بایگانی

مصر هم انقلاب کرد، ولی ما هم چنان در کنار چاه به انتظار امام زمان نشسته ایم!۱۳

تونس و مصر انقلاب کردند، آتش انقلاب به الجزیره، سودان، و سوریه کشیده شد، قطر، و لیبی در آستانه انقلابند، ولی ما با الهام از شال سبز میرحسین، در کنار چاه امام زمان هم چنان به چرت زدن مشغولیم.