بایگانی

صدای آمریکا، یا صدای رژیم اسلامی در آمریکا؟۵

صدای آمریکا، با کم کردن برنامه تفسیر خبر، کار را به بی تجربگان سپردن، و دعوت از میهمانانی که مردمی نیستند، موجب گردیده که بسیاری از بینندگان بادلسردی از ادامه تماشای برنامه های این تلویزیون خودداری نمایند.

در کشورمان بی دفاع بودن، جرم است، و ماجبر جغرافیایی را همواره برروح و جسم خود لمس می کنیم۴

کشتی سرزمین ما در حال غرق شدن است. ما گرفتار ناخدایی، خودخواه، و بی سوادیم که به توصیه و سفاارش کاردانان توجهی ندارد. یک کشتی بزرگ و قشنگ با ۷۰ میلیون سرنشین که فقط عده ی کمی از این جمعیت حتی در صورت غرق شدن کشتی نجات پیدا می کنند!