نقل می­کند:
   «چهاردهم ماه ربیع الاول سال ۶۴ هجری روز هلاکت وی می‌باشد».[۱۴]
   طبری می‌نویسد:
  «یزید روز پنج شنبه نیمه ماه ربیع الاول سال ۶۴ هجری مرد».[۱۵]
   سهیل طقوش می‌نویسد:
  «یزید در ناحیه «حوران» بعد از سه سال و هشت ماه و چهارده روز حکمرانی درگذشت»[۱۶] در باب علت مرگ وی آمده است وی به مرضی ذات الجنب در حوران از دنیا رفت.[۱۷] شیخ عباس قمی می‌نویسد:«در روایت شیخ صدوق است که وی به بلای ناگهانی هلاک گشت. شب به حالت مستی به خواب رفت. صبح او را مرده یافتند و چنان تغییر کرده بود که گویا او را قیر مالیده بودند».[۱۸]  اقوال دیگر نیز در این زمینه نقل شده است که از اهمیت چندانی برخوردار نیست. شیخ عباس قمی می‌نویسد:«محل دفن وی محلی است به نام حواریّین[۱۹] و در نقلی دیگر آورده است جنازه‌اش را به دمشق آوردند و در باب صغیر دفن کردند و قبرش اینک زباله دان می‌باشد».[۲۰]
   منابع تاریخی سن او را هنگام هلاکت ۳۷،[۲۱] ۳۹، ۳۵ سال ذکر کرده‌اند.[۲۲]
  پی نوشت:
  [۱]- جوزی، علی بن محمد؛ المنتظم، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۲، ج۴، ص ۳۲۲٫[۲]- طبری، محمد بن جریر؛ تاریخ الطبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر، ۱۳۷۵، ج۷، ص ۳۱۲۱٫[۳]- مقدسی، مطهر بن طاهر؛ آفرینش و تاریخ، تهران، آگه،۱۳۷۴، ج۲، ص ۹۰۱٫[۴]- طبری، محمد بن جریر، پیشین، ج۷، ص۳۰۹۷٫[۵]- ذهبف محمد به احمد؛ تاریخ الاسلام، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۱۳ه.ق، چ دوم، ج۳، ص۲۷٫[۶]- مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، قم، در الهجره، ۱۴۰۹ه.ق، چ دوم، ج۳،ص۶۳[۷]- مهدی رستم نژاد، عاشورا؛ قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۳۸۴ ه. ش، چ دوم، ص ۲۱۴٫ به نقل ااز حیاه الامام الحسین بن علی، ج۲، ص ۱۸۰٫[۸]- یعقوبی، ایت واضح؛ تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیبی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲ ه.ش، ج۲، ص ۷۷۲٫[۹]- ابن اثیر، عزالدین؛ الکامل، ترجمه عباس خلیلی، ابوالقاسم حالت، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۷۱، ج۱۱، ص ۲۴۲٫[۱۰]- همان، ص۱۹۰[۱۱]- دینوری، ابن قتیبه؛ الامامه و السیاسه، ترجمه سید ناصر طباطبایی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰ ه. ش، ص ۲۲۵٫[۱۲]- دینوری، ابوحنیفه؛ اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی، تهران، نی، ۱۳۷۱، چاپ چهارم، ص ۳۱۳٫[۱۳]- ابن خلدون، العبر، ترجمه عبدالمحمد آیتی، بی‌جا، مؤسسه مطالعات فرهنگی، ۱۳۶۳، چاپ اول، ج۲، ص ۳۸٫[۱۴]- قمی، شیخ عباس؛ وقایع الایام، قم، صبح پیروزی، ۱۳۸۵، ص ۲۷۷٫[۱۵]- طبری، محمد بن جریر، پیشین، ج۷، ص ۳۱۳۰٫[۱۶]- طقوش، محمد سهیل؛ و دولت امویان، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۰، ص ۹۸٫[۱۷]- قمی، شیخ عباس، پیشین، ص ۲۷۷٫[۱۸]- همان.[۱۹]- قمی، شیخ عباس؛ پیشین، ص ۲۷۷٫[۲۰]- همان.[۲۱]- همان.[۲۲]- طبری، محمد بن جریر؛ پیشین، ج۷، ص ۳۱۲۱٫

 • Finishblack

  نویسنده گل برو کشک تو بساب با با اطلاعات ندارید چرا فکر مردم و دچار دو هویتی میکنید … 

  رفتی این چرت و پرت ها رو جمع کردی به خورد مردم میدی 

  کمی هم به قول خودت روشن فکر باش 

  برای اینکه مردم ما مشکل دارن شکی نیست ولی بیا خر خودت و بزرگات و بچسب 

  بعد به حساب بقیه برس 

  راستی تو خیلی ادعای روشن فکریت میشه 

  برو سوره قدر و بخون شاید روشنتر شی یا اگر تونستی برو فقططططططططططططططططططط

  یک آیه از آیات قرآن و بیار بعد در مورد این مطالبت بحث میکینیم 

  برو بشین فکر کن

  روشن فکر به این عکس نگاه کن شاید ذهنت باز شه یه کمی تو لور فرانسه هست 

 • دین رو با منطق قبول کردم

  آقای ادمین اگ حسین بن علی تشنه قدرت بود،چرا با زن و بچه و تعدادی از نزدیکانش ب جنگ یزید رفت؟؟؟شما فکر میکنید حسین بن علی ۱۰۰مرد و زن و بچه رو ب همراه خودش برد تا با لشکر ۴۰/۰۰۰نفری یزید جنگ کند و پیروز شود///یکم مطلب وهم داره

  • mihan dust

    تشنه قدرت بود یا نبود بهر حال دلش خواست
   و اینکار را کرد و کشته هم شد. خوب حالا میگی ما چه باید بکنیم؟ شب و روز برای یک رویدادی که ١۴٠٠ سال پیش که بما هم هیچ ربطی نداشت و ندارد باید زار بزنیم و توی سر خود بزنیم؟ که چه شود؟ حسین که دیگر زنده 
   نمیشود، مگر نه اینکه  او  اکنون به باور خود شما تازی پرستان در بهشت و با حوریان پری پیکر بهشتی خوش و سرگرم است و چه بسا که به ریش همگی خرد باختگانی چون تو هم دارد می خندد. پس دیگر این تو سر خود زدنها و خود آزاری ها برای چیست؟
              

 • Saeid_89

  واقعا یه نفر چقد باید حرومزاده باشه که با گستاخی تمام به مقدسات شیعه توهین میکنه.

  • mihan dust

    براستی  یک نفر تا چه اندازه باید خرد باخته باشه که با پا فشاری بر تاریک اندیشی، همچنان این عربهای سنگ دل و اهریمن سرشت را که با کشتار و وحشت آفرینی و به کنیزی بردن زنها و دختران ایران،  توانستند بر کشور و مردم بیچاره ما چیره شوند و این دین دروغین را بمردم ما زور چپان کنند، از مقدسین بداند.   

 • Sara

  ایکاش این همه احمق نداشتیم . تازه آدم میفهمه با وجود این همه پدر نامعلوم چرا حضرت ولیعصر (عج) در غیبت به سر می برند(البته منظورم گردانندگان سایت – استکبار- است نه خوانندگان بعضا بی اطلاع) . خداوند موجودی را که خلق کرده بهتر از خودش میشناسه. یه روزی میاد که همه این احمق ها با دیدن جمال حق یا هدایت میشن یا گردنشون زده میشه . خیلی دور نیست . اندکی صبر سحر نزدیک است . شما نمی تونید با فوت کردن خورشید را خاموش کنید. با فحاشی هم به جایی نمی رسید.

  یا حق

 • Fuck fozoolemahaleh

  kos nanatoon madar jende ha

 • Gdasgdjas

  لعنت به محمد و آل محمد

  • محمد

   لعنت به خودت و آل خودت و آلت خودت

  • امیر

   چرا لعنت چون گفته دخترا عین جنده ها ساق تنشون نکنن و کونشونو به مردا نشون ندن؟؟؟؟؟

 • vahid

  با سلام خدمت شما و حسینیها
  انشالله شما با یزید و ما حسینیها با امام حسین علیه سلام محشور میشیم .
  شما به یک بوزینه باز و شراب خوار میگید انسان دانشمند و ازاد اندیش کسی که بعد از واقعه عاشورا دستور داد به شهر مدینه یورش کنند و سه روز به زنان و فرزندان تجاوز کنند کسی که فرزند هند جگر خوار و از اول با دین اسلام مخالفت میکردند البته به قول سرور و مولای مان امام حسین وقتی شکم از مال حرام پر شود حقیقت پنهان میشه

 • بسطام

  جدا متاسفم برای کسانی که به اسم مبارزه با خرافه پرستی چنین حقیقت آشکاری رو انکار میکنند و خرافه می پندارند!!!!جدا از این به بعد در حال خوبی که با مولایم حسین دارم و حرفهایم را با او درمیان میگذارم برای احمقها هم جایی میگذارم..اگر حسین که درود خدا بر او باد دروغ و خرافه است باید درس تاریخ را به کل خرافه دانست…کسی که برای قدرت خروج کند هرگز طفل شیرخواره اش را درگیر نمیکند..در عجبم از نامسلمانانی که جریان حسین علیه السلام را شنیدند و خواندند و جز تحسین و درود چیز دیگری بر زبانشان نیامد و این مسلمان زادگانی که اینطور شمشیر بسته روبرویش ایستاده اند و حرفهای مفت تحویل مردم میدهند….بگویم به شما که کسی که حب علی و خاندان او را در دل دارد هرگز با این حرفها خر نمیشود پس بیخود تلاش نکنید عقاید شیطانیتان را به رخ مردم بکشید….من شاید یک مسلمان با ابمان و دوآتیشه نباشم . شاید خیلی جاها خطاهای نابخشودنی مرتکب شوم اما شک ندارم حسین علیه السلام جز برحق نیامد و جز بر حق به شهادت نرسید. خطاب به اون نظری که گفته بود چرا زمان معاویه خروج نکرد بگویم که امام دوم بزرگتر از امام سوم است…راستی شما زیاد خودتو درگیر نکن عمو………….نه تو قراره بفهمی تو کربلا چی گذشته به این خاندان و نه حسینی هاش قراره به حرف گربه سیاهه خر بشوند…شما مستحق ترحم هستید جدا

 • رضا..

  نمیگم همه ادما چون بعضیا هستن باوجود دین نداشتن خیلی بزرگوارن ولی بیشتر ادمای این دوره زمونه که دین ندارن از حیوونم پست ترن چون به هیچ چیزی اعتقاد ندارن خوذشونو از قید همه چیز ازاد کردن به حکومتهای اسلامی نگاه نکن ماها بدیم که اونا هرچی دلشون میخواد سر ما میارن اقای نویسنده شماهم طرز فکرت مثل اخوندهاست مخ گندیده ی عوضی اسلام بد کرده میگه علیه ظلم قیام کن؟خوب بیا قیام کن امثال تو حاکمن و دین ندارن اینجور مردمو میکشن

 • مهدی

  خیییییلیییییی بیسوادی عبدالمطلب راپدربزرگ یزید معرفی کردی ویزیدی راکه به جزعده انگشت شماری ازوهابیون همه اوراانسانی سفاک وبیرحم و….میدانندانسانی اندیشمند خواندی ….خلاصه کمی حیاهم بدچیزی نیست

 • دشمن شما

  لعنت خدا بر شما کافران

 • مهدی

  فقط این رابگم که شما یا جاهل هستید و اهل بیت علیهم السلام رانمی شناسید و یا مغرض هستید و با شناخت کامل باز دست به دشمنی می زنید ضمنا به نص قران اهل بیت علیهم السلام به نص قران کریم پاک از هر گونه بدی اخلاقی و یا هررجسی میباشند انوقت شما میگویید امام حسین علیه السلام خودخاه بود ایا خود خاهی رجس و بدی نمی با شد اگر خود خاهی بدی نیست که هیج ولی اگر بدی است پس ایه قران را که میگوید اهل بیت پاک هستند را چه میگویید ظاهرا الله مدینه که این حرف ها را زده با اللهی که قران را نازل فرموده فرق میکند والسلام علی من اتبع الهدی
  فتاملو یا اولو الالباب

 • guest

  تک تک دلایلی که بالا ذکر شدن رو می شه با ذکر منبع معتبر تاریخی ( حتی با کتب تالیفی اهل سنت ) رد کرد ولی نیازی به این کار نیست چرا که نویسنده قصد قبول حق ندارد که اگر داشت در تاریخ به دنبال حقیقت بود و نه دنبال انکار حقانیت قیام حسین
  در تاریخ بسیار قیام و جنگ داشتیم ولی از هیچ کدوم بعد گذشت ۱۴۰۰ سال به حقانیت یاد نشده!!!
  اگر نویسنده در چنین شرایطی بود و حتی اگر به قصد حکمرانی بر خلیفه می شورید و یقین بر اعتقادش نداشت لااقل بعد از به قول شما از دم تیغ گذراندن تمام یارانش با بیعت جانش را نمی خرید؟

  • Mihan Dust

   بسیار خوب٬ بیا بگیم که تو درست میگی وحسین بپا خواست و با پسرعمویش یزید در افتاد که درخت اسلام را بگفته آخوندها٬ آبیاری کند٬ تشنه قدرت بود یا نبود بهر حال دلش خواست و اینکار را کرد و کشته هم شد. خوب اکنون تو میگی ما چه باید بکنیم؟ شب و روز برای یک رویدادی که ١۴٠٠ سال پیش که بما هم هیچ ربطی نداشت و ندارد باید زار بزنیم و توی سر خود بزنیم؟ که چه شود؟ حسین که دیگر زنده نمیشود، مگر نه اینکه او اکنون به باور خود شما تازی پرستان در بهشت و با حوریان پری پیکر بهشتی خوش و سرگرم است و چه بسا که به ریش همگی خرد باختگانی چون تو هم دارد می خندد. پس دیگر این تو سر خود زدنها و خود آزاری ها برای چیست؟ مگر کم هستند آدم نماهای خرد باخته ای که درهمین سده۲۱بمب بخود میبندند و با ترکش آن٬ خود و شماری آدمهای بیگناه دیگر را تکه پاره میکنند که با این دیوانگی ها دین شوم و دروغین اسلام واپسگرا استوار وپا برجا بماند؟ پس بیاییم برای همگی این دیوانگان از جان گذشته هم هزاران سال بر سر و چهره خود بزنیم چرا تنها برای حسین؟

 • وحید

  خاک بر سرت اگه یکم عقل و شعور داشتی آشغال اینجور قضاوت نمیکردی حسین مرد بود ابوالفضل مرد بود اگر پی حکومت بود با یاران اندک به جنگ یزید نمیرفت تو این حکومت هر که بد باشد به حسین و اهل بیت چه ربطی دارد حتما یکی مثل تو پست هست و بویی از انسانیت نبرده است تو اگه مرد بودی درباره کسی قضاوت نمیکردی نامرد….

 • وحید

  به خدا قسم زمین از اینکه شما را بر روی خود تحمل می کند بر خود میسوزد حیف که صبر خدا زیاد است شما و هر ابلهی که ندانسته بر سر پسرش تیغ میزند با شیطان شریک هستید دیر نخواهد گذشت که انسان های نیک سرشت و روشن فکر قیام کنند و شر مفسدان را برای همیشه از این زمین پاک کنند

 • baran

  از لحن و ادبیات بکار رفته توسط نویسنده مشخصه که نویسنده مطالبی رو صرفا از روی عناد و تعصب بیان کرده و دنبال حقیقت نبوده،درد شما جهالت و نادانیه شما بهتره بجای اظهار نظر تو مسائلی که اندازت نیست،بری یه کم مطالعه کنی، در حد یه مستشرق هم نیستی که به حقانیت حسین و راهی که رفته اطمینان داره،حسین بخاطر آب و تشنگی قیام نکرد حسین حتی نیاز به کندن زمین هم نداشت،حسین اگه قیام کرد بخاطر این بود که حروم زاده ها و عرق خورهای مست و شهوت ران حاکم جامعه ی اسلامی بودن و حرام الهی حلال شده بود و این برخلاف خواسته ی رسول الله بود،من برای رد کردن تمام توهمات پوچت دونه دونه سند و مدرک میارم،اگه واسه شعرایی که گفتی سند و مدرک معتبر بیاری حق باتوئه،کما اینکه تاریخ هنوز ظلم بی عقلایی مثل شما هارو تو دلش ثبت کرده و دنیا رنج بی خردی و بی شعوری شما رو متحمله…..

 • اسماعیل

  کونتو بیار وبلاگم پارش کنم بی شرف. هم تو هم اون کیری

 • لتتهبعل

  کسکشه کافر این چه زری بود که زدی خواهرکسه؟ننه سگ،مادرجنده حیف مادرجنده که به تو بگن کونی

 • محمد امین

  با سلام
  انقدر با آدم های پست و افراطی مثل شما بحث کردم که دیگه نمی خوام چیزی در مقابل این چرندیات بنویسم.
  اما یه چیزی رو به یاد داشته باشید که تا قیامت یاد حسین ابن علی از دل ها بیرون نمی ره و هرچقدر هم بخوایین با تبلیغات و ابلاغ چرندیات غیر منطقی…فلان و بهمان مظلومیت و خلوص امامو از بین ببرین باید بگم شکست خوردین همه شمارو به نفرین ناله های حضرت زینب می سپارم انشاالله با قدت و اراده خدا کم کم گرفتار مصیبت و بلا می شین.وسلام شد تمام

 • یک بده خدا

  کیری کونی خار مادر تو جنده انی کست ننت……………………………………………………………………
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  به امام مهربا نمان مان توهیین مکن ما شیعه هستیم ما دربه داقونت می کنیم .
  امام حسین می خاست به ما بفهمونه دین واجب تر از اهل بیت مسل حضرت ابرا هیم که خاست پسرش را گربانی کند به خدا فهمیدی

  نفهم