بایگانی

با صدای بلند فریاد می‌زنیم: با افتخار مرتدیم۶۸

حکمِ ارتداد در طولِ تاریخ از جمله از صدر اسلام تا کنون ابزاری در دستِ دکّان داران دین بوده که هر آینه منتقدی بر سره راه آنان قرار می‌گرفت به وسیله حکمِ ارتداد از شرِّ او راحت میشدند. نمونه بارز از بهره گیرنده حکمِ ارتداد، خودِ آقای محمد، پیامبرِ مسلمینِ جهان است.

آقای خامنه ای؛ اعتراض به انتخابات قلابی اتان جرم است یاجنایات رژیم شما.؟۲

این مقاله ۴ سال پیش پس از کودتای خامنه ای، دستگیری و بزن و ببند جوانان کشورمان نوشته و پخش شد. داستان آن تاریخ مصرف ندارد و گویا ظلم و ستم جانیان است. خواندن آن را به شما گرامیان سفارش می کنم- سهراب ارژنگ اعتراض مردم به انتخابات قلابی خامنه ای جرم است ولی سه دهه جنایات رژیم قانونی است.