بایگانی

گیرم که نماز را اجباری می کنید، با رویش ناگزیر عقل و خرد جوانان چه خواهید کرد؟!۱۴

بساط دروغ پردازی های آخوند به زودی زود جمع خواهد شد و جوانان به جای رفتن به مساجد، بزم های شاهنامه خوانی و بحث هایی در رابطه با تاریخ ایران زمین به راه خواهند انداخت، انجمن های ادبی، نمایش، و تئاتر بر پا می کنند. این چیزی است که حکومت فاشیستی اسلامی حتّی با توپ و تانک نیز نمی تواند جلویش را بگیرد.

مغلطه های اسلامی؛ بخش دوّم: “به عقاید ما احترام بگذارید”۲۳

اسلام یک حزب سیاسی کشتارگربه خود اجازه می دهد در مورد هر چیز و هرکس دخالت نموده، و حکم صادر کند. باورمندان به ادیان دیگر همه کافرند و چنانچه کمترین انتقاد و یا گلایه ای از اسلام شود، فریاد باورمندان آن به هوا می رود که؛ «به عقاید ما احترام گذارید».