بایگانی دسته: انتخابات

وضعیت دردناک و اسف بار زندگی بانوان در رژیم اسلامی۱

بیش از نیمی از جمعیت جامعه فعال ما را زنان تشکیل می دهند. بانوانی که بزرگترین سهم و وظیفه گرداندن چرخ خانواده را بر عهده دارند. رژیم آخوندی بزرگترین جنایت بشری را تا کنون بربانوان تحمیل کرده، بااین وجود هنوزهم بعضی زنان خردباخته در محفل آخوندی حاضر می شوند و آخوند را همچنان بر سر قدرت نگاه می دارند.