بایگانی دسته: تاریخی

چه کسانی می توانستند ایران را سربلند و افتخارآمیز سازند، ولی خیانت کردند؟۱۱

این چند ایرانی نما که شهرت و مصونیت سیاسی و پشتیبانی مردمی را به دنبال داشتند، هرکدام می توانستند در زمانی چهره تابناک تاریخ کشورمان باشند، ولی راه خیانت به پیش گرفتند. آنان مردم را گمراه کرده به دنبال خود کشاندند. ملتی را به لب آب برده، و تشنه باز گرداندند. بدبختانه شر سه باقیمانده همچنان باقیست.

شیرین عبادی جاسوس رژیم، یا ژاندارک ایران؟۴۶

ژاندارک دختری از دهکده کوچک فرانسه در قرن ۱۵ بنا به اعتقاد دینی خود پرچم کشورش را بدوش کشید، انگلیسی ها را از شهرها بیرون راند. ولی شیرین بانوی مابه عنوان زن مسلمان، دریافت جایزه صلح خود را تنها در آزادی زندانیان کوآن تنمو می داند وبس. آنچه را شیرین بانو انجام داده، آب به آسیاب رژیم ریختن بوده است.

چپاول وغارتگری تازیان پس از پیروزی قادسیه و از انقلاب ۵۷ تاکنون۴۱

بی تردید تا‍زیان تاکنون سه بار به کشور ما یورش آوردند: ۱- در زمان عمر درسال ۶۳۳ ترسایی، ۲- شیعه کردن مردم در زمان شاه اسماعیل در سال ۱۵۲۷، ۳- دزدیدن انقلاب به وسیله آخوند ها در سال ۱۹۷۹ ترسایی . تازیان با یورش سال ۶۳۳ ترسایی، سه میلیون درهم به پول آن زمان اموال کاخ بزرگ ساسانی را به غارت بردند.

علت های اصلی شکست دودمان بزرگ ساسانی از تازیان۴۶

با فروپاشی دودمان ساسانیان تازیان توانستند ایران را چپاول و ویران کنند. از عمر پرسش شد با اسیران ایرانی چه خواهید کرد؟ پاسخ داد مسلمانان ما، آن ها را تا زنده هستند می خورند، زمانی که ما مردیم، فرزندانمان کودکان آنان را تا زنده اند خواهند خورد و خوردن و له شدن ایرانیان توسط تازیان هنوز ادامه دارد.