بایگانی دسته: فرهنگی

ما ملت فرهنگ باخته ایم، آموزش کودک و نوجوان در جامعه – بخش سوم۴

کودک با بهترین آموزش اولیه که وارد یک اجتماع به هم ریخته و مالامال از دروغ و نادرستی شود، رنگ پذیر است. با مقایسه اجتماع درست پیش از انقلاب که مردم نسبت به یکدیگر راستگو بودند با اجتماع به هم ریخته سه دهه گذشته پر از حقه بازی و نادرستی، نمی توان از جوانان انتظار امانت و درستی داشت.

تقویم روز۰

روزهای مهم تاریخ کشورمان ازدید گروههای گوناگون: الف- جمبول ممبول اسلامی- روزنوروز- زایش علی، ملای متقیان وشفا بخش روزقیامت همه مسلمانان(ازدید شیعیان چند پله جلوتراز پیامبروخود خدا) ١٢ فروردین- روزبه کرسی نشاندن احکام صادره دردستگاه اللهی وفرستاده شده برای پیامبربه وسیله جبرئیل (با پیک مخصوص) . ١٣ فروردین- روزخرافات پرستی وکم عقلی ملت مجوس (ایرانیان). […]

تغییرنام ها وتفسیرواژه ها وعبارات۰

درنشست فرهنگی جمبول ممبول ذبح اسلامی تغییرنام های زیرانجام گرفت: دانشگاه به گورستان، زندان به دانشگاه ملت ایران به امت مسلمان ایران، وکشور  ایران به مملکت امام زمان، ومتعلق به نماینده برحق او، ولی فقیر درفرهنگ نامه فضول محله واژه ها ی زیربا ترجمه آنان دیده می شود: بهشت = وعده نسیه برای خوش باوران […]