به برکت اسلام عزیز، جوامع مسلمان در عقب ماندگی فکری به سر می برند ۱۰

چون نیک بنگریم تمامی جوامع اسلامی از مشکل عقب افتادگی فکری شهروندان شان رنج می برند؛ در کشورهای اسلامی مردمان توانایی سبک – سنگین کردن مسائل، اندیشیدن بدون تعصب، منطقی سخن گفتن و گفتگو کردن به دور از خشونت در رابطه با باورهای شان را ندارند. اما مشکل ارتجاع به همین مسائل ختم نمی شود و اگر این جوامع که از هر نظر عقب تر و پست از جوامع سکولار پیشرفته می باشند را به درستی مورد بررسی قرار دهیم، در خواهیم یافت که مردم اینگونه کشورها توانایی قبول حقیقت را نداشته و برای دفاع از باورهای غلط شان حاضرند به هر جنایتی دست بزنند.

در جوامع اسلامی کمترین پویایی و فعالیت سودمندی از جانب شهروندان به چشم نمی خورد، بیشتر کشورهای اسلامی تنها مصرف کننده می باشند و توانایی تولید مواد مورد نیاز جامعه خویش را ندارند. اگر به ایران خودمان بنگریم در خواهیم یافت که حتی صنعت کشاورزی و دام پروری که با توجه به شرایط آب و هوایی و مساعد ایران زمین، باید رشد چشمگیری داشته باشند و در حقیقت ایران باید صادر کننده مواد غذایی باشد، به برکت وجود حکومت اسلامی در حال نابودی اند و ایران به کشورهایی چون چین و ترکیه و برزیل و آرژانتین و… برای واردات میوه جات و گوشت های یخ زده نیازمند است.

فرتور تظاهرات مسلمانان را نشان می دهد. آیا این چهره ها برای شما آشنا نیستند؟ آیا بسیجیان و حزب اللهی ها که از لحاظ فکری همچون مسلمانان در فرتور، عقب افتاده می باشند، همواره با دهان هایی گشاد و دست های مشت کرده مشغول شعار دادن و اعتراض نمی باشند؟

فرتور تظاهرات مسلمانان را نشان می دهد. آیا این چهره ها برای شما آشنا نیستند؟ آیا بسیجیان و حزب اللهی ها که از لحاظ فکری همچون مسلمانان در فرتور، عقب افتاده می باشند، همواره با دهان هایی گشاد و دست های مشت کرده مشغول شعار دادن و اعتراض نمی باشند؟

اسلام مردمان را از حرکت و تلاش برای پیشرفت و داشتن زندگی هایی بهتر باز می دارد و مسلمانان فقط به بهشت موهوم الله مدینه راضی اند. ایشان حاضرند در بدترین و پست ترین شرایط ممکن زندگی کرده و روز را به شب و شب را به روز برسانند تا فقط بعد از مرگ شان، به بهشت رفته و آنجا در کاخ هایی که الله به آنان وعده داده زندگی کرده و از شراب های بهشتی بنوشند و سرگرم حوری ها و غلامان زیبا روی شوند. می توان ادعا کرد که اسلام موجبات گدایی و فلاکت مردمان یک جامعه اسلامی و دارا و ثروتمند شدن رهبران آن جوامع را فراهم می آورد.

با تمام این اوصاف؛ چنانچه شخصی در آمریکا کتاب بی محتوای قرآن را آتش بزند، چند ده نفر در افغانستان و پاکستان طی یک یا چند عملیات انتحاری خواهند مرد و جان تعدادی از هم میهنان بینوای خود را نیز خواهند گرفت تا به دنیا نشان دهند که چقدر از به آتش کشیده شدن قرآن ناراحتند. مسلمانان به درستی در دنیا به عنوان تروریست شناخته شده و نامیده می شوند. ترور و وحشت و گرفتن جان بیگناهان فقط به دلیل مخالفت شان با باورهای ارتجاعی مسلمانان، بخشی جدا ناشدنی از اسلام است.

مسلمانان دنباله روی پیامبر و بزرگان تروریست مسلک شان می باشند؛ محمد و علی و عمر و عثمان و دیگر رهبران نخستین این دین پلشت نیز تروریست بودند. علی و زبیر به دستور محمد ابن عبدالله در یک روز، گردن هفتصد نفر یهودی تسلیم شده نا مسلح را زدند. تنها دلیل محمد برای انجام آن عمل هولناک و ضد انسانی، یهودی بودن آن قوم و پرداخت نکردن جزیه (باج) توسط ایشان به امت اسلام بود. تاریخ ثابت می کند که ترور و کشتن انسان های بیگناه از اصول دین اسلام است و باورمندان بدین آیین، توانایی ماله کشی و ماست مالی کردن این حقیقت ترسناک را ندارند.

زنده یاد صادق هدایت، روشنفکری که بسیار فراتر از زمان خود می اندیشید و می نوشت و ماهیت راستین اسلام و مسلمین را به درستی شناخته بود و خرافات این مذهب ضد انسانی را به سخره می گرفت.

زنده یاد صادق هدایت، روشنفکری که بسیار فراتر از زمان خود می اندیشید و می نوشت و ماهیت راستین اسلام و مسلمین را به درستی شناخته بود و خرافات این مذهب ضد انسانی را به سخره می گرفت.

زنده یاد صادق هدایت در نوشته ای به نام “آنچه اسلام به ایران داد” به بهترین شکل ممکن مردمان یک جامعه اسلامی را به کمک جملاتی حساب شده، به تصویر می کشد. در قسمتی از این نگاشته آمده است: “چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است؟ چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اش سرو کار دارند.

برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها باید به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند. در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفی که دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند.

عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است؛ خدای جهودی آنها قهار و جبار و کینه توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپ یش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دخل امتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند.

تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا، با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اش زیر سلطه اموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند؛ کاری که پست ترین جانوران نمیکنند.

عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی و هنری بپردازند، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند. این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده!”

چنانچه به کشورهای اسلامی نگاهی منطقی بیاندازیم و وضعیت معیشتی مردمان را مورد بررسی قرار دهیم درخواهیم یافت که به راستی مردمان هیچ سرزمین اسلامی خوشحال و راضی نیستند و جملگی در فقر و بیچارگی و بد بختی دست و پا می زنند. این در حالی است که رهبران آن جوامع در کاخ هایی که از غارت سرمایه مردمان بنا شده اند زندگی کرده و همواره در حال چپاول سرمایه های ملت شان هستند.

به راستی فقر و درماندگی و بد بختی، بخش های جدا نشدنی از یک جامعه اسلامی هستند. به هر جامعه اسلامی که بنگریم، محله ها و مکان هایی چون خیابان در فرتور بسیار بسیار بیشتر هستند از کوچه ها و خیابان های مدرن و یا حتی معمولی. آیا نباید دلیل را در فقر گستری اسلام جستجو کرد؟

به راستی فقر و درماندگی و بد بختی، بخش های جدا نشدنی از یک جامعه اسلامی هستند. به هر جامعه اسلامی که بنگریم، محله ها و مکان هایی چون خیابان در فرتور بسیار بسیار بیشتر هستند از کوچه ها و خیابان های مدرن و یا حتی معمولی. آیا نباید دلیل را در فقر گستری اسلام جستجو کرد؟

اما مردمان جامعه اسلامی قیام نمی کنند و بر علیه دیکتاتوری مذهبی بر نمی خیزند چرا که وضعیت اسفبار موجود را یک امتحان الهی می دانند و بر این باورند که الله در حال آزمایش میزان صبر، ایمان و اعتقاد ایشان است. چنانچه مردم یک جامعه اسلامی دست به تظاهرات و شورش نیز بزنند و موفق شوند دیکتاتور مملکت شان را به زیر کشیده و از قدرت ساقط کنند، هرگز موفق نخواهند شد تا به یک جامعه سکولار دموکرات پیشرفته تبدیل شوند چرا که ایشان همواره از چاله در آمده و درون چاه می افتند.

برای روشن شدن این حقیقت، به مردمان مصر و آن بلایی که بر سرشان آمد بیاندیشید. ایشان دیکتاتوری را با تظاهرات و اعتراضات گسترده خیابانی از قدرت برکنار کردند و همینکه به آزادی موقت رسیدند، در طی یک انتخابات سرنوشت خویش را در دستان مردمانی نهادند که خرافات و باورهای اسلامی تمام افکارشان را در بر گرفته است و آن مردم گروه افراطی اخوان مسلمین را با رأی های خویش، به قدرت رساندند.

سرنوشت شوم مردم مصر، در هر کشور مسلمان دیگری که مردمانش موفق به از میان بردن دیکتاتوری شوند، تکرار خواهد شد. تمامی این مردم یک نقطه اشتراک بسیار پر رنگ با یکدیگر دارند و آن هم دفاع از قرآن و دلبستگی به قوانین شریعه اسلامی است. هر تصمیمی که این جوامع بگیرند و به اجرا بگذارند بر پایه قوانین اسلامی خواهد بود.

قوانینی که از عقب افتاده ترین و ارتجاعی ترین دستورات موجود در دنیای امروزی هستند؛ بنابراین نه تنها تغییری در وضع زندگانی مردمان یک جامعه اسلامی صورت نمی گیرد بلکه با گذر زمان و پیشرفته تر شدن دنیا و کشورهای متمدن، مردمان یک جامعه اسلامی در حال سقوط به قهقرای عقب ماندگی فکری و زندگی همانند انسان های غارنشین اولیه خواهند بود.

کشورهای اسلامی اسیر تفاله های اسلامند. سالیان زیادی است که اخوان المسلمین در مصر و فدائیان اسلام در ایران، و شمار زیادی مسجد و آخوند و مسأله گو، در کشورهای اسلامی زده پراکنده اند و سپری در برابر آزادی و دموکراسی اند. آیا با وجود این حشره ها امکان به آزادی رسیدن کشورهای اسلامی وجود دارد؟ ما که امیدی نداریم، شما چطور؟

کشورهای اسلامی اسیر تفاله های اسلامند. سالیان زیادی است که اخوان المسلمین در مصر و فدائیان اسلام در ایران، و شمار زیادی مسجد و آخوند و مسأله گو، در کشورهای اسلامی زده پراکنده اند و سپری در برابر آزادی و دموکراسی اند. آیا با وجود این حشره ها امکان به آزادی رسیدن کشورهای اسلامی وجود دارد؟ ما که امیدی نداریم، شما چطور؟

از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که چنانچه مردمان یک جامعه اسلامی خواهان پیشرفت و رهایی از بند عقب ماندگی می باشند، باید دست دین و آخوند را از جامعه و قوانین اجماعی و سیاسی اش قطع کرده و دین و باورهای مذهبی شان را در چهارچوب خانه های شان محدود کنند و در راستای رسیدن به سکولاریسم قدم بردارند.

در غیر این صورت مردمان یک جامعه اسلامی هر چقدر هم که تلاش کرده و جانفشانی کنند، هرگز به آزادی و دموکراسی نخواهند رسید و همواره از چاله به چاه خواهند افتاد و پس از برکنار شدن یک دیکتاتور، دیکتاتورِ بد تر و ستمکارتری بر ایشان حکومت خواهد کرد.

 • اگر بروز روشن خورشید را نبینید این خطای شما است۔ نتوانید کہ ببینید زیراکہ بر بصارت شماہ پردہ انداختہ شدہ است۔ 

 • Mansoorhallhj64

  درودبرشما..عید.نوروز.باستانی.ایران.قرنها.پیش.از.دین.تازیان.همه.ساله.با.شکوه.فراوان.اجرا.میشده.و.هیچ..ربطی.به.اسلام.نداشته.بعدازویرانی.ایران.بدست.دزدان.مسلمان.نوروز.هم.اجرانمیشد.وارام.ارام.باگذشت.چندقرن.ایرانیان.انرازنده.کردند.گذاشتن.قران.درهفت.سین.توهین.بزرگی.برای.هرایرانی.میباشد.

 • م.رضا

  تا حالا فکر کردیدکه بیش از ۹۰ درصد مهاجران و بخصوص پناهندگان درکشورهای غربی,   مسلمان هستند. در صورتی که در کشورهای اسلامی حتی یک نفر(حتی مسلمان) هم بعنوان پناهنده (که از تمام حقوق شهروندی برخوردارباشد)پذیرفته نمیشود!من امیدوارم که همه مسلمانان با مطالعه و ارتقاع فرهنگی از اسارت این مذهب سراسر دروغ و جنایت آزدشوند.

 • آنچه که خونخوارخمینی نماینده راستین اسلام و قرآن برای ایرانیان بجای گذاشت؛ شناخت به چهره راستین اسلام ناب محمدی و آگاهی به سرشت اهریمنی و سیاه دل آخوند های شیعه و بیزاری و ننگ و نفرت از تسبیح بدستان به اصطلاح روشنگر ،،، است و بس : نه اسلام – نه قرآن – جاوید نام ایران ( بابک پرسا )

 • سر چشمه بنیادین بینش ،رفتار،کردار و گفتار شارلاتانی و فریبکاری اسلامی، بر آمده از سرشت و فرهنگ اهریمنی محمد تازی است که هم الله است و رسول، و هم قانون شریعت قرآن: الله مکارترین مکاران است { قرآن سوره ۳ آیه ۵۴ }

  • محمد

   خدا عذاب قبربده بهت حرومزاده ی بی بوته ی بی ریشه

 • Desbiliun

  و بهلول را گفتند که فرق « کهنه کودک » و « عمّامه » در چیست؟ گفت در اصلشان فرقی نیست.
  کهنه را در « زیر » گه گذارند، و عمّامه را « روی » گه.

 • Bahtia_123

  درود بر جمهوری کسلامی کیران و مریدانش ( در این جمهری همه چیز به پایین تنه افراد ختم میشود )

 • tojih.konandegan.khiant

  پوتین در اقلیم خود مختار کردستان به دنبال چیست؟http://news.gooya.com/2017/10/post-8487.php

  مارکسیست های روسی در کنار گنده سازی متحدان خودشان ( کردهای تروریست ، کوبا ، قذافی ، اسد ، صدام ، میلو شویچ ، …) به کار عادی سازی و ماست مالی و لاپوشانی و موجه نشان دادن امپریالیسم روسیه ، غارتگری پوتین ، خیانت های روس ها ، جنایات پوتین ، چه گوارا ، کاسترو ، …. مشغول هستند و در حالیکه هر حرکت امریکا و متحدان آنها را جنایت ، امپریالیسم ، غارت ، دیکتاتوری ، کشور گشایی ، … قلمداد میکنند و علیه ان بوق و کرنا های روسی خودشان را شبانه روز به صدا در می آورند ، جنایات مسلم ، میلتاریسم کثیف ، قراردادهای چپا ولگرانه ، سو استفاده های اقتصادی ، نظامی ، امنیتی روس ها از مردم منطقه و جهان ( خصوصا خا ور میانه ) را از طرف روس ها کاملا وارونه جلوه میدهند و آنها را به صورتی کاملا موزیانه مثبت و نشان از خردمندی و اقتدار پوتین و روسیه قلمداد میکنند با بی شرمی حیرت آور دم از کارگر و سوسیالیسم و حقوق بشر میزنند آنوقت در رسانه مارکسیستی روسی اقدام کثیف پوتین و شرکت غارتگر اینتر ناسیونال نفتی روسی را خیلی موجه نشان می دهند. از انهم بالاتر رفته میگویند که روس ها مثل آمریکایی ها نیستند که خودشان را محدود به آداب سیاست خارجی و مقررات بین المللی و ملاحضات دیگر کنند ( واقعا ؟ شما کس کشی را از حد پری بلنده و بهجت تیغ کش هم گذارنده اید . خاک بر سر کس کش هر چی مارکسیست هست که توجیه میکند جنایات روسیه را در حتا کردستان عراق ، عربستان سعودی ، طالبان افغانستان که قلمرو سنتی امریکا است ، تا چه رسد به غارتگری از فقاهت اسلامی روسی و جنایات ضد بشری در شرق اوکراین و سوریه . و هر چه مارکسیست کونکش هست که ساکت نشسته دوچه ولله و زمانه و رادیو فردا این مز خرفات را به نام تحلیل به خورد ملت منطقه میدهند )
  روسیه در سوریه ، کردستان ، عربستان ،فقاهت اسلامی روسی ، شرق اوکراین ، ترکیه ، اروپای شرقی ، آمریکای جنوبی ، کره شمالی ، … هر جایی که شر مارکسسیتی هست فقط و فقط دنبال فروش اشغال های میلیتاریستی خودش و قرارداد های یکطرفه برای غارت مردم در زنجیر و ناچار منطقه است . تا اقتصاد رانتی مافیایی ورشکسته پوتین و گاز پروم را نجات دهد .
  شرخرانی که چک های نقد نشده مردم ناتوان از نقد کردن طلب خود را میخرند و ان را نقد میکنند و فقط اندکی به طرف میدهند یک میلیون بار به پوتین و روسیه و ما رکسیست های روسی شرف دارند چون حداقل یک چیزی به مالباخته میدهند اما اینها جز نکبت و قراردادهای ترکمن چای و گلستان و نیروگاه اتمی بوشهر و اس ۳۰۰ و اس ۴۰۰ و به توپ بستن مجلس در مشروطه و مشارکت در توطیه علیه دولت قانونی و ملی مصدق و نفوذ و ایجاد چرخش ۱۸۰ درجه ای در انقلاب ملت و طراحی و اجرای توطیه کثیف اشغال سفارت امریکا و آتش زدن سینما رکس و سو استفاده از امکانات مردم ایران علیه مردم ایران و برای منافع نامشروع روسیه و پوتین در سوریه و منطقه کاری نکرده است . تمامی ۲۴۰ میلیارد دلار ی که توسط احمدی نژاد ( مورد حمایت پوتین از روز اول ) به باد رفت را روسیه درو کرد و دیکتاتوری های وابسته به ان مثل ترکمنستان و ارمنستان و دولت جنایت کار اسد .
  حالا پوتین ملاها را طلاق داده رفته سراغ انطرفی ها که از آنها هم باج بگیرد . بی شرمی ، خیانت ، جنایت ، کثافت ! رادیو چپ مارکسیستی دوچه ولله (زیر نظر دولت آلمان مرکل عضو سابق امپراتوری روسیه در آلمان شرقی و دارنده مدرک دکترای معارف اسلامی – مارکسیستی ، نفوذ کرده به آلمان غربی و متحد پوتین) با جمع کردن مشتی توده ای جاسوس پوتین با کاپوت کشیدن سر کیر پوتین و پرده کشیدن بر گاییدن پوتین , داستان را کاملا وارونه کرده و این کار خیانت بار امپریالیستی را خیلی آخوند وار توجیه میکند و تبلیغ ! البته خانم مرکل خودش هم مثل پوتین اهل بخیه است . هر کس و هر جا به او پول بدهند معامله شیرین را فدای حقوق بشر و منافع کشورهای غربی و حتا امنیت ملی امریکا و غرب میکند . همو بود که به کشورهای خلیج ( فارس و عرب و خنثی ان فرقی ندارد ) رفت و سلاح های نظامی فروخت و از ملاها آشکارا حمایت میکند . پو ل شویی طهماسبی و مهندس انصاری شرکت فداییان خلق تروریست در ونزوئلا را که خانم مرکل زیر چشمی رد کرد یادتان نرفته .

  بی خود نبود که اوباما به او اعتماد نداشت و او را شنود میکرد . ترامپ هم که از بازیهای او چنان خشمگین است که نیکی هیلی خیلی ماهرانه به ماست مالی او نه گفت و گفت ایرانیها مرگ بر آلمان نمیگویند ،. مرگ بر امریکا میگویند ! خیلی زیبا بود . این خانم با کارهای دو پهلو مردم آلمان را انقدر عصبانی خواهد کرد که نهایتا فاشیست ها و نژاد پرستان را سر کار بیاورند . نقشه پوتین برای شکستن دموکراسی و در هم ریختن ان همین است .
  خوشبختانه عده زیادی جمهوری خواه و دموکرات این موضو ع را رفته رفته متوجه شده اند . قبل از اینکه پوتین نقشه های ضد بشری خودش را پیاده کند ، زیر آبش را با همان الیگارش ها از طریق اقتصاد و ورشکستگی میزنند
  بنده بار دیگر به نیروهای امنیتی کشور های غربی هشدار میدهم که نگاه کنید اینهایی که در رسانه های فارسی زبان زیر پوشش مارکسیستی و اپوزیسیون دائما علیه امریکا و متحدان غربی ان خصوصا اسرائیل و ترکیه لجن پراکنی میکنند ولی از آنطرف برای روسیه ماست مالی و لاپوشانی و حتا تبلیغ علنی میکنند را تحت نظر گرفته و ارتباطات آنها را با سازما نهای جاسوسی و ضد جاسوسی روسیه ( اف اس بی – ک گ ب قبلی ) کشف کنند . ببینید این مقاله را چه کسی داده به دوچه ولله !!!!

  مارکسیست های روسی با زمینه چینی برای تاسیس دولت های فاسد تبه کار متحد روسیه از طریق تخریب چهره های ملی و زمامداران اصلاح گر در کشورهای منطقه و توطیه های چریکی ، جاسوسی ، تخریبی ، جنجال سازی ، … علیه دولت های نوپای لیبرال و مردمی در جهان ، عملا جاسوس روسیه و کاپوت کش متجاوزین روس هستند .
  فدایی ، توده ای ، ملی مضحکی ، راه کارگر ، کمونیست کارگری ، حزب دموکرات و پژاک و کومله کردستان ، آخوند های روسی ( خویینی ها ، محتشمی پور ، ..) ماموران اجرایی روسی ( موسوی ، نبوی ، لاریجانی ها ، تاجزاده ، …) سپاه قزاقان روس ( قاسم ، جعفری ، رضایی ، …) همگی کارچاق کن روسیه هستند .
  مردم ایران نیاز به یک خانه تکانی اساسی و حذف کامل فراما سنری مارکسیست های روسی و بیرون انداختن رسوای روس ها و روس مداران از خاک پاک ایران هستند .
  با اینها جز سوریه و افغان تره کی و لیبی قذافی و عراق صدام و ارمنستان و ترکمنستان و قزاقستان و قرقریزستان و مغولستان و تاجیکستان و کره شمالی و کوبا و بولیوی و …. ) نخواهید رسید
  اینها نمی گذارند !
  بیرون بریزید این آشغالهای روسیه را

 • russian cock suckers

  سال نظر به عنوان مهمان

  آواتار
  tojih.konandegan.khiant • ۹ دقیقه پیش

  پوتین در اقلیم خود مختار کردستان به دنبال چیست؟http://news.gooya.com/2017/…

  مارکسیست های روسی در کنار گنده سازی متحدان خودشان ( کردهای تروریست ، کوبا ، قذافی ، اسد ، صدام ، میلو شویچ ، …) به کار عادی سازی و ماست مالی و لاپوشانی و موجه نشان دادن امپریالیسم روسیه ، غارتگری پوتین ، خیانت های روس ها ، جنایات پوتین ، چه گوارا ، کاسترو ، …. مشغول هستند و در حالیکه هر حرکت امریکا و متحدان آنها را جنایت ، امپریالیسم ، غارت ، دیکتاتوری ، کشور گشایی ، … قلمداد میکنند و علیه ان بوق و کرنا های روسی خودشان را شبانه روز به صدا در می آورند ، جنایات مسلم ، میلتاریسم کثیف ، قراردادهای چپا ولگرانه ، سو استفاده های اقتصادی ، نظامی ، امنیتی روس ها از مردم منطقه و جهان ( خصوصا خا ور میانه ) را از طرف روس ها کاملا وارونه جلوه میدهند و آنها را به صورتی کاملا موزیانه مثبت و نشان از خردمندی و اقتدار پوتین و روسیه قلمداد میکنند با بی شرمی حیرت آور دم از کارگر و سوسیالیسم و حقوق بشر میزنند آنوقت در رسانه مارکسیستی روسی اقدام کثیف پوتین و شرکت غارتگر اینتر ناسیونال نفتی روسی را خیلی موجه نشان می دهند. از انهم بالاتر رفته میگویند که روس ها مثل آمریکایی ها نیستند که خودشان را محدود به آداب سیاست خارجی و مقررات بین المللی و ملاحضات دیگر کنند ( واقعا ؟ شما کس کشی را از حد پری بلنده و بهجت تیغ کش هم گذارنده اید . خاک بر سر کس کش هر چی مارکسیست هست که توجیه میکند جنایات روسیه را در حتا کردستان عراق ، عربستان سعودی ، طالبان افغانستان که قلمرو سنتی امریکا است ، تا چه رسد به غارتگری از فقاهت اسلامی روسی و جنایات ضد بشری در شرق اوکراین و سوریه . و هر چه مارکسیست کونکش هست که ساکت نشسته دوچه ولله و زمانه و رادیو فردا این مز خرفات را به نام تحلیل به خورد ملت منطقه میدهند )
  روسیه در سوریه ، کردستان ، عربستان ،فقاهت اسلامی روسی ، شرق اوکراین ، ترکیه ، اروپای شرقی ، آمریکای جنوبی ، کره شمالی ، … هر جایی که شر مارکسسیتی هست فقط و فقط دنبال فروش اشغال های میلیتاریستی خودش و قرارداد های یکطرفه برای غارت مردم در زنجیر و ناچار منطقه است . تا اقتصاد رانتی مافیایی ورشکسته پوتین و گاز پروم را نجات دهد .
  شرخرانی که چک های نقد نشده مردم ناتوان از نقد کردن طلب خود را میخرند و ان را نقد میکنند و فقط اندکی به طرف میدهند یک میلیون بار به پوتین و روسیه و ما رکسیست های روسی شرف دارند چون حداقل یک چیزی به مالباخته میدهند اما اینها جز نکبت و قراردادهای ترکمن چای و گلستان و نیروگاه اتمی بوشهر و اس ۳۰۰ و اس ۴۰۰ و به توپ بستن مجلس در مشروطه و مشارکت در توطیه علیه دولت قانونی و ملی مصدق و نفوذ و ایجاد چرخش ۱۸۰ درجه ای در انقلاب ملت و طراحی و اجرای توطیه کثیف اشغال سفارت امریکا و آتش زدن سینما رکس و سو استفاده از امکانات مردم ایران علیه مردم ایران و برای منافع نامشروع روسیه و پوتین در سوریه و منطقه کاری نکرده است . تمامی ۲۴۰ میلیارد دلار ی که توسط احمدی نژاد ( مورد حمایت پوتین از روز اول ) به باد رفت را روسیه درو کرد و دیکتاتوری های وابسته به ان مثل ترکمنستان و ارمنستان و دولت جنایت کار اسد .
  حالا پوتین ملاها را طلاق داده رفته سراغ انطرفی ها که از آنها هم باج بگیرد . بی شرمی ، خیانت ، جنایت ، کثافت ! رادیو چپ مارکسیستی دوچه ولله (زیر نظر دولت آلمان مرکل عضو سابق امپراتوری روسیه در آلمان شرقی و دارنده مدرک دکترای معارف اسلامی – مارکسیستی ، نفوذ کرده به آلمان غربی و متحد پوتین) با جمع کردن مشتی توده ای جاسوس پوتین با کاپوت کشیدن سر کیر پوتین و پرده کشیدن بر گاییدن پوتین , داستان را کاملا وارونه کرده و این کار خیانت بار امپریالیستی را خیلی آخوند وار توجیه میکند و تبلیغ ! البته خانم مرکل خودش هم مثل پوتین اهل بخیه است . هر کس و هر جا به او پول بدهند معامله شیرین را فدای حقوق بشر و منافع کشورهای غربی و حتا امنیت ملی امریکا و غرب میکند . همو بود که به کشورهای خلیج ( فارس و عرب و خنثی ان فرقی ندارد ) رفت و سلاح های نظامی فروخت و از ملاها آشکارا حمایت میکند . پو ل شویی طهماسبی و مهندس انصاری شرکت فداییان خلق تروریست در ونزوئلا را که خانم مرکل زیر چشمی رد کرد یادتان نرفته .

  بی خود نبود که اوباما به او اعتماد نداشت و او را شنود میکرد . ترامپ هم که از بازیهای او چنان خشمگین است که نیکی هیلی خیلی ماهرانه به ماست مالی او نه گفت و گفت ایرانیها مرگ بر آلمان نمیگویند ،. مرگ بر امریکا میگویند ! خیلی زیبا بود . این خانم با کارهای دو پهلو مردم آلمان را انقدر عصبانی خواهد کرد که نهایتا فاشیست ها و نژاد پرستان را سر کار بیاورند . نقشه پوتین برای شکستن دموکراسی و در هم ریختن ان همین است .
  خوشبختانه عده زیادی جمهوری خواه و دموکرات این موضو ع را رفته رفته متوجه شده اند . قبل از اینکه پوتین نقشه های ضد بشری خودش را پیاده کند ، زیر آبش را با همان الیگارش ها از طریق اقتصاد و ورشکستگی میزنند
  بنده بار دیگر به نیروهای امنیتی کشور های غربی هشدار میدهم که نگاه کنید اینهایی که در رسانه های فارسی زبان زیر پوشش مارکسیستی و اپوزیسیون دائما علیه امریکا و متحدان غربی ان خصوصا اسرائیل و ترکیه لجن پراکنی میکنند ولی از آنطرف برای روسیه ماست مالی و لاپوشانی و حتا تبلیغ علنی میکنند را تحت نظر گرفته و ارتباطات آنها را با سازما نهای جاسوسی و ضد جاسوسی روسیه ( اف اس بی – ک گ ب قبلی ) کشف کنند . ببینید این مقاله را چه کسی داده به دوچه ولله !!!!

  مارکسیست های روسی با زمینه چینی برای تاسیس دولت های فاسد تبه کار متحد روسیه از طریق تخریب چهره های ملی و زمامداران اصلاح گر در کشورهای منطقه و توطیه های چریکی ، جاسوسی ، تخریبی ، جنجال سازی ، … علیه دولت های نوپای لیبرال و مردمی در جهان ، عملا جاسوس روسیه و کاپوت کش متجاوزین روس هستند .
  فدایی ، توده ای ، ملی مضحکی ، راه کارگر ، کمونیست کارگری ، حزب دموکرات و پژاک و کومله کردستان ، آخوند های روسی ( خویینی ها ، محتشمی پور ، ..) ماموران اجرایی روسی ( موسوی ، نبوی ، لاریجانی ها ، تاجزاده ، …) سپاه قزاقان روس ( قاسم ، جعفری ، رضایی ، …) همگی کارچاق کن روسیه هستند .
  مردم ایران نیاز به یک خانه تکانی اساسی و حذف کامل فراما سنری مارکسیست های روسی و بیرون انداختن رسوای روس ها و روس مداران از خاک پاک ایران هستند .
  با اینها جز سوریه و افغان تره کی و لیبی قذافی و عراق صدام و ارمنستان و ترکمنستان و قزاقستان و قرقریزستان و مغولستان و تاجیکستان و کره شمالی و کوبا و بولیوی و …. ) نخواهید رسید
  اینها نمی گذارند !
  بیرون بریزید این آشغالهای روسیه را