بایگانی

توافق با غَرب یا عَهدنامه ترکمانچای؟۲

بیشترین جنبش های مدنی، در حد فاصل آرامش اقتصادی نسبی در دولت های هفتم و هشتم شکل گرفتند. وقت آن است که اپوزسیون ایران به جای خودخواهی و هدف نابودی به هر قیمت نظام، به همدلی روی آورده و منافع مردم را هم در نظر بگیرد.

گزینش دیگر بار برک اوباما و پیامد تحریم هابر روی مردم ایران۸

مردم آمریکا با گزینش دیگر بار اوباما نشان دادند که نخست به دموکراسی و آزادی خواهی دلبسته اند و مسأله سیاه و سپید و دگرگونی رنگ و نژاد برای آنان مطرح و قابل بحث نیست. دیگر این که مردم آمریکا از هرگونه جنگ، لشکر کشی، نیرو فرستادن به کشورهای دیگر خسته شده اند، و به صلح و دوستی پای بندند.

نقشه شیطانی جدید رژیم، پس از ریزش ریال و خیزش مردم۲۵

پیامد تحریم های گوناگون، افت ریال و تظاهرات مردم علیه رژیم بود. رژیم که برای دومین باردر فشار و نتگنا قرار گرفت، با ترفندی در خواست ۹ مرحله ای خود را تا توقف کامل تحقیقات هسته ای مشروط به چند امتیاز، به دولت های غرب داد. نخستین امتیاز درخواستی برداشتن تحریم ها بود. دولت آمریکا تقاضا را رد نمود.

پاسخ سهمگینِ مردم ایران به گرانیِ کمر شکن: حفظ سکوت و آرامش در صف های خرید مُرغ!۱۵

مردم به جای در خیابان ها آمدن و دست به اعتراض و آشوب زدن، می روند و در صف طولانی خرید مرع می ایستند، نام نویسی می کنند و پس از چندین ساعت صبر کردن، سر انجام با دو عدد مرغ روانه خانه می شوند.! آیا به راستی این رخداد برای ملت بززگوار ایران، بسان لکه ای ننگ، مایه خجالت و سر افنکندگی نیست؟

هر آنچه که در مورد پارچین نمی دانید؛ مصاحبه با یکی از کارکنان سابق پارچین – بخش دوم۳

اصولا در حکومت اسلامی جان انسان ارزش خاصی ندارد تنها قبله عالم حضرت آیت الله خامنه ای و سگان درگاهش جانشان شیرین است، مردم ایران جایی در تصمیمات این افراد ندارند. اما در صورت منهدم شدن پارچین به شما قول میدهم به مکان غیر قابل سکونت تبدیل خواهد شد.

مذاکرات هسته ای و بازی دو سر باخت برای رژیم۱

بلند پروازی های هسته ای رژیم به نقطه عطف خود نزدیک می شود، سناریوهای زیادی را می توان پیش بیی کرد، ولی در نهایت همه آنها سرانجامی جز باخت برای رژیم به همراه نخواهد داشت. سناریوی دیگر ادامه سیاست کنونی از سوی حکومت و افزایش فشارهای جهانی بر آن، و یا نوشیدن جام زهر توسط خامنه ای و کاهش فشارهاست،

سالِ نو، سالِ درماندگی هر چه بیشتر کارگران است۶

هنوز یک ماه از آغاز سال جدید بیشتر نگذشته و تا کنون سی درصد از کارگران ایران زمین، به دستور آقایان اخراج و از کار، بیکار گشته اند و با سن های بالا، درد های جسمی و فشارهای روانی و عصبی فراوان، خانه نشین و شرمنده روی همسر و بچه های شان شده اند.

آیا سردمداران حکومت امام زمانی، ملت ایران را ابله فرض کرده اند؟۱

تمامی مسئولین رژیم، از سید علی خامنه ای گرفته تا آخوندک های بی سواد و دزد و فرومایه محله ها، همگی سعی در ماله کشی بر روی حقیقت ورشکستگی حکومت امام زمان و دروغگویی در رابطه با بی اثری تحریم ها بر شرایط زندگی مردم ایران دارند ولی این مردم ایرانند که درشرابط دردناک زندگی به سر می برند و قربانی می شوند.