بایگانی

دریاچه ارومیه می خشکد، مردم تبریز و ارومیه بپاخاستند، دیگر هم میهنان برای چه نشسته اند؟۱۷

دریاچه ارومیه در حال خشکیدن است. مردم تبریز و ارومیه بپاخاستند، پس دیگر مردم ایران چه کاره اند؟. آیا منتظرند رژیم از میان تظاهرکنندگان قربانی هایی بگیرد و مردم دست از تظاهرات بردارند و آرام شوند؟.آیا چپاول کشور از سوی یک گله آخوند کافی نیست؟. چرا مردم دیگر نقاط این چنین بی تفاوتند؟.

بازدید حاجیه الیزابت بیگم رهبر مسلمانان خاورمیانه از مسجد امارات۱۱

دیدار حاجیه الیزابت از امارات نشانگر توجه کامل دولت انگلیس به قلمروهای اسلامی و برای حفاظت از مناطق نفتی اشان بوده است. دولت های غربی و به ویژه دولت انگلستان و آمریکا، همواره در تلاش بوده اند تا مردمان کشورهای جهان سوم را بیشتر غرق در خرافات کنند تا بهتر بتوانند سرزمین های ایشان را غارت نمایند.

عدالت اسلامی؛ بریدن دست جوان دزد است، ویا خروج میلیون ها دلار از کشور؟۷

دست جوان خراسانی و ۵ نفر همدانی را به جرم آفتابه دزدی قطع می کنند، در جایی که شاه دزدان و ابر جنایتکارانی چون علی بابا و چهل همکارغارتگر و جنایتکارش، همچنان در آرامشند. آیا این است دادگری و عدل اسلامی؟.