بایگانی

کنکاشی بر نزدیکی انتخابات و افزایش تنش بین مقامات حکومت اسلامی!۱

ر چه به زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری نزديكتر می شويم بر حجم حملات طرفين به يكديگر افزوده خواهد شد كه در اين فضا، بسياری از مسائل پشت پرده مقامات و مفاسد مالی طرفين آشكار خواهد شد و تار و پودهای پوسيده رژيم بيشتر و بیشتر متلاشی خواهند گشت.

این خودخواهی است که اجازه دهیم رژیم ادامه حیات دهد، اما حاضر به اتحاد با دیگر دموکراسی خواهان نباشیم!۶۵

به یاد داشته باشیم که حتی همان نظام پادشاهی پارلمانی نیز، نظامی دمکراتیک است. به هر حال نمی توان منکر این شد که پادشاهی پارلمانی نیز، طرفدارانی دارد، آیا نادیده گرفتن آنها، خود نقض دموکراسی محسوب نمی شود؟

‏هاشمی رفسنجانی می گوید احکام مترقی اسلام از حقوق بشر کنونی بالاتر است۹

شمار آخوندها که در سال ۱۳۲۰ هنگام رفتن رضا شاه از کشور نزدیک به ۸۰۰ نفر بود در سال ۵۷ زمان فروکش رژیم پهلوی، به ۵۵،۰۰۰ رسید. یعنی با دوبرابر شدن جمعیت ایران شمار آخوندها۷۰ برابر شد. در ۳۴ سال گذشته که می توان گفت شمار آنان دست کم ۱۰ برابر بیشتر شده، و بیگمان امروزه به ۶۰۰ هزار و شاید هم بیشتر برسد.

کاسه لیسانی که روضه خوان مشهدی را به عرش اعلاء رساندند۵

هیچ نوزادی دیکتاتور پای به جهان نمی گذارد و در ذات خود دیکتاتور نیست. ولی زورگویی و جنایت را در مکتب متجاوزین فرا می گیرد. این آموزش از خانواده، مدرسه، مکتب، پای منبر، و یا از کتاب، فیلم، رهبران زورگو به فرد و مردم می رسد. کمتر دیده شده که از یک پدر و یا مادر خودکامه فرزندانی مردمی پرورش یابد.

نه دی، سالروز شکنجه واعدام جوانان، پس از دستگیری عاشورای ۸۸۷

شماری از روزنامه های حکومتی که مزدوری آخوند مشهدی را پذیرفته اند، مقاله های گوناگونی در باره موفقیت و پیروزی بزرگ رژیم در تاریخ نهم دیماه ۸۸ به نوشتار در آورده و به ستایش آن پرداختند. ماه و سالی که رژیم خون آشام توانست انقلاب مردمی را سرد و بیروح ساخته و جوانان برومند کشورمان را به خاک و خون کشاند.

در حالی که اوباما از مرگ کودکان می گرید، خامنه ای کشتاردختران را بشارت اللهی می داند۶

فرستادن دختران چشم و گوش بسته با اتوبوس های درب و داغون به بیابان های گورستان هزاران جوان عرب و ایرانی، گذشتن از جاده های نا امن، و نامناسب فاجعه ای را به وجود آورد که ۲۶ دختر جوان را در کام مرگ فرو برد و عده ای را زخمی و ناتوان ساخت. این فاجعه جنایت رژیم داغی بزرگ بر جگر صدها خانواده ایرانی گذاشت.

به دلیل سکوت من و شما؛ ستار را زیر شکنجه کشتند و مادر پیرش را مجروح کردند۸

برگزاری مراسم چهلم ستار بهشتی با ضرب و شتم و بازداشت اعضای خانواده وی حاضران همراه بوده. سخنان مادر بهشتی در این مراسم بسیار تکان دهند و متاثر کننده بود.او در حالی که پلاکارد بزرگی از عکس پسرش در دست داشت، با صدایی رسا در حالی پیشاپیش جمعیت راه می رفت،فریاد می زد: افتخارمه، من مادر ستار بهشتی هستم.

ضعیفه های اسلامی باید تاچهل سالگی با اجازه بزرگترها از کشورخارج شوند۷

بدبختانه محمد ابن عبدالله با آن که از نوجوانی به استخدام شتربانان و همراه کاروان ها به مسافرت های دور و دراز می رفت و شبها تحت آموزش پیشوایان دین های گوناگون قرار می گرفت، ولی سوادی نیاموخت و هنری سوای پیامبر شدن به دست نیاورد، بنابراین، برای برگزیده شدن به پیامبری آماده و به اصطلاح صفر درجه بود.