بایگانی

آیا می توانیم انتقاد دیگران را تحمل کنیم، و یا همچنان بت سازو ظالم پروریم؟۲۱

هم میهنان ما مقاله های نوشته شده که ساعاتی زمان می برد تا آماده شود، را نمی خوانند و به بن مایه های داده شده رجوع نمی کنند، بلکه باخواندن عنوان مقاله که از یک و یا دوسطر بیشتر نیست، نتیجه گیری می کنند، و آن گاه شروع به بدگویی و ناسزاگویی می نمایند و به قول معروف خوانندگان به کیفیت اهمیتی نمی دهند.

تراژدی کشورمان، هردم خیالی ورنگ عوض کردن، ظلم پذیری، و ظالم پروری ما است۰

ما عادت کرده ایم که امروز کسی را ستایش کنیم وفردا دشنامش دهیم. امروز دربرابر قانونی بایستیم، ولی فردا تسلیم شویم. ما رنگ پذیر، مظلوم و ظالم پروریم. روزی دم از وطن پرستی و عرق ملّی می زنیم، فردایش دینار به حلقوم اعراب بی همه چیز در دبی و شارجه و مکّه و ده ها خراب شده ی دیگر می ریزیم.

و توای هاشمی رفسنجانی، غارت گری و خیانت تاکی، و نامردی تاکجا؟۵

بی گمان، هاشمی رفسنجانی یکی از خیانت کار ترین آخوند رژیم جنایتکار ولایت وقیح است. خیانت او درمجلس، دوران ریاست جمهوری، و هم اکنون، همراه باخیانت فرزندان و بستگانش، ناگفتنی و بی حد و حصر است.