بایگانی

معجزات امامان و پیامبران سراسر دروغ و توسط روحانیون برای تحمیر مردم ساخته شده اند۶۶

وظیفه جوانان خردمند ایرانی است که نیرنگ ها و دروغ های آخوند را بَرمَلا ساخته و چهره زشت واقعی آخوند و بسیجی را که یکی با کلام و دیگری به زور چماق در تلاش است تا جهل و خرافات را در این مملکت زنده نگهدارد تا اربابان عمامه به سرشان هر چه بیشتر بدزدند و غارت کنند، به مردمان در بند ایران زمین نشان دهند.

شادروان رضا فاضلی۰

با اندوه وتاثر بیکران امروز دریافتیم که رضا فاضلی مبارزنستوه وفرزند راستین ایران چشم ازجهان بربسته است. این ضایعه برای خردگرایان وخردمندان کشورما ن، بسیار سنگین وبراستی ناگواراست. رضا فاضلی سالیان درازدراوج بیماری وبا دربگریبان بودن غم ازدست دادن دوجگرگوشه خود تلاش وکوشش کرد که خردگرائی وخرد اندیشی ویا نیک اندیشی را به گروه بیشماری […]