بایگانی دسته: مشکلات زنان

نخست علت درد راباید شناخت، تا بتوان به درمان آن پرداخت۲۲

چرا بانوان کشورمان درد تازیانه های زن ستیزی اسلام را بر پیکر خود احساس نمی کنند، و بازهم در مجلس خردزدایی آخوند شرکت می کنند؟.چرا ما این چنین بی فرهنگ و بی بن و بوته شده ایم؟. چرا غیرت، و شرافت انسانی را از ما گرفته اند؟. پس آن بالندگی، و افتخارهای تاریخی کجا رفت؟. آیا یک جو غیرت در ما وجود دارد؟.