بایگانی دسته: تاریخی

روز بین المملی نلسون مندلا۰

نلسون مندلا ، نه تنها با درایت، هوشمندی، وبردباری توانست مردم و کشورش را از دست سپید پوستان نژادپرست نجات دهد، بلکه آزادی، برابری، همزیستی رابرای کشورش به ارمغان بیاورد و نمونه ، و مظهر آزادی خواهی و بشر دوستی برای همه جهانیان به شمار آمد.