بایگانی دسته: تاریخی

جوانان عزیزمان، صاحبان اصلی کشورایرانند۰

نزدیک به ۶۸٪ ازجمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند. جوانانی که بادست خالی دربرابررژیم مرگبارآخوندی تاکنون ایستادگی نمودند، وازجان خود مایه گذاشتند. نویسندگان فضول محله براین باورند که این جوانان سلحشورو رزم جوی، در آینده نزدیکی شیشه عمردیو جنایتکار راخواهند شکست و دموکراسی را به ارمغان خواهند آورد

داستان روباه وخرس۰

یکی بود، یکی نبود، درروزگارپیشین درجزیره ای دوردست ودرکناراقیانوس اطلس، روباه پیری مکار، و در گوشه دیگردرسرزمینی سرد ویخبندان به نام روسیاه، خرسی وحشی زندگی می کردند که هرکدام جداگانه  به خاطر قهرطبیعت، متجاوز وزورگوبارآمده بودند ودامنه گستره وچنگ اندازی خود را به دشت ها وسبزه های دورونزدیک  می افکندند. روباه پیربرای دست اندازی به […]

نامه اعتراض آمیز مردم خراسان به وزارت کشور۰

گروه بیشماری ازمردم خراسان با پرکردن طوماری، به وزارت خودکامه به اصطلاح کشورشکایت خود را این چنین مطرح کردند: به چه دلیل سرزمین بزرگ وآباد ما را به شخص بیگانه وناشناس عرب نژادی بنام  رضا بخشیدید وبه نام وی ثبت نمودید؟. گویا این فرد که به نام رضای غریب ورضای شماره هشت نامیده می شود، […]

قصه عمو یادگار۰

یکی بود، یکی نبود.  درروزگارقدیم قدیما، دشت وکوهساری بود پرازسبزه وآب. رودها جاری، بلبلان به نغمه سرائی، وگوسپندان درکنارهم به چرا مشغول. درمیان این گوسپندان هرگزجنگ وجدل و یکی رابر دیگری برتری ومزیتی نبود. دراین میان، روزی  قوچ شاخداربزرگی به جلو آمد وبر گوسپندان دیگربا پرخاش وتندی به زورگوئی وقلدری پرداخت. گهگاهی که گوسپندان چراگاههای […]